بهره‌وری حسابرسان و آذربایجان شرقی

دانلود پایان نامه

تعداد
نیاز به کسب موفقیت
پاداش برای مهارت
بهره‌وری حسابرسان
361/0
003/0
66
منبع: یافته‌های تحقیق
4-3-2-7) آزمون فرضیه هفتم فرعی
نیـاز بـه کسب قدرت میـزان رابطـه بین پاداش بـرای دانش و بهـره‌وری حسابـرسان را کاهش می‌دهـد.
برای بررسی میزان رابطه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان با تأثیر نیاز به کسب قدرت در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی از آزمون همبستگی جزئی استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-14 مشاهده می‌شود. در هر خانه از جدول سه عدد مشاهده می‌شود اوّلی ضریب همبستگی نمونه، دوّمی سطح معنی‌داری آزمون و سوّمی تعداد داده‌هاست. با توجه به سطح معنی‌داری در جدول زیر که برابر 132/0 و بالای پنج صدم است نتیجه گرفته می‌شود میزان رابطه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان با در نظر گرفتن متغیّر تعدیل گر نیاز به کسب قدرت، تغییر نکرده و تعدیل نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر نیاز به کسب قدرت، میزان رابطه همبستگی بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان را تغییر نمی‌دهد.
جدول 4-14: آزمون همبستگی جزئی بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان با تأثیر نیاز به کسب قدرت در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی
متغیّر
ضریب همبستگی نمونه
سطح معنی‌داری
تعداد
نیاز به کسب قدرت
پاداش برای دانش
بهره‌وری حسابرسان
190/0
132/0
66
منبع: یافته‌های تحقیق
4-3-2-8) آزمون فرضیه هشتم فرعی
نیـاز بـه کسب قدرت میـزان رابطـه بین پاداش برای مهـارت و بهره‌وری حسابـرسان را کاهش می‌دهـد.
برای بررسی میزان رابطه بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان با تأثیر نیاز به کسب قدرت در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی از آزمون همبستگی جزئی استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-15 مشاهده می‌شود. در هر خانه از جدول سه عدد مشاهده می‌شود اوّلی ضریب همبستگی نمونه، دوّمی سطح معنی‌داری آزمون و سوّمی تعداد داده‌هاست. با توجه به سطح معنی‌داری در جدول زیر که برابر 015/0 و زیر پنج صدم است نتیجه گرفته می‌شود میزان رابطه بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان با در نظر گرفتن متغیّر تعدیل گر نیاز به کسب قدرت، تغییر کرده و تعدیل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نیاز به کسب قدرت، میزان رابطه همبستگی بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان را کاهش می‌دهد.