بودجه بندی سرمایه ای و بهای تمام شده محصول

دانلود پایان نامه
دوم : همآهنگی بین زیر سیستمهای مختلف در درون همان واحدها 1
1: همآهنگی میان واحدهای استراتژیک بازرگانی :
این نوع همآهنگی برای موسساتی است که با استفاده از استراتژی های اتحاد و خرید یک موسسه همراه با واحدهای استراتژیک گوناگون دارای فعالیت یکسان و یا متفاوت در یک یا چند رشته صنعت میباشند .همآهنگی در این نوع موسسات بسته بنحوه انتخاب استراتژی برای حرکت کلی موسسه میباشد .
اگر موسسه ای که یک استراتژی کلی ازقبیل : سودآوری و یا رشد و ….را انتخاب کند ، استراتژی ها در بخشهای واحدهای استراتژیک بانجام فعالیتها و برنامه ریزیهای مدیریتی و منابع سازمانی برای توفق موسسه در هریک از رشته صنعت های مورد فعالیت میشود .
طبق نظر کارشناسان و نظریه پردازان در زمینه همآهنگی استراتژیک در بین واحدهای موسسه چنانکه موسسه بتواند بین واحدهای استراتژیک خود همپوشانی و یا هم نیروزایی ایجاد کند ، به دو شکل میتواند به موفقیت دست یابد :
—————
1- مدیریت استراتژیک – دکتر علیرضا امیر کبیری
اول : مو.سسه با ایجاد این نوع همپوشانی بهای تمام شده محصولات خود را اعم از کالا ویا خدمات را کاهش داده و توان رقابت در رهبری هزینه را ایجاد نماید .
دوم : : با ایجاد هم نیروزایی بین واحدهای مختلف استراتژیک میتواند در بیشتر بخشهای رقابت ایجاد مزیت نموده و به برتری مقابل رقابت پیدا کند .
(( بعنوان مثال : اگر یک موسسه در بخش تولید اتومبیل فعالیت داشته باشد میتواند در بین واحدهای مختلف استراتژیک خود در زمینه های مختلف تولید ازقبیل : تهیه مواد اولیه ، تهیه قطعات مورد نیاز ، خط تولید خدمات بازرگانی و پس از فروش را به فعالی وادارد و بتواند هم بین این واحدها همپوشانی ایجاد کرده و هم توان هم نیروزایی آنها را افزایش دهد ))1
ب : همآهنگی در انجام یک استراتژی در بین بخشهای زیرمجموعه یک واحد استراتژیک :
برای همآهنگی در بین بخشهای زیرمجموعه ، هر واحد استراتژیک زیرمجموعه همآهنگی کلی سازمان میباشد .
در تعریف استراتژیهای کارآمد در بخش اول عنوان کردیم که یکی از عوامل موفقیت استراتژیکی در سازمان یا موسسه برقراری ایجاد رابطه و همآهنگی و یا پشتیبانی از فعالیتهای عناصر مختلف میباشد .
بعنوان مثال : اگر یک استراتژی جنگی برای حمله داشته باشیم جدا از نیروهای حمله کننده ، چیدن این نیروها وامکانات آنها باید به گونه ای باشد که بتوانند در مراحل مختلف عملیات یکدیگر را تقویت نمایند .
برای اجرای استراتژیهای انتخاب شده در سازمان نیز میبایست در بین هر زیر مجموعه از واحدهای استراتژیک پشتیبانی از فعالیتهای عناصر مختلف ایجاد شده باشد .
برای همآهنگی در داخل سازمان ویا هر واحد استراتژیک زیر مجموعه سازمان به نقش نوع عضو که میان آنها تاثیرات متقابل و وابستگی وجود دارد اشاره میکنیم :
—————
1- امیر کبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل چهارم – چاپ دوم 1377
الف: استراتژی :
برای بهبود بخشیدن وضعیت در داخل بازار خود وکسب برتری رقابت یکسری فعالیتهای هدفدار قرار داده شده است که تخصیص منابع نیز برای انها در نظر گرفته شده است .
ب: ساختار :
نمودار سازمانی نشان دهنده این است که چه کسی دارای کدام نوع تخصص مورد نیاز سازمانی است و در برابر چه کسی مسئول است و تقسیم وظایف چگونه صورت گرفته .
ج : سیستمها :
بیانگر انجام چگونه کارهای روزانه موسسه ، فرآیند ها و جریان کار ازقبیل : سیستم جریان اطلاعات ، بودجه بندی سرمایه ای ، فرآیند تولید ، سیستم کنترل کیفیت و …..