بورس اوراق بهادار و حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه
3 اندازه شرکت لگاریتم طبیعی خالص فروش شرکت در سال مالی قبل از اجرای IPO برادلی و جوردن (2002)
4 سن شرکت (سن شرکت + 1) log که در آن سن شرکت از تاریخ تأسیس تا تاریخ عرضه است لوگران و ریتر (2004)
5 اهرم مالی بدهی تقسیم بر مجموع بدهی و سرمایه در سال مالی قبل از IPO هبیب و لجنگکویست (2001)
6 زیر قیمت بودن (تفاضل میانگین قیمت ماه اول بعد از IPO و قیمت روز اول عرضه) تقسیم بر قیمت روز اول عرضه جین و کینی (1994)
7 زمان ورود (بازار داغ) متغیّر دامی که مشخص میکند ورود شرکت در زمان بازار داغ بوده است یا خیر. بازار داغ 30 درصد اول توزیع تعداد IPOها و بازار سرد به عنوان 30 درصد پایین توزیع تعداد IPOها لحاظ شده است. لوگران و ریتر (1995)
بوستامانته (2011)
8 درصد عرضه اولیه درصد سهام عرضه شده در IPO، نسبت به کل سهام آمیهود و همکاران (2003)
9 حجم عرضه اولیه تعداد سهام منتشر شده در IPO ریتر (1991)
10 فاصله زمانی پذیرش و عرضه فاصله زمانی بین زمان پذیرش در بورس و زمان عرضه عمومی اولیه توماداکیس و همکاران (2007)
11 عملکرد مالی آتی تفاضل بازگشت سرمایه (سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام) سال مالی قبل از اجرای IPO و بازگشت سرمایه سه سال پس از اجرای IPO جین و کینی (1994)
(منبع: یافتههای تحقیق)
ساختار تحقیق
این تحقیق در پنج فصل ارائه شدهاست. فصل اول، شامل کلیات تحقیق، فصل دوم، پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق، فصل سوم، روش‌شناسی تحقیق، فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل‌های آماری داده‌های جمع‌آوری شده و در نهایت، فصل پنجم، در برگیرنده نتیجه‌گیری، ارائه یافته‌ها و بحث در یافته‌ها است.

مروری بر ادبیات موضوع مقدمه
ادبیات موضوع در حوزه عرضه عمومی اولیه از گستردگی فراوانی برخوردار است. در طول سالها، محققان بسیاری در مطالعات تئوری و عملی خود، به بررسی دلایل رویآوری شرکتها به عرضه عمومی اولیه پرداختهاند. موضوعی که خود نشانگر اهمیت عرضه عمومی اولیه بر موفقیت و یا شکست یک نهاد خصوصی در طول زمان میباشد. اگرچه با مراجعه به منابع فراوان موجود در این رابطه میتوان به خوبی بسیاری از دلایل رویآوری به عرضه عمومی را درک نمود، آنچه که با کنار هم گذاشتن این منابع به طور بارزی خودنمایی مینماید، متضاد بودن پارهایی از این دلایل با یکدیگر میباشد. امری که در رابطه با مطالعات تجربی، متفاوت بودن دلایل و انگیزههای عمومی شدن را از کشوری به کشور دیگر و از یک سیستم قانونی به سیستم قانونی دیگر، مشخص میسازد.
طی دو دهه‌ی اخیر بسیاری از کشور‌ها اقدام به کوچک‌سازی دولت و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی کرده‌اند. این فرآیند که خصوصی‌سازی نامیده می‌شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. روش‌های مختلفی برای خصوصی‌سازی وجود دارد که یکی از پر‌کاربرد‌ترین آن‌ها، واگذاری سهام شرکت‌های به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است.
در قسمت اول این فصل ابتدا دلایل و تئوریهای موجود در خصوص علل رویآوری به IPO مطرح میشود تا جمعبندی مطلوبی از انگیزههای عمومیشدن حاصل شود. سپس از آنرو که مطالعه حاضر قصد انجام کار علمی در حوزهی عملکرد مالی آتی شرکتهای IPO را دارد، لذا لازم است مطالعات نظری در خصوص عملکرد شرکتهایIPO نیز مرورگردد.
در قسمت دوم فصل به بررسی پیشینه تجربی پژوهش در زمینه انگیزههای عمومیشدن، متغیّرهای مؤثر بر عملکرد و همچنین عملکرد مالی آتی شرکتهای IPO میپردازیم و مطالعات خارجی و داخلی را در این زمینه مرور میکنیم.
مبانی نظری تحقیق
چارچوب نظری به مجموعه‌ای از گزاره‌ها اطلاق می‌شود که به لحاظ نظری قادر به تبیین یا طبقه‌بندی متغیّر وابسته یا اصلی تحقیق هستند. این گزاره‌ها ممکن است از یک نظریه خاص گرفته شدهباشند یا تلفیقی از نظریات مختلف باشند که همگرایی آن‌ها به لحاظ نظری توسط محقق ثابت شدهباشد.
دلایل رویآوری به عرضه عمومی
اگر سازمان، به صورت «رشتهای از قراردادها» تعریف شود، شاید بتوان گفت که هیچ قراردادی مهمتر از قرارداد اولیهایی که بر پایهی آن سازمان بنا میشود، وجود نداشته باشد. این تأسیس اولیه میتواند منابع مختلفی از جمله اعضای خانواده، سرمایهگذاران، سرمایهگذاران پرمخاطره، وامدهندگان، واسطههایی نظیر بانکها و یا پذیرهنویسی عرضه عمومی اولیه و … داشته باشد )باتلر و همکاران، 2009).
علاوه بر نقش عرضه اولیه عمومی سهم در شکلگیری یک نهاد، میتوان گفت که عمومیشدن یکی از مهمترین تصمیماتی است که توسط شرکتهای خصوصی گرفته میشود. این تصمیم میتواند انگیزههای مختلفی داشتهباشد. توزیع سهام مالکان، افزایش سرمایه برای سرمایهگذاریها، بهرهگیری از شرایط مطلوب در بازار، تسریع اکتساب، نقدینگی هرچند بیشتر سهام شرکت و عیان نمودن شرکت در بازار از جمله این انگیزهها هستند (پاستور و همکاران ، 2009).
در یک دستهبندی کلی میتوان علل رویآوری به عرضه عمومی را از منظر تئوری چرخه عمر سازمان و نیز تئوریهای زمانبندی بازار توضیح داد (براو و همکاران ، 2006).