بورس اوراق بهادار و درآمدهای نفتی

دانلود پایان نامه

3 اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد تأیید
4 سن شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد تأیید
5 اهرم مالی، تأثیر منفی و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد تأیید
6 زیرقیمت بودن، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد رد
7 زمان ورود(بازار داغ)، تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد مالی آتی شرکت دارد رد
8 درصد عرضه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد رد
9 حجم عرضه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد تأیید
10 فاصله زمانی پذیرش و عرضه، تأثیر منفی و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد رد
(منبع: یافتههای تحقیق)
جمعبندی فصل چهارم
در این فصل در چارچوب گزارشی کامل و مختصر، ابتدا جامعهی آماری مورد بررسی و بازهی زمانی مورد مطالعه به دقّت موشکافی شد و با توجّه به آمارههای توصیفی متغیّرها و شرایط عمومی بازار به جمعبندی و نتیجهگیری در مورد شرایط بازار پرداختهشد. سپس با استفاده از روش پیشنهادی سالا-ای-مارتین (1997) به بررسی استواری متغیّرها و رتبهبندی آنها پرداختیم و لیستی از متغیّرهای استوار به منظور اجرای مدل رگرسیون بهینه ارائهشد. در پایان با اجرای مدل بهدستآمدهی رگرسیون، با استفاده از تحلیل چند متغیّره به آزمون فرضیات در هر زیربازه و در کلّ بازه، پرداختهشد.

جمع‌بندی، نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد‌ها
مقدمه
در فصل حاضر براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها که در فصل چهارم به تفصیل بیان شد، در پی پاسخگویی به سؤال‌های پژوهش خواهیم بود. بدین منظور ابتدا چارچوب کلی تحقیق را مرور می‌کنیم، سپس با مروری مختصر بر یافته‌های پژوهش در فصل چهارم به بحث در خصوص سؤال‌ها و فرضیه‌های تحقیق می‌پردازیم ونتایج پژوهش را با نتایج سایر مطالعات مقایسه میکنیم. در نهایت براساس نتایج حاصل، پیشنهادهای پژوهش و محدودیت‌هایی که پژوهشگر طی مراحل مختلف انجام تحقیق با آن‌ها مواجه بوده، مطرح خواهدشد.
مروری بر چارچوب کلی تحقیق
هدف این پژوهش این است که با بررسی جامع و دقیق دلایل رویآوری به عرضهی عمومی اولیه، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی آتی شرکتها پس از عمومی شدن و تعیین عوامل کلیدی، شناخت هرچه بهتری از این فرآیند ارائه داده و به اجرای موفقیّتآمیز آن کمک کند.
در راستای نیل به این هدف، نخست به کمک مرور ادبیات و مطالعه پیشینه موضوع، ده متغیّر که در دو دستهی ویژگیهای مالی و اقتصادی، و ویژگیهای مالکیت و بازار دستهبندی شدند، برای مطالعه انتخاب شدند. ویژگیهای مالی و اقتصادی شامل سرمایه اولیه، سوددهی اولیه، اندازه شرکت، سن شرکت، اهرم مالی و ویژگیهای مالکیت و بازار شامل زیر قیمت بودن، زمان ورود(بازار داغ)، درصد عرضه اولیه، حجم عرضه اولیه و فاصله زمانی پذیرش و عرضه میباشند. متغیّر وابسته، عملکرد مالی آتی شرکت (پس از گذشت سه سال از اجرای IPO) انتخاب شد که توسط معیار بازگشت سرمایه (ROE)، مورد سنجش قرارگرفت. همچنین با توجّه به شرایط عمومی بازار (با درنظرگرفتن درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم، ‌رشد اقتصادی و شاخص قیمت بورس)، بازهی مورد مطالعه، به دو زیربازه جداگانه تقسیم بندی شد که به صورت مجزا مورد مطالعه قرارگرفتند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قانون مجازات اسلامی و استفاده از اینترنت

جهت جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، به پایگاه دادههای شرکتهای بورس مراجعهشد. جامعه آماری این تحقیق عرضه‌های عمومی اولیه بازار بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های 81 تا 89 بودند. کلّ عرضه‌های عمومی اولیه انجامگرفته در بورس اوراق بهادار تهران در خلا‌ل سال‌های 81 تا 89، 125 مورد بودهاست که همگی در این پژوهش، مورد مطالعه قرارگرفتهاند. با توجّه به اینکه داده‌ها و اطلاعات مالی و ترازنامه‌های شرکت‌ها قبل از سال 80 بر روی پایگاه‌ داده‌های شرکت‌های بورس در دسترس نیستند و از آن‌جایی که در تعریف برخی متغیّرها، داده‌های مالی سال قبل از اجرای IPO (سال‌ مالی منتهی به اجرای IPO)، مورد نیاز است، سال شروع در بازه‌ی مورد نظر، لاجرم 81 در نظر گرفته شدهاست. همچنین، برای سنجش عملکرد آتی شرکت، عملکرد شرکت 3 سال پس از اجرای IPO در نظر گرفته میشود و به همین دلیل، سال 89، آخرین سال قابل بررسی در بازه زمانی این تحقیق می‌باشد.
تحلیل داده‌های گردآوری‌شده طی ۴ مرحله انجام شد. نخست به توصیف نمونه مورد بررسی و بازهی زمانی مورد مطالعه، پرداختیم. ابتدا به ارائهی جداول توزیع فراوانی متغیّرها و بررسی مقادیر آنها در طول بازهی زمانی مورد مطالعه، پرداختیم و سپس با یک جمعبندی کلّی، نمایی از آمارههای توصیفی متغیّرها در بازهی مورد مطالعه و زیربازهها، نشان داده شد. پس از آن با استفاده از روشی که در فصل سوم توضیح دادهشد، به بررسی استواری متغیّرها در کلّ بازه و رتبهبندی آنها از لحاظ استواری پرداختیم و در پایان لیستی از متغیّرهای استوار، برای اجرای مدل رگرسیون، ارائه شد. در بخش پایانی، به اجرای مدل رگرسیون و آزمون فرضیات در هر زیربازه و در کلّ بازه پرداخته شدهاست و با توجّه به نتایج بهدست آمده، در مورد فرضیات پژوهش، اظهار نظر شدهاست. لازم به ذکر است کلیه تحلیل‌های آماری به وسیله نرم‌افزار Eviewsویرایش 7 انجام شد. در ادامه، به مهم‌ترین یافته‌های پژوهش بر مبنای تحلیل‌های انجام‌گرفته اشاره می‌شود.
یافته‌های تحقیق
مهم‌ترین یافته‌های پژوهش، به تفکیک، در سه بخش بررسی جامعهآماری و شرایط عمومیبازار، بررسی استواری متغیّرها، و تحلیل‌های چند متغیّره وآزمون فرضیات پژوهش، عبارت‌اند از:
یافته‌های حاصل از بررسی جامعهی آماری و شرایط عمومی بازار
با توجّه به مطالب عنوانشده در بخش دوم فصل 4 و مشاهدهی روند متغیّرها و درنظرگرفتن شرایط عمومی بازار، مطالب زیر به عنوان مهمترین نتیجهگیریها و جمعبندی بررسی جامعهی آماری، ارائه شده و با نتایج حاصل از پژوهشهای قبلی، مقایسه میگردد:
شرکتهای عمومیشده، میانگین عملکرد آتی به مقدار %3/13- از خود نشان میدهند. همانگونه که در پیشینهی پژوهش عنوان شد، مسألهی کاهش عملکرد شرکتهای IPO، در مطالعهی جین و کینی (1994) مطرح شد و مطالعات بعدی بسیاری، این موضوع را تأیید کردند. شرکتهای بازهی اول، میانگین عملکرد بالاتری نسبت به شرکتهای بازهی دوم داشتهاند که با توجّه به تراکم بازارهای سرد در بازهی دوم، این امر در تضاد با مطالعات لوگران و ریتر (1995) و فرضیهی 7 پژوهش میباشد.