بکارگیری دانش و مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

ردیف
من زمان زیادی را در تعاملات غیر رسمی با همکارانم، خارج از جلسات منظم کاری، به منظور بحث در باره ایده‌ها، پیشنهادات و راهکارهای مسائل کاری، صرف می‌کنم. 1
من زمان زیادی را صرف بحث درباره ایده‌ها، پیشنهادات و مسائل کاری در ملاقات‌های رودررو می‌کنم. 2
من زمان زیادی را با همکارانم صرف فهم مسائل کاری می‌کنم. 3
من زمان زیادی را صرف جمع آوری اطلاعات مرتبط با کار، تسهیم و بررسی آن‌ها با همکارانم می‌کنم. 4
من زمان زیادی را صرف جستجوی فرصت‌ها، ایجاد ایده‌ها و پیشنهادات مرتبط با کارم می‌کنم. 5
فضای کاری مطلوبی برای من فراهم است که امکان کسب تجربه از خبرگان سازمان و بکارگیری آن را ایجاد کرده است. 6
من زمان زیادی را صرف حضور در جلسات طوفان فکری به منظور خلق راهکار برای مسائل کاری می‌کنم. 7
من زمان زیادی را صرف گفتگوی مؤثر و خلاقانه با همکارانم می‌کنم. 8
من در ایجاد و انتقال مفاهیم کاری و در گفتگو با همکارانم از تشبیه و استعاره در جهت انتقال مؤثر مفاهیم کاری استفاده می‌کنم. 9
من زمان زیادی را صرف ارائه نظرات، ایده هاو پیشنهادات کاری خود به همکارانم می‌کنم. 10
دانش فنی فعالیت‌ها و پروژه‌های کاری به شکل سیستماتیک جمع آوری می‌شود. 11
من اطلاعات و دانش خلق شده در حین فرایندهای کاری‌ام را به شکلی سیستماتیک، جمع آوری و یکپارچه می‌کنم. 12
من اطلاعات و دانش مرتبط با فعالیت‌های کاری‌ام را از طریق سیستم هاو پایگاه‌های داده، می‌توانم در اختیار داشته باشم. 13
من زمان زیادی را صرف برنامه ریزی، استقرارو ارائه ایده‌های جدید به کمک اطلاعات موجود می‌کنم. 14
من زمان زیادی را صرف تجربه، آزمایش و توسعه ایده‌ها و پیشنهادات جدید می‌کنم. 15
من زمان زیادی را در تیم‌ها و گروه‌های کاری می‌گذرانم که به آزمایش و ارائه پیشنهادات جدید می‌پردازند. 16
من از زمان و حمایت زیادی برای بکارگیری دانش‌های جدید بهره مند هستم. 17
من زمان زیادی را صرف ارتباط با همکارانم برای درک چشم انداز و راهبردهای سازمان می‌نمایم. 18
من زمان زیادی را صرف یادگیری و آموزش در خلال کارم می‌گذرانم. 19
منابع فارسی
آشوک جاشاپارا، مصطفی کاظمی (مترجم)، مجتبی کفاشان (مترجم)، مرجان فیاضی (مترجم)؛ “رویکردی منسجم بر مدیریت دانش“، شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، 1387.