بهره‌وری حسابرسان و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

522/0
000/0
66
منبع: یافته‌های تحقیق
4-3-2-3) آزمون فرضیه سوّم فرعی
بین نیاز به کسب موفقیت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین نیاز به کسب موفقیت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی از آزمون ضریب همبستگی استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-10 مشاهده می‌شود. در هر خانه از جدول سه عدد مشاهده می‌شود اوّلی ضریب همبستگی نمونه، دوّمی سطح معنی‌داری آزمون و سوّمی تعداد داده‌هاست. با توجه به نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش 4-3 دریافتیم داده‌های متغیّر نیاز به کسب موفقیت و بهره‌وری حسابرسان از توزیع نرمال تبعیّت می‌کنند لذا برای انجام این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. با توجه به سطح معنی‌داری در جدول زیر که برابر 000/0 و زیر پنج صدم است نتیجه گرفته می‌شود بین ابعاد نیاز به کسب موفقیت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب همبستگی نمونه که مقدار مثبت است می‌توان نتیجه گرفت که رابطه مثبت معنی‌داری بین نیاز به کسب موفقیت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی وجود دارد و فرضیه سوّم فرعی با اطمینان 95/0 مورد تأیید است.
جدول 4-10: آزمون همبستگی پیرسون بین نیاز به کسب موفقیت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی
متغیّر
ضریب همبستگی نمونه
سطح معنی‌داری
تعداد
نیاز به کسب موفقیت
589/0
000/0
66
منبع: یافته‌های تحقیق
4-3-2-4) آزمون فرضیه چهارم فرعی
بین نیاز به کسب قدرت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین نیاز به کسب قدرت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی از آزمون ضریب همبستگی استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-11 مشاهده می‌شود. در هر خانه از جدول سه عدد مشاهده می‌شود اوّلی ضریب همبستگی نمونه، دوّمی سطح معنی‌داری آزمون و سوّمی تعداد داده‌هاست. با توجه به نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش 4-3 دریافتیم داده‌های متغیّر نیاز به کسب قدرت و بهره‌وری حسابرسان از توزیع نرمال تبعیّت می‌کنند لذا برای انجام این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. با توجه به سطح معنی‌داری در جدول زیر که برابر 000/0 و زیر پنج صدم است نتیجه گرفته می‌شود بین ابعاد نیاز به کسب قدرت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب همبستگی نمونه که مقدار مثبت است می‌توان نتیجه گرفت که رابطه مثبت معنی‌داری بین نیاز به کسب قدرت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی وجود دارد و فرضیه چهارم فرعی با اطمینان 95/0 مورد تأیید است.
جدول 4-11: آزمون همبستگی پیرسون بین نیاز به کسب قدرت و بهره‌وری حسابرسان در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی
متغیّر
ضریب همبستگی نمونه
سطح معنی‌داری
تعداد
نیاز به کسب قدرت