بهره‌وری حسابرسان و آذربایجان شرقی

دانلود پایان نامه

608/0
000/0
66
منبع: یافته‌های تحقیق
4-3-2-5) آزمون فرضیه پنجم فرعی
نیـاز بـه کسب مـوفقیت میـزان رابطـه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابـرسان را کاهش می‌دهـد.
برای بررسی میزان رابطه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان با تأثیر نیاز به کسب موفقیت در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی از آزمون همبستگی جزئی استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-12 مشاهده می‌شود. در هر خانه از جدول سه عدد مشاهده می‌شود اوّلی ضریب همبستگی نمونه، دوّمی سطح معنی‌داری آزمون و سوّمی تعداد داده‌هاست. با توجه به سطح معنی‌داری در جدول زیر که برابر 000/0 و زیر پنج صدم است نتیجه گرفته می‌شود میزان رابطه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان با در نظر گرفتن متغیّر تعدیل گر نیاز به کسب موفقیت، تغییر کرده و تعدیل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نیاز به کسب موفقیت، میزان رابطه همبستگی بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان را کاهش می‌دهد.
جدول 4-12: آزمون همبستگی جزئی بین میزان رابطه بین پاداش و بهره‌وری حسابرسان با تأثیر نیاز به کسب موفقیت در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی
متغیّر
ضریب همبستگی نمونه
سطح معنی‌داری
تعداد
نیاز به کسب موفقیت
پاداش برای دانش
بهره‌وری حسابرسان
311/0
012/0
66
منبع: یافته‌های تحقیق
4-3-2-6) آزمون فرضیه ششم فرعی
نیـاز بـه کسب مـوفقیت میـزان رابطـه بین پاداش برای مهـارت و بهره‌وری حسابرسان را کاهش می‌دهد.
برای بررسی میزان رابطه بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان با تأثیر نیاز به کسب موفقیت در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی از آزمون همبستگی جزئی استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-13 مشاهده می‌شود. در هر خانه از جدول سه عدد مشاهده می‌شود اوّلی ضریب همبستگی نمونه، دوّمی سطح معنی‌داری آزمون و سوّمی تعداد داده‌هاست. با توجه به سطح معنی‌داری در جدول زیر که برابر 000/0 و زیر پنج صدم است نتیجه گرفته می‌شود میزان رابطه بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان با در نظر گرفتن متغیّر تعدیل گر نیاز به کسب موفقیت، تغییر کرده و تعدیل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نیاز به کسب موفقیت، میزان رابطه همبستگی بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان را کاهش می‌دهد.
جدول 4-13: آزمون همبستگی جزئی بین میزان رابطه بین مهارت و بهره‌وری حسابرسان با تأثیر نیاز به کسب موفقیت در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی
متغیّر
ضریب همبستگی نمونه
سطح معنی‌داری