بهزیستی روانشناختی و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

درجه 2 یا کمتر نشان دهنده رابطه خوب است.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
داده های پژوهش حاضر، استفاده از نرم افزار آماری SPSS21 مورد تحلیل قرار گرفته است. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (شامل میانگین و انحراف معیار، جدول ها و نمودارها) و از آمار استنباطی (آزمون t برای دو گروه مستقل در جهت مقایسه میانگین ها و ضریب همبستگی پیرسون- برای فرضیه های اصلی- و ضریب همبستگی پیرسون – برای فرضیه های فرعی)، استفاده شده است.
آزمون T مستقل، انجام عملیات ریاضی لازم برای مقایسه دو گروه مستقل را ممکن می سازد و مشخص می سازد که تفاوت مشاهده شده بین دو میانگین نمونه، ناشی از تفاوت واقعی میان دو جامعه است یا ناشی از عوامل تصادفی است. لذا از آنجا که هدف پژوهش حاضر مقایسه دو گروه مستقل از یکدیگر (زنان شاغل و غیر شاغل) در زمینه بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی آن هاست؛ از آزمون T مستقل استفاده شده است.
برای استفاده از این آزمون در بررسی تفاوت بین دو میانگین مستقل،وجود مفروضه های زیر ضروری است:
1-جامعه مورد بررسی به صورت تصادفی انتخاب شود یعنی انتخاب هر آزمودنی مستقل از آزمودنی دیگر انجام شود.
2-شکل توزیع نمرات درجامعه مورد نظر نرمال باشد.
3-واریانس نمرات دو جامعه با یکدیگر مساوی باشد(همگنی واریانسها)
در پژوهش حاضر مفروضه اول با نمونه گیری تصادفی آزمودنی ها رعایت شده است. در مورد فرض شماره 2 نیز می توان گفت آزمونT نسبت به نرمال نبودن توزیع حساس نیست، تاثیر عدم برقراری مفروضه سوم بر میزان احتمال خطای نوع اول و دوم، نیز به حجم دو نمونه بستگی دارد و اگر حجم دو نمونه یکسان باشند، آزمون T نسبت به نامساوی بودن واریانسها حساس نخواهد بود(کیامنش،1374؛ به نقل از فراست، 1381)
فصل چهارم
یافته های پژوهش
تحلیل آماری داده ها به عنوان بخشی از روش شناسی علمی دو هدف اساسی دارد:1) توصیف شواهد تجربی که از راه مشاهده یا آزمایش درباره ی موضوع پژوهش گردآوری می شود، و 2) تفسیر نتایج توصیفی به منظور ارزشیابی فرضیه های پژوهش. تعبیر و تفسیر نتایج عینی آزمایش و تعیین احتمال درست بودن آن از ضروریات پژوهش علمی است و با استفاده از همین تفسیر احتمالی است که می توان نتیجه یک پژوهش مشخص و محدود را تعمیم داد (هومن،1391).
در این قسمت به ارائه یافته های پژوهش در ارتباط با فرضیات تحقیق می پردازیم. این فصل که در واقع هسته ی مرکزی تحقیق است و مشتمل بر جداول، نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات است در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
الف)بخش توصیفی: در این قسمت ابتدا اطلاعات به دست آمده مربوط به آزمودنیها از قبیل شغل ، میزان تحصیلات، سن، با استفاده از آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی شده است و فراوانی و درصد آنها مشخص گردیده است که زنان خانه دار و شاغل در این متغیر ها مقایسه می شوند.
ب) بخش استنباطی: در این قسمت با استفاده از آزمونهای آماری مناسب(آزمون T و روش همبستگی پیرسون) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و بدین ترتیب یافته ها و نتایج مبنی بر فرضیات پژوهش ارائه و فرضیه های پژوهش رد یا تایید می شود.
آمار توصیفی:
1–ابتدا در این قسمت آمار توصیفی در مورد زنان شاغل و خانه دار جهت مقیاسه مورد بحث قرار می گیرد.
شاخص
متغیر
تعداد
درصد نسبی
درصد متغیر
درصد تجمعی