بهره بردار و پایداری

دانلود پایان نامه

COSØ: ضریب قدرت ژنراتور القایی
COSØ: مقدار تصحیح شده ضریب قدرت به منظور جلوگیری از خود تحریکی ژنراتور القایی، نباید ظرفیت کندانسور بسیار زیاد باشد. معمولاً COSØ برابر 95/0 انتخاب می‌شود.
پدیده ناپایداری ژنراتورهای القایی
2-7-4 جریان هجومی در بهره‌برداری موازی
جریان اتصال ژنراتورهای القایی به شبکه، با باز کردن پره‌های هادی توربین، سرعت ژنراتور بتدریج افزایش داده می‌شود و پس از آنکه رله سرعت نشان داد که لغزش ژنراتور از مقدار معینی کمتر شده است، ژنراتور به شبکه متصل خواهد شد.
جریان هجومی در لغزش‌های کوچک نیز وجود دارد، حتی اگر ژنراتور درهنگام اتصال به شبکه کاملاً سنکرون شده باشد.
این جریان از نظر تئوری دو برابر جریان حالت روتور قفل شده است. به هر حال این جریان گذرا در یک زمان خیلی کوتاه و حداکثر پس از 10 سیکل از بین می‌رود.
2-7-4 اتصال کوتاه سه‌فاز ناگهانی
وقتی اتصال کوتاهی در ژنراتور القایی حین بهره برداری بروز می‌کند، جریان‌های تحریک بسیار منابع از بین می‌روند. بهرحال، فلوی مغناطیسی هسته آهنی آن به نقطه صفر کاهش نمی‌یابد. بنابراین یک جریان اتصال کوتاه در مدت فوق‌العاده کوتاه جریان می‌یابد تا اینکه به نقطه صفر برسد.
حداکثر مقدار این جریان حدوداً برابر با مقدار جریان هجومی است.
این جریان معمولاً چند با حداکثر 10 سیکل و به مقدار بسیار ناچیزی کاهش می‌یابد، لذا سبب بروز جریان اتصال کوتاه پایدار و بادوام نمی‌شود.
2-7-5 اتصال کوتاه تک‌فاز
وقتی اتصال کوتاه بین دو خط بروز می‌کند، حداکثر جریان اتصال کوتاه حدوداً 3√ برابر جریان روتور قفل شده خواهد بود.
2-7-6 پدیده خود تحریکی
خود تحریکی هنگامی بروز می‌کند که ژنراتور و کندانسورها با هم از سیستم قطع شوند که در نتیجه عایق ژنراتور یا کندانسورها ممکن است با افزایش ولتاژ آسیب ببیند.
خودتحریکی در حالتی بوجود می‌آید که ژنراتور توسط جریان پیش‌فازی که به کندانسور (خازن) تحویل می‌دهد تحریک شود.
مقدار این ولتاژ با استفاده از منحنی اشباع بی‌باری ژنراتور و مشخصه‌های ولتاژ و جریان کندانسور تعیین می‌شود.
در ناحیه ولتاژهای زیر نقطه «Ve» ولتاژ ژنراتور تمایل به افزایش دارد زیرا جریان تحریک تأمین شده زیر «Ve» در مقایسه با جریان تحریک مورد نیاز بیشتر است. در ناحیه ولتاژهای بالا نقطه «Ve» ولتاژ ژنراتور به دلیل رابطه معکوس کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، در این مثال ولتاژ خود تحریکی نقطه «Ve» خواهد بود که دو منحنی همدیگر را قطع کرده‌اند.
اگر ظرفیت کندانسور کم باشد، شیب خط مشخصه ولتاژ جریان افزازیش خواهد یافت و «Ve» به تدریج پایین می‌افتد و وقتی از نقطه‌ای مشخص پایین‌تر بیاید، با منحنی اشباع در حالت بی‌باری ژنراتور تقاطع نخواهد کرد وپدیده خودتحریکی به وجود نخواهد آمد.
افزایش سرعت در ژنراتور القایی نیاز به توجه ویژه دارد. با افزایش سرعت، منحنی اشباع در حالت بی‌باری و ولتاژ کندانسور و منحنی مشخصه‌های جریان به سمت منحنی‌های دیگری انتقال می‌یابد.
تحت این شرایط، ولتاژهای خودتحریکی قوی ممکن است بوجود آیند.
2-7-7 سیستم بهره‌برداری و کنترل
همانطوری که قبلاً توضیح داده شده، سنکرونیزاسیون برای بهره برداری از ژنراتورهای القایی در حالت موازی الزامی نیست، همچنین گاورنر سرعت توربین را می‌توان حذف کرد، زیرا این ژنراتورها هیچگاه مستقلاً مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.
2-7-8 راه‌اندازی