بورس اوراق بهادار و ادغام و اکتساب

دانلود پایان نامه

چمانور و فولقیری (1999)
مزیت اطلاعات و افزایش ارزشی که مالک از فروش سهام در اختیار خود بدست میآورد ملو و پارسونز (1998)
مزیتهای اطلاعاتی سوبراهمانیام و تیتمن (1999)
چمانور و فولقیری (1999)
زایایی چمانور و همکاران (2005)
زمانبندی بازار براو و همکاران (2006)
ادغام و اکتساب زینگالس (1995)
(منبع: یافتههای پژوهش)
مهم‌ترین یافته‌های تجربی مرتبط با عملکرد IPOها و عوامل تأثیرگذار
محقق (مطالعات خارجی) سال موضوع/یافتهها
جین و کینی 1994 گزارش کاهش عملکرد شرکتهای عمومیشدهی آمریکایی، عدم یافتن رابطه میان بازدههای کوتاهمدت و عملکرد بلندمدت، تأیید رابطه مثبت میان سرمایه اولیه و عملکرد آتی شرکت IPO
لوگران و ریتر 1995 گزارش کاهش عملکرد شدید شرکتهای IPO آمریکایی در فاصله 3 تا 5 سال پس از عمومیشدن، نسبت به شرکتهایی که خصوصی ماندهاند، بیان این مطلب که شرکتهایی که در بازارهای داغ اقدام به عمومیشدن نمودهاند عملکرد ضعیفتری داشتهاند
لویس 1993 گزارش کاهش عملکرد شرکتهای IPO در بازار مالی بریتانیا
کلوهارجو 1993 گزارش کاهش عملکرد شرکتهای IPO در بازار مالی فنلاند
کولی و سورت 2004 گزارش کاهش عملکرد شرکتهای IPO در بازار مالی کانادا
آگاروال و همکاران 1993 بررسی عرضههای عمومی اولیه برزیل، شیلی و مکزیک و گزارش بازدههای کوتاهمدت آنها
داوسون 1987 گزارش کاهش عملکرد ناچیز شرکتهای عمومیشده هنگکنگ و سنگاپور و افزایش عملکرد قابل توجّه شرکتهای IPO مالزیایی
کیم و همکاران 1995 گزارش افزایش عملکرد شرکتهای عمومیشده کرهجنوبی نسبت به شرکتهایی که در این کشور خصوصی ماندهاند
ون و کائو 2013 گزارش افزایش عملکرد کوتاهمدت و کاهش عملکرد بلندمدت در عرضههای عمومی اولیه تایوان
باتلر و همکاران 2009 بررسی استواری44 متغیّر مؤثر بر اجرای موفقیت آمیز IPO، بیان این نکته که ویژگیهای شرکتهای عمومی شده و حساسیت بازدهیهای اولیه به عوامل مختلف، به صورت چشمگیری در طول بازه زمانی مورد مطالعه تغییر میکند
بیاتی و ریتر 1986 شرکتهای جوانتر در اولین روز معامله بیشتر شاهد زیرقیمت بودن هستند بدین معنی که بازده کوتاهمدت بالاتری دارند
ریتر 1991 اظهار نمود که شرکتهای جوانتر در بلندمدت شاهد کاهش عملکرد بیشتری خواهندبود، همچنین بیان کرد که حجم عرضه، رابطه مثبتی با عملکرد آتی پس از عمومیشدن دارد
فوادیللاه و هارجیتو 2009 عدم یافتن رابطه میان سن، فاصله زمانی و اندازه شرکت با عملکرد، گزارش رابطه مثبت میان تعداد سهام عرضه شده در زمان عمومی شدن و عملکرد آتی شرکت، بیان این مطلب که شرکتهای عمومی شده اندونزی که مورد بررسی قرار گرفتهبودند، از خود کاهش عملکرد نشان نمیدهند
هبیب و لجنگکویست 2001 گزارش رابطه منفی میان اهرم مالی و عملکرد بلندمدت شرکت
محقق (مطالعات داخلی) سال موضوع/یافتهها
جبارزاده کنگرلویی و عسگری 1389 وجود بازده غیرعادی مثبت طی 12 ماه پس از عرضه اولیه سهام شرکتهای نمونه در بورس اوراق بهادار تهران