بیماریهای دستگاه گوارش و مواد غذایی

دانلود پایان نامه

بخش مالی (حسابداری –پذیرش) حدود 44 متر مربع
اتاق جلسات حدود 20 متر مربع
4-5- فضاهای خدماتی و پشتیبانی
آشپزخانه اصلی (انبار خشک، انبار مواد غذایی، آماده سازی برنج، آماده سازی گوشت، آماده سازی سبزی، شستشوی ظروف، سرد خانه خشک، سرد خانه سبزیجات، سردخانه زباله و بارانداز) حدود 360 متر مربع
بخش فنی و تاسیسات حدود 300 متر مربع
رختشویخانه و خانه داری حدود 185 متر مربع
فضای مربوط به کارکنان (اتاق استراحت، رختکن، غذاخوری) حدود 200 متر مربع
آبدرمانی
4-6 فوائد ایجاد مراکز آبدرمانی:
با وجود پیشرفتهای پزشکیای که جهت درمان بعضی از بیماریها حاصل گردیده ، درمان با آبهای معدنی نه تنها ویژگیهای خود را حفظ کرده ، بلکه این ویژگیها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند، زیرا معالجه با دراروهای معمولی هر چند اثر مطلوب در مورد بهبود بعضی از نارسائیها دارد ولی معمولاً عکسالعملهای خطرناک روی اعضای بدن بر جای می گذارد که آنها نیز به سهم خود نیاز به درمان پیدا مینمایند اما معالجه با آبهای معدنی در صورتی که به نحو صحیحی انجام پذیرد این قبیل ناراحتیها را ایجاد نکرده بلکه در پارهای امراض آثار بسیار موثر و مطلوب برجای میگذارد و به طور کلی موجبات تعادل اعضای بدن را بدون کوچکترین عکسالعمل نامطلوب فراهم میآورد.
اثر آبهای معدنی بر حسب ترکیب مواد شیمیایی آنها برای درمان بیماریهای مختلف از قبیل بیماریهای دستگاه گوارش ، ادرار ، گردش خون ، روماتیسم و غیره مشخص شده و به ثبت رسیدهاند و اثر درمانی آنها گاه مکمل داروهایی است که بیمار جهت معالجه مصرف مینماید و گاه به صورت جایگزین شدن درمان با داروهای طبی و حتی عمل جراحی می باشد.
آبهای معدنی علاوه بر اثر درمانی که در مورد امراض داخلی و جلدی دارند، اثر درمانی موثر و وسیعی از لحاظ فیزیکی و ظاهری نیز دارا می باشند. خاصیت آبهای معدنی و گاهی اوقات خاصیت رادیواکتیویته و خواص فنی و خواص درمانی آن باعث آرامش و آسایش فکری نیز میشود. زیرا معالجه با آنها اثر کلی بر روی اعضای بدن دارد. استراحت در مراکز آب معدنی تغییرات حساسی را در زندگی انسان ایجاد کرده و موجب میشود که اشتغالات فکری ناشی از کار و قیود روزانه برای مدتی در بوته فراموشی قرار گیرند و در محیطی مطبوع با وسایل کافی موجبات آسایش و آرامش خیال فراهم میشود و خلاصه در آهنگ یکنواخت زندگی افراد تغییراتی ایجاد کرده، بدن خسته و فرسوده از کار را به حالت تعادل باز میگرداند زیرا آبهای معدنی باعث دفع سموم و تصفیه بدن از مواد زائد شده به این ترتیب باعث پیشگیری از ابتلاء به بسیاری بیماریها و ناراحتیها نیز می شود و روشهای خاصی برای استفاده از آبهای معدنی جهت تاثیربخشی هر چه بیشتر آنها در درمان دردهایی از قبیل تصلب شرائین ، التیام جراحات و رفع ناراحتیهای ناشی از عملهای جراحی استخوان و روماتیسم، به کار برده میشود.
پس از بیان فوائد درمانی و اجتماعی مراکز آبمعدنی به فوائد اقتصادی آن در یک منطقه که گاهی از مواهب طبیعی محروم میباشند میپردازیم.
در حقیقت ایجاد درمانگاههای آبمعدنی باعث جذب عده زیادی جهانگرد میشود مشروط بر اینکه در اطراف درمانگاهها وسایل سرگرمی برای بیماران و افرادی که آنها را همراهی میکنند ایجاد شود حتی جهانگردانی که برای تفریح به این منطقه میآیند میتوانند از آبهایمعدنی آن در صورت لزوم استفاده نمایند و ضمناً برای اهالی بومی منطقه نیز کار و سرگرمی فراهم میشود.
4-7 روشهای متداول در مراکز آبدرمانی:
در این قسمت به بررسی روشهای متداول در مراکز آبدرمانی میپردازیم که نوع و زمان استفاده و فوائد هر کدام به تفکیک توضیح داده شده است.(8)
4-7-1 روش نوشیدن ( خوراکی ):
در این روش بیمار یا شخص مورد نظر که توسط پزشک به این مراکز معرفی شده است با در دست داشتن یک برنامه معین و زمانبندی شده از آبهای معدنی توصیه شده که معمولاً در بطریهایی تعبیه شده است استفاده می نماید.
4-7-2 روش برون درمانی انفرادی:
4-7-2-1 حمامها:
الف ـ حمامهای آب معدنی 36 درجه تا 38 درجه ساده:
در این حمامها قبل از هر چیز نقل و انتقالات مواد شیمیایی آبهای معدنی بر روی بدن صورت میگیرد زیرا غشاء پوست بدن دارای بار مثبت الکتریکی و مواد شیمیایی آبهای معدنی دارای بارهای منفی الکتریکی هستند.
بدینترتیب الکترولیتها ابتدا از غشاء بدن داخل و انباشته شده سپس جذب میشوند. حرارت حمام باعث جریان بهتر خون در سطح بدن شده جذب مواد را تسهیل میکند. این حمامهای معدنی دارای خواص تسکینی بوده و آرامشبخش میباشند.
ب‌ ـ حمامهای جوشان: