بهبود عملکرد سازمانی و مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه
ایجاد خوداثربخشی در سرمایه‌های انسانی
رهبری خلاق سرمایه‌های انسانی
به وجود آوردن شرایط و بسترهای مناسب توانمندسازی
اعتمادسازی
ایجاد خودباوری در کارکنان
تفویض اختیار به کارکنان
خط و مشی و استراتژی (راهبرد)
سازمان‌های موفق خط و مشی و راهبرد خود را بر اساس تمرکز بر طرف‌های ذینفع و مبتنی بر توانمندسازی منابع انسانی خود اجرا می‌کنند و فرایندهای توانمندسازی منابع انسانی خود را برای اجرای خط و مشی و راهبرد سازمان، بهبود داده و مدیریت می‌کنند.
فرایندهای توانمندسازی
مدیریت منابع انسانی را در سطح فردی، تیمی و سازمانی برای دستیابی به اهداف راهبردی سازمان مدیریت می‌کند و فرایندهای مرتبط با توانمندسازی منابع انسانی را به نحوی طراحی، مدیریت و بهبود می‌بخشد که رضایت کامل ذینفعان را در پی داشت و ارزش افزوده برای آنان ایجاد کند. ابزارهای فرایند توان افزایی کارکنان عبارتند از:
لایه برداری مدیریتی: لایه‌های مدیریتی میانی موجود میان کارکنان خط مقدم و مدیریت مالی ـ یعنی سرپرستان، بازرسان و کمک سرپرستان ـ را حذف می‌کند. این کار در عمل گستره‌ی حوزه‌ی کنترلی مدیران ارشد را افزایش می‌دهد.
تمرکززدایی سازمانی: کنترل را از مدیران سطوح بالای سازمان‌ها به واحدهای خط اول منتقل می‌کند. این کار به معنای مدیریت مبتنی بر جایگاه در درون یک سازمان است. به عنوان یک نمونه‌ی مالی از استفاده از این ابزار، می‌توانیم از فرماندهی جنگ‌های هوایی؛ یعنی سازمانی با بیش از 300 اسکادران مستقل نام ببریم.
در هم شکستن بخش‌های عملیاتی: که می‌تواند واحدهای بروکراتیک و فرایندهای کاری مبتنی بر تخصص عملیاتی را حذف کند و وظایف یادشده را به گروه‌های کاری خط اول، که برای ارائه‌ی خدمت به مشتریان خود پاسخگو هستند، منتقل کند.
وجود گروه‌های کاری: که شامل گروه‌هایی از کارکنان است که به منظور کسب اهداف عملکردی مشترک با یکدیگر همکاری می‌کنند.
وجود گروه‌های کاری خودگردان: به آن دسته از گروه‌های کاری گفته می‌شود که خود نظارت بر کار خود را بر عهده دارند.
وجود همکاری میان مدیریت ـ کارکنان: که به شکل موافقت‌نامه‌های بسته شده میان مدیران و اتحادیه‌های کارگری به منظور همکاری در بهبود عملکرد سازمانی و شرایط کار تحقق می‌یابد. این دو گروه از راه این موافقت‌نامه‌ها توافق می‌کنند تا به منظور حل مسایل با یکدیگر همکاری کنند.
وجود برنامه‌هایی به منظور اخذ پیشنهادهای کارکنان: سازوکارهای رسمی را در اختیار کارکنان قرار می‌دهد که در چارچوب آن می‌توانند عقاید خود را در مورد نحوه‌ی بهبود عملکردها با مدیران ارشد در میان گذارند. در این روش‌ها، معمولا بخشی از صرفه‌جویی‌های مالی ناشی از پیشنهاد کارکنان به آنان داده می‌شود.
ترغیب و تشویق
مدیریت منابع انسانی سازمان، منابع انسانی را در امور سازمان مشارکت داده و با آنان ارتباط برقرار می‌کند و با طراحی، مدیریت و بهبود نظام عملکرد و تشویق، ضمن همسوکردن، مهارت‌ها و دانش منابع انسانی با اهداف سازمان، در آنان احساس تعهد و مسئولیت پذیری را برای دستیابی به آن اهداف برمی‌انگیزد.
2-3-9) روش‌های توانمندسازی
در محیط توانمندسازی، مدیریت بایستی از چارچوب ذهنی فرماندهی و کنترل خارج شده و به محیط حمایتی و مبتنی بر حس مسئولیت گام بگذارد تا بدین وسیله فرصت داشته باشند و به نحو مطلوب همکاری کنند. مدیران می‌توانند با به کارگیری مؤثر روش‌هایی مسیر دستیابی کارکنان خود به توانمندسازی را تسهیل نمایند. برخی از این موارد عبارتند از(شاهرکنی، 1381):
مشخص کردن چشم انداز آینده سازمانی در سطوح مختلف
توزیع همگانی و متناسب اطلاعات در سطوح سازمان