بورس اوراق بهادار و مدل های پیش بینی

دانلود پایان نامه

علاوه بر آماره های فوق برخی معیار های اطلاعاتی , بر اساس آماره -2lnL ، به منظور سنجش نیکویی برازش مدل رگرسیون لجستیک محاسبه می شوند که از جمله آنها می توان به معیارهای زیر اشاره نمود :
معیار آکائیک
معیار شوارتز
معیار هنان – کوئین
در مورد انتخاب بهترین مدل از میان چند مدل مختلف ، مدلی انتخاب می شود که کمترین شاخص های اطلاعاتی را داشته باشد . به طوریکه حداکثر لگاریتم تابع درستنمایی و تعداد متغیرهای مستقل و تعداد کل مشاهدات می باشد .
این سه معیار دارای توزیع نمونه ای نمی باشند و معمولاً نشان دهنده میزان تطابق مدل های مختلف بر روی داده های یکسان هستند . بر این اساس هرچقدر که مقادیر این آماره ها کوچکتر باشد میزان تطابق بیشتر است .
ـ آماره شبه و یا مک فادن
آماره شبه و یا مک فادن برای رگرسیون لجستیک ، مشابه در رگرسیون معمولی است ، این آماره به شرح رابطه زیر است :

مقدار این آماره بین صفر و یک تغییر می کند و خوبی برازش مدل را اندازه گیری می نماید . هرچه این شاخص نزدیک به یک باشد میزان تطابق مدل با واقعیت بیشتر بوده و به عبارتی نیکویی برازش بیشتر است و بالعکس هرچه مقدار شاخص به صفر نزدیک تر باشد نیکویی برازش کمتر خواهد بود.
آماره هاسمر ـ لمشو
در این روش با استفاده از گروه بندی مشاهدات، مقادیر پیش بینی شده توسط مدل با مقادیر واقعی مشاهدات مقایسه می شوند. اگر اختلاف ها بزرگ باشند، مدل رد شده و نشان دهنده این است که مدل به خوبی برازش نشده است و در غیر اینصورت مدل پذیرفته می شود (عرب مازار، 1366).
معمولا و در اکثر نرم افزارها مشاهدات به 10 گروه مساوی تقسیم می شوند. استفاده مناسب از این روش مستلزم تعداد کافی مشاهدات است، بطوریکه در هر گروه حداقل باید 5 مشاهده وجود داشته باشد. آماره هاسمرـ لمشو دارای توزیع کای دو با K-2 درجه آزادی می باشد (K تعداد گروه ها ست). خاطر نشان می نماید که توزیع کای دو نسبت به تعداد نمونه حساس است. لذا زمانی که تعداد نمونه خیلی بزرگ باشد تفاوت های کمی بین مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده از طریق این روش نشان داده می شود و آزمون معتبر است.
از سوی دیگر علاوه بر آماره های فوق در رگرسیون لجستیک شاخص های دیگری به عنوان جانشین در رگرسیون معمولی نیز بکار می رود . از آن جمله می توان از شاخص نیگل کرک و شاخص کاکس و اسنیل نام برد .
درصد صحیح بودن احتملات پیش بینی شده
روش دیگری که برای بررسی کارایی مدل مورد استفاده قرار می گیرد بررسی درصد صحیح احتمال های پیش بینی شده توسط مدل برازش شده می باشد. به این منظور ، این احتمالات با حد آستانه ، که عددی بین صفر و یک بوده و معمولاً در بیشتر کارهای عملی و نرم افزارها برای سهولت 5% در نظر گرفته می شود مقایسه می گردد، در این صورت فرض می شود که اگر احتمال های تخمین زده شده توسط مدل ، بالاتر و یا برابر حد آستانه باشد پیش آمد رخ داده و در غیر این صورت پیشامد رخ نخواهد داد.
با تعیین احتمالات به صورت صفر ( برای احتمال های پایین تر از حد آستانه) و یا یک ( برای احتمال های بالاتر از حد آستانه ) و مقایسه با مقادیر واقعی صفر و یک های متغیر وابسته، درصد پیش بینی های صحیح مشخص می شود . بدیهی است هرچه این درصد بزرگتر باشد نشان دهنده پیش بینی صحیح تر و در نتیجه کارایی بیشتر خواهد شد .
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها
4ـ1ـ مقدمه
پس از جمع آوری و محاسبه متغیرهای مورد نیاز تحقیق در فصل سوم، در این فصل تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفته است. در ابتدا ویژگیهای مربوط به متغیرهای تحقیق توسط آمار توصیفی شامل شاخص های پراکندگی و مرکزی توصیف شده است. سپس مدل های پیش بینی بحران کسب و کار با انتخاب نسبت های مالی برای شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی تحقیق 1386 تا 1389 توسط مدل رگرسیونی لجستیک به سه روش اینتر، پیش رونده و پس رونده بررسی شده است.
4ـ2ـ آمار توصیفی
ویژگیهای مربوط به متغیرهای مورد مطالعه شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی از قبیل میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم و انحراف معیار نسبت های مالی تحقیق محاسبه شده و در جدول 4ـ1 به شرح زیر ارائه شده است.
جدول (4ـ1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر میانگین مینیمم ماکزیمم انحراف معیار
سود خالص به فروش 12.1836 ـ1534.87 1534.87 1.42
سود ناخالص به فروش 19.8470 ـ1534.87 1534.87 1.43