بکارگیری فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

امتیاز عوامل آتی فناوری اطلاعات موثر بر آینده و استراتژی از نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه، در سازمان مدیریت صنعتی بالا می‌باشد. این بدین معناست که فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در آینده تاثیری استراتژیک بر سازمان مدیریت صنعتی خواهند گذاشت و بر جایگاه رقابتی وی در آینده موثر خواهد بود. بنابراین سازمان مدیریت صنعتی لازم است که به روند‌ها و کاربردهای فناوری اطلاعات توجه داشته باشد و برنامه‌ای برای بکارگیری آنها در جهت ایجاد مزیت رقابتی مدون سازد. به بیانی دیگر سازمان بایستی با نگرشی فرصت‌طلبانه به دنبال چرخشی استراتژیک با بکارگیری فناوری اطلاعات در آینده باشد.
5-2-2- فرضیه دوم استراتژی خدمات فناوری اطلاعات
در بخش بررسی عوامل موثر بر استراتژی خدمات فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی با توجه به نتایج بدست آمده از جداول توزیع فراوانی و میانگین‌های مربوطه نتایج ذیل قابل بیان می‌باشند:
امتیاز عوامل موجود خدمات فناوری اطلاعات موثر بر عملیات روزمره یا همان تعامل با کاربر از نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه، در سازمان مدیریت صنعتی کم می‌باشد. این بدین معناست که سازمان مدیریت صنعتی هم اکنون وابستگی کمی به خدمات فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی خود دارد و به بیانی دیگر تعامل با کاربر در سازمان پائین است.

امتیاز عوامل آتی خدمات فناوری اطلاعات موثر بر آینده و استراتژی یا همان میزان شخصی‌سازی خدمات از نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه، در سازمان مدیریت صنعتی بالا می‌باشد. این بدین معناست که خدمات فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در آینده تاثیری استراتژیک بر سازمان مدیریت صنعتی خواهند گذاشت و بر جایگاه رقابتی وی در آینده موثر خواهد بود. همچنین نشان می‌دهد که خدمات فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی بایستی به میزان زیادی شخصی‌سازی یا ویژه‌سازی شود. همانطور که در فصل چهارم بیان شد، استراتژی مناسب سازمان در بحث خدمات فناوری اطلاعات از نوع “کارگاه شغلی” می‌باشد. نمونه‌هایی از این گونه از خدمات در جدول زیر آورده شده است:
برنامه‌نویسی
ارزیابی گزینه‌های فناوری
تدارک و تامین اطلاعات
طراحی پایگاه داده
5-2-3- فرضیه سوم – استراتژی سبد کاربردها
در بخش بررسی عوامل موثر بر استراتژی سبد کاربردها در سازمان مدیریت صنعتی با توجه به نتایج بدست آمده از جداول توزیع فراوانی و میانگین‌های مربوطه نتایج ذیل قابل بیان می‌باشند:
امتیاز عوامل موجود سبد کاربردها موثر بر عملیات روزمره از نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه، در سازمان مدیریت صنعتی کم می‌باشد. این بدین معناست که سازمان مدیریت صنعتی هم اکنون وابستگی کمی به سبد کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی خود دارد و به بیانی دیگر سبد کاربردهای موجود سازمان مدیریت صنعتی تاثیری مهم و استراتژیک بر کسب‌وکار آن ندارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مهارت برقراری ارتباط و سازماندهی اطلاعات

امتیاز عوامل آتی سبد کاربردها موثر بر آینده و استراتژی از نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه، در سازمان مدیریت صنعتی بالا می‌باشد. این بدین معناست که سبد کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی در آینده تاثیری استراتژیک بر سازمان مدیریت صنعتی خواهند گذاشت و بر جایگاه رقابتی وی در آینده موثر خواهد بود. سازمان مدیریت صنعتی می‌بایستی توجه ویژه‌ای به کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی نوین و جدید نماید و با تست آزمون آنها تلاش نماید تا ارزش استراتژیک آنها را برای سازمان بسنجد و در نهایت در صورت اثبات ارزش استراتژیک آنها، این کاربردهای با پتانسیل بالا را مبدل به استراتژیک یا کلیدی نماید.
5-2-4- فرضیه چهارم – استراتژی توسعه سیستم‌ها
در بخش بررسی عوامل موثر بر استراتژی توسعه سیستم‌ها در سازمان مدیریت صنعتی با توجه به نتایج بدست آمده از جداول توزیع فراوانی و میانگین‌های مربوطه نتایج ذیل قابل بیان می‌باشند:
امتیاز عوامل موجود توسعه سیستم‌ها موثر بر عملیات روزمره از نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه، در سازمان مدیریت صنعتی کم می‌باشد. این بدین معناست که سازمان مدیریت صنعتی هم اکنون وابستگی کمی به روش‌های توسعه سیستم‌ها دارد و به بیانی دیگر روش‌های توسعه سیستم‌های موجود سازمان مدیریت صنعتی تاثیری مهم و استراتژیک بر کسب‌وکار آن ندارد.