بورس اوراق بهادار و نسبت های نقدینگی

دانلود پایان نامه

نسبت آنی
این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت آنی شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط 4.24واحد افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر نسبت آنی شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 70.035 درصد افزایش خواهد یافت.
گردش مجموع دارایی های شرکت
این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر گردش مجموع داریی های شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط 0.22 واحد افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر گردش مجموع دارایی های شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 1.248 درصد افزایش خواهد یافت.
نسبت بدهی به دارایی های شرکت
این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت بدهی به دارایی های شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط 0.81 واحد افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر نسبت بدهی به دارایی های شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 2.247 درصد افزایش خواهد یافت.
نسبت سود ناخالص به هزینه مالی شرکت
این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت سود ناخالص به هزینه مالی شرکت یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط 1.072 واحد افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر نسبت سود ناخالص به هزینه مالی شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 1.072 درصد افزایش خواهد یافت.
4ـ 3ـ3ـ گزینش الگوی مناسب با استفاده از رگرسیون لجستیک جهت برازش مدل:
4ـ3ـ3ـ1ـ معنی داری و نکویی برازش مدل
پس از برآورد ضرایب متغیرهای مستقل مدل و نیز بررسی معنی داری هریک، در اینجا به بررسی معنی داری کل مدل رگرسیون و میزان نکویی برازش آن می پردازیم . ارزیابی کل الگوهای تحقیق با استفاده از آماره هاسمر و لمشو و شاخص های R2 کاکس ـ اسنیل و R2 نیگل کرک استفاده می شود. بطوریکه نتایج حاصل برای هر یک از سه مدل برازش شده به ترتیب در جدول 4ـ7 ارائه شده است.
جدول (4ـ7) نتایج حاصل از نیکویی برازش مدل
نوع مدل Hosmer and Lemeshow Test
ـ2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square
Chiـsquare df Sig.
اینتر 2.628 8 .955 135.411 .557 .743
پس رونده 10.896 8 .208 214.514 .382 .509
پیش رونده 8.608 8 .376 138.392 .562 .756
ـ نتایج حاصل از آزمون هاسمرـ لمشو نشان می دهد سطح معناداری آزمون در هر سه مدل برازش یافته بزرگتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر که بیانگر نکویی برازش است، پذیرفته می شود (رد نمی گردد). پس متغیرهای مستقل قدرت توضیح دهندگی میزان ورشکستگی را دارا می باشند.
ـ مقدار شاخص R2 کاکس ـ اسنیل به ترتیب در مدل های برازش یافته به روش اینتر، پس رونده و پیش رونده برابر 55.7%، 38.2% و 56.3% درصد نشان دهنده قدرت پیش بینی الگو می باشند.
ـ مقدار شاخص R2 نیگل کرک به ترتیب در مدل های برازش یافته به روش اینتر، پس رونده و پیش رونده برابر 74.3%، 50.9% و 75.7% درصد نشان دهنده قدرت پیش بینی الگو می باشند.
بر اساس نتایج حاصل شده می توان گفت از بین سه الگو، الگوی برازش یافته به روش پیش رونده دارای قدرت پیش بینی بیشتری نسبت به دو روش دیگر می باشد.
4ـ4ـ بررسی فرضیه های تحقیق
با توجه به انتخاب الگوی برازش یافته به روش پیش رونده از لحاظ قدرت و صحت پیش کنندگی بیشتر لذا در این بخش فرضیه های تحقیق بر اساس نتایج حاصل شده از مدل سوم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
فرضیه اول: نسبت های نقدینگی نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسیونی مدل سوم نشان می دهد که نسبت آنی از نسبت های نقدینگی در این مدل در سطح معناداری 95 درصد تایید شده است. لذا می توان گفت فرضیه اول تحقیق از لحاظ آماری تایید می شود.
فرضیه دوم: نسبت های فعالیت نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.