بهره‌وری حسابرسان و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

692/0
منبع: یافته‌های تحقیق
4-3-2)آزمون فرضیه‌های پژوهش
در این بخش به آزمون فرضیه‌های پژوهش به ترتیب شماره می‌پردازیم
4-3-2-1) آزمون فرضیه اوّل فرعی
بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی از آزمون ضریب همبستگی استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-8 مشاهده می‌شود. در هر خانه از جدول سه عدد مشاهده می‌شود اوّلی ضریب همبستگی نمونه، دوّمی سطح معنی‌داری آزمون و سوّمی تعداد داده‌هاست. با توجه به نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش 4-3 دریافتیم داده‌های متغیّر پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان از توزیع نرمال تبعیّت می‌کنند لذا برای انجام این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. با توجه به سطح معنی‌داری در جدول زیر که برابر 005/0 و زیر پنج صدم است نتیجه گرفته می‌شود بین ابعاد پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب همبستگی نمونه که مقدار مثبت است می‌توان نتیجه گرفت که رابطه مثبت معنی‌داری بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی وجود دارد و فرضیه اوّل فرعی با اطمینان 95/0 مورد تأیید است.
جدول 4-8: آزمون همبستگی پیرسون بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی
متغیّر
ضریب همبستگی نمونه
سطح معنی‌داری
تعداد
پاداش برای دانش
344/0
005/0
66
منبع: یافته‌های تحقیق
4-3-2-2) آزمون فرضیه دوّم فرعی
بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی از آزمون ضریب همبستگی استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-9 مشاهده می‌شود. در هر خانه از جدول سه عدد مشاهده می‌شود اوّلی ضریب همبستگی نمونه، دوّمی سطح معنی‌داری آزمون و سوّمی تعداد داده‌هاست. با توجه به نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش 4-3 دریافتیم داده‌های متغیّر پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان از توزیع نرمال تبعیّت می‌کنند لذا برای انجام این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. با توجه به سطح معنی‌داری در جدول زیر که برابر 000/0 و زیر پنج صدم است نتیجه گرفته می‌شود بین ابعاد پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب همبستگی نمونه که مقدار مثبت است می‌توان نتیجه گرفت که رابطه مثبت معنی‌داری بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی وجود دارد و فرضیه دوّم فرعی با اطمینان 95/0 مورد تأیید است.
جدول 4-9: آزمون همبستگی پیرسون بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی
متغیّر
ضریب همبستگی نمونه
سطح معنی‌داری
تعداد
پاداش برای مهارت