بورس اوراق بهادار و اعتبار و پایایی

دانلود پایان نامه

از ستون Sig نگاره(4-10) کاملاً مشخص است که مقدار آماره Sig برای متغیر شهرت تجاری (REP) برابر 505/0 و برای متغیر سطح اهرمی (LEV) معادل 943/0 میباشد. همچنین، آماره Sig متغیرهای ریسک سیستماتیک (BETA)، اندازه شرکت (LSIZE) و بازده داراییها (ROA) به ترتیب 448/0، 674/0 و 850/0 میباشد. بنابراین، با توجه به اینکه سطح خطای در نظر گرفته شده برای این پژوهش 5% میباشد، کلیه متغیرهای مدل بیمعنا میباشد.
4-4) جمع بندی
در ابتدای این فصل توصیف دادههای تحقیق و علائم اختصاری متغیرهای تحقیق ارائه شد. سپس، از آزمونهای F، t، بررسی نرمال بودن خطاها، آزمون همخطی، آزمون دوربین واتسون و آزمون کولموگروف– اسمیرنوف استفاده شد تا یافتههای تحقیق تحلیل گردند.
فصل پنجم:
تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
در پایان هرکار پژوهشی باید نتایج بدست آمده را بیان کرد. این نتایج از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه می توانند مبنایی برای رفع مشکلات و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب یا مطلوبتر باشند. این فصل با ارائه خلاصه‌ای کوتاه از مطالب سه فصل اول شروع و سپس با توجه به توصیفهای آماری، نتایج آزمونهای انجام شده ادامه پیدا کرده است.
تحقیق حاضر نیز از لحاظ موضوعی به قدرت توضیحدهندگی مدل مایرس در اندازهگیری فرصتهای سرمایهگذاری درشرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
اصولاً هر تحقیق علمی در هر زمینهای از علوم، در جهت رسیدن به اهداف خاص و با انگیزهای خاص انجام میپذیرد. در این فصل ابتدا خطوط کلی تحقیق مرور می‌شود، سپس براساس یافته‌های تحقیق،‌ به بحث و نتیجهگیری پرداخته شده و پیشنهادهایی ارائه می‌شود.
جمعبندی، تلخیص و تفسیر در هرکار به‌ویژه مطالعات علمی و تحقیق بخشی اساسی محسوب می‌گردد (مدنی، 1391).
5-2) خلاصه یافتههای تحقیق
در پژوهش حاضر نیز همانند سایر تحقیقات علمی، بهمنظور مطالعه جهت ارزیابی قدرت توضیحدهندگی مدل مایرس، مراحل زیر انجام شده است:
روش کلی تحقیق، تعیین جامعه آماری، نمونه آماری و حجم نمونه، روشها و ابزار گردآوری دادههای تحقیق، اعتبار و پایایی ابزار تحقیق، طرح فرضیات و روش تجزیه و تحلیل، آزمونهای فرضیات تحقیق و در نهایت نتیجهگیری انجام شده است.
5-2-1) نتایج آزمونهای انجام شده تحقیق
برای بررسی استفاده از مدل رگرسیونی این تحقیق، از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است که نتیجه این آزمون، 2.045 گردیده، این مقدار بین بازه 1.5 تا 2.5 قرار دارد، فلذا میتوان از مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیهها استفاده کرد و این مقدار خطا در مدل، کاملاً تصادفی میباشد. اما در خصوص اعتبارسنجی مدل رگرسیونی، از آزمون ضریب تعیین استفاده گردید، که با مقدار عددی 0.004 منتج شد، این مقدار گویای اعتبار اندک مدل رگرسیونی تحقیق است و یعنی 0.4 درصد از تغییرات در متغیر وابسته ناشی از تغییرات در متغیرهای مستقل میباشد.
نتایج حاصل از آزمونهای همخطی بودن یا نبودن نیز در قالب نگاره (5-1) ارائه شده است:
نگاره (5-1)- نتایج آزمون همخطی
VIF
Tolerance


