بکارگیری فناوری اطلاعات و مزایای فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

۵- به کارگیری فناوری اطلاعات در طراحی7 محصول: شامل کاربردهایی درباره ی فرآیند طراحی محصول است و طراحی به کمک کامپیوتر8، ساخت و تولید به کمک کامپیوتر9 و مهندسی به کمک کامپیوتر10 مانند شبیه سازی را شامل می شود.
۶- به کارگیری فناوری اطلاعات در کنترل تولید11: که به کارگیری فناوری اطلاعات در فعالیت های تولیدی و کنترل کیفیت است. استفاده از ماشین های کنترل عددی یا کنترل کامپیوتری12، استفاده از کامپیوتر در کنترل فعالیت های کارخانه، به کارگیری ربات ها، سیستم های الکترونیکی برای شناسایی محصول، سیستم های الکترونیکی برای کنترل کیفیت، سیستم های تولید انعطاف پذیر13 و سیستم های انبارداری اتوماتیک را شامل می شود(ذکردی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۲۱-۱۲۰).
۲-۴-١-۸ مزایای فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات دارای توانایی ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات و موجب افزایش توانایی افراد به سازمان برای ارتباطات آسان تر، دقیق تر، و کم هزینه تر می شود.
– با بکارگیری فناوری اطلاعات، مساله یابی و فرصت یابی که سنگ زیربنایی تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک است، سریع تر و دقیق تر انجام می گیرد و کیفیت تصمیمات افزایش و زمان مورد نیاز برای اخذ تصمیم کاهش می یابد.
– خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات سازمانی کاهش می یابد.
– کاربرد فناوری اطلاعات فشار کارهای تکراری و کسالت آور را کاهش می دهد.
– فناوری اطلاعات بهره وری فرآیندهای ویژه نظیر افزایش دقت و اعتبار سیستم، کاهش دوباره کاری و ایجاد ثبت های داخلی مستمر را بهبود می بخشد.
– استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت تولید و بهره وری از طریق افزایش کارایی می گردد.
– فناوری اطلاعات مشاغل را غنی تر می سازد و به آنها معنی می دهد.
– فناوری اطلاعات هماهنگی را تسهیل می نماید.
– فناوری اطلاعات باعث افزایش خلاقیت و و کارایی کارکنان می گردد و با ایجاد راههای جدید ارتباطات داخلی کارکنان را در اطلاعات که مبنای قدرت شرکت ها است سهیم می نماید(مستبصری، ١۳۸۰: ۵۴).
۲-۴-١-۹ سیستم های کاربری فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات خود شامل عناصر و ابعادی است که فرآیندهای کسب و کار را تسهیل کرده، به ساده سازی جریان اطلاعات و کار گروهی، افزایش نظارت بر فرآیند، بهبود روابط با مشتریان ، بهبود فرآیند طراحی، به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، اجرای سیستم های کیفیت و غیره منجر می شود. ابعاد فناوری اطلاعات عبارتند از:
سیستم اتوماسیون اداری: این سیستم منجر به خودکار کردن گردش اسناد، مکاتبات و پیگیری جهت افزایش کارایی در نظام های سازمانی می شود.
سیستم ارتباطات الکترونیکی: این بعد در ایجاد ارتباطات به صورت الکترونیکی بین افراد سازمان جهت تسهیل اطلاعات کاربرد دارد.
سیستم اطلاعاتی جامع و یکپارچه: این سیستم بانک اطلاعاتی متمرکزی را جهت پوشش عملیات پردازش اطلاعات حاصل می کند.
سیستم اطلاعات مدیریت: این سیستم اطلاعات مورد نیاز مدیران، سرپرستان، و کارشناسان را به دست می دهد.
سیستم اطلاعات عملیاتی: برای اتصال و نگهداری داده های فرآیندها با فعالیت هایی با کارایی بالا، از این سیستم استفاده می شود(عمید و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۸۶).