بورس اوراق بهادار و محیط نرم افزار

دانلود پایان نامه

(جدول 3-1) چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش
شرح
تعداد
تعداد
اعضای جامعه آماری در پایان سال 1391
فیلتر 1 – شرکتهایی که بعد از 1385/1/1در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و قبل از 1391/12/29از تابلوی بورس خارج شدهاند.
فیلتر 2 – شرکتهایی که با وجود فیلتر شماره 1، پایان سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال نمیباشد.
فیلتر 3- شرکتهایی که جزء صنعت سرمایهگذاری طبقهبندی میشوند.
فیلتر 4 – شرکتهایی که با وجود فیلترهای شماره 1و2 ، معامله بر روی سهام آنان بیش از 6 ماه دچار وقفه معاملاتی شدهاست.
فیلتر 5- شرکتهایی که با وجود فیلترهای 1و2و3و4 اطلاعات مورد نظر آنها برای استخراج داده ها در دسترس نبوده است.
جمع شرکتهای حذف شده از جامعه آماری
جمع شرکتهای مورد مطالعه
176
73
49
33
20
534
351
183
3-5- روش پژهش
این پژوهش، جزء تحقیقات توصیفی (شبه آزمایشی) طبقهبندی و روش آزمون فرضیه های پژوهش، روش تجزیه و تحلیل آماری از نوع تحلیل همبستگی است. روش پژوهش همبستگی یکی از روشهای پژوهش زیر مجموعه تحقیقات پیمایشی است. هدف این تحقیقات، بررسی میزان ارتباط تغییرات یک عامل با تغییرات یک یا چند عامل دیگر است و در مواردی انجام میگیرد که، محقق امکان کنترل و دستکاری متغیرهای تحقیق را ندارد. هنگامی که محقق دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه را در اختیار دارد، میتواند از این روش پژهش استفاده کند. چون این روش برای مطالعه میزان تغییرات در یک یا چند عامل بر اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگربه کار میرود. روش مورد نظر برای بررسی همبستگی بین متغیرها، استفاده از رگرسیون میباشد. طرح تحقیق مورد استفاده، طرح تحقیق پس رویدادی است و هر یک از فرضیههای تحقیق با استفاده از اطلاعات واقعی که بر مبنای عملکرد واقعی بورس اوراق بهادار در طول دوره زمانی تحقیق حاصل شده است، آزمون شدهاند. تحقیق به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است که نتایج حاصل از آن میتواند برای طیف گستردهای شامل سرمایهگذاران در بازارهای مالی، مسئولان بورس اوراق بهادار، مدیران پرتفوی، سهامداران، کارگزاران بورس اوراق بهادار، تحلیلگران مالی و محققان بازار سرمایه به منظور فراهم نمودن فضای شفاف اطلاعاتی، بهینهسازی طراحی سبد سهام، کمک به تصمیمگیریهای بهینه سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار و فراهم نمودن افقهای جدید مطالعاتی به کار گرفته شود. دادههای این پژوهش از نوع دادههای کمی بوده و از صورتهای مالی 183شرکت از مجموع شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1385 تا 1391 استخراج گردیده است. محاسبه دادهها با استفاده از مدل رگرسیونی باسو، مدل رگرسیونی دچو ودیچو و محاسبات ریاضی صورت گرفته است.
3-6- روشها و ابزار جمعآوری دادهها
فرضیهها به عنوان گمانها، حدسها، راه حلها و پاسخهای احتمالی پیرامون مسأله تحقیق، مطرح میشوند. پژوهشگر باید با ابزارهایی دادههای لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمعآوری و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیهها بپردازد. برای جمعآوری دادهها به ابزار گوناگونی نیاز است. نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش پژوهش است. باید به تأثیر هر یک از ابزارهای گوناگون جمعآوری دادهها در هدف پژوهش توجه کرد تا زمینههای افزایش اعتبار تحقیق فراهم آید. مباحث تئوریک این پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانهای و بررسی سوابق و مدارک موجود در رابطه با موضوع پژوهش جمعآوری و از کتابها، پایاننامهها، مجلات داخلی و خارجی معتبر مرتبط با موضوع پژوهش، استفاده شدهاست. همچنین دادههای مورد استفاده در این تحقیق، شامل اطلاعات مربوط به قیمت سهام و شاخص کل قیمت سهام پرتفوی بازار در طول دوره زمانی محاسبه شاخص ریسک سیستماتیک شرکتها بوده که سری قیمت سهام برای شرکتهای مورد مطالعه از طریق نرم افزار بانک اطلاعاتی رهآورد نوین که در محیط نرم افزار Excel پردازش شده جمعآوری وشاخص کل قیمت سهام پرتفوی بازار در طی دوره زمانی تحقیق با مراجعه به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران(www.irbourse.com) استخراج ودیگر دادههای مورد نیازتحقیق از طریق مراجعه به هفتهنامهها، ماهنامهها و سالنامههای منتشرشده توسط سازمان بورس واوراق بهادار تهران جمعآوری گردیدهاند.