تاب آوری و سبک های مقابله و نظریه پنج عاملی شخصیت

دانلود پایان نامه

پژوهش‌های دیگری رابطه سبک‌های مقابله با تنش و تاب‌آوری را بررسی کردند که به نتایج مشابهی دست یافتند. برای مثال مطالعه واتسون و هیوبارد نشان داد که افراد با ویژگی برون‌گرایی بالا، راهبردهای مقابله‌ای فعالانه و کسب حمایت اجتماعی را دنبال می‌کنند؛ در حالی که افراد با ویژگی‌های روان رنجوری بالا در شیوه‌های منفعلانه و نامناسب مقابله شرکت می‌کنند و افراد با وجدان‌گرایی بالا از راهبردهای مقابله‌ای نامناسب دوری می‌کنند.
2-کاردام و کراپیک (2001) در پژوهش خود نشان دادند که افراد با نوروزگرایی بالا در مواجهه با موقعیت‌های تنیدگی‌زا از راهبرد منفعلانه از قبیل اجتناب، خودملامت‌‌گری ، تفکر آرزومندانه و همچنین شیوه‌های مبتنی بر ستیزه‌جویی بین فردی از قبیل واکنش خصمانه تخلیه هیجانی استفاده می‌کنند. لذا، سطوح بالاتر نوروزگرایی به گونه‌ای فزاینده خطر تجربه عواطف منفی را تشدید می‌کند. همچنین نتایج نشان داد که برونگرایی بر سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار و مسأله‌مدار اثر مثبت مستقیم و روان رنجورخویی بر سبک مقابله اجتنابی اثر مثبت مستقیم دارد.
فصل سوم
روش پژوهش
در این فصل به معرفی روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری می‌پردازیم. همچنین ابزارهای اندازه‌گیری پژوهش و متغیرهای پژوهش مورد بررسیقرار می‌گیرد و روش اجرای پژوهش و چگونگی روش تحلیل داده‌ها یبان می‌گردد. به بیان دیگر هدف از انتخاب این روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید که چه شیوه‌ای اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق تر و وسیع تر در دستیابی به پاسخ‌هایی برای پرسش‌های پژوهش کمک کند.
3-1-روش پژوهش
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ی بین پنج عامل بزرگ شخصیت و تاب‌آوری با سبک‌های مقابله انجام گرفت. بنابراین روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.
3-2-جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کارشناسی ارشد واحد کرمانشاه است که در سال 1393 مشغول به تحصیل بودند.
3-3- روش نمونه‌گیری
در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. حجم نمونه در این پژوهش شامل 300 نفر از دانشجویان است.
3-4- متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل: پنج عامل بزرگ شخصیت
متغیر وابسته: تاب آوری و سبک های مقابله ای
متغیر کنترل: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
3-5- ابزار پژوهش
3-5-1-پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت
پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت نئو از جمله پرکاربردترین آزمون‌های خودسنجی شخصیت، آزمون‌های خانواده NEO هستند که بر مبنای نظریه پنج عاملی شخصیت شکل گرفته‌اند. مدل پنج عاملی حاصل چندین دهه تحقیق متمرکز بر صفات شخصیتی یا روش‌های پیچیده تحلیل عاملی می‌باشذ. مدل پنج عاملی توجه روانشناسان شخصیت بسیاری را برانگیخته است. کارهای کاستا و مک‌کری یکی از مهم‌ترین کارها در این زمینه است. کاستا و مک‌کری در سه مرحله (1985، 1989) پرسش‌نامه‌ای ساخته و تنظیم کرده‌اند که امروزه به پرسشنامه تجدیدنظر شده شخصیت NEO شهرت دارد. این پرسشنامه 60 سوال است که برای اندازه‌گری پنج عامل بزرگ شخصیت (روان رنجور خویی، برون‌گرایی، سازگاری، مقبولیت و وظیفه‌شناسی) استفاده می‌شود.
در این پرسشنامه‌ برای هر عامل 12 سوال وجود دارد که پاسخ‌دهی آنها در قالب مقیاس لیکرتی 5 درجه‌ای (کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملاً مافقم) امکان‌پذیر است. مک‌کری و کاستا (1985) هر یک از این 5 عامل را به شش جنبه خاص تقسیم کردند. هر جنبه، رگه‌های ویژه یا ابعادی را نشان می‌دهد که تشکیل دهنده پنج عامل شخصیت هستند.
محتوای آزمون، روان رنجور خویی: تمایل به تجربه عمومی به عواطف منفی چون ، غم، دست‌پاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت مجموعه این عامل را تشکیل می‌دهند. افرادی که نمرات آنها در این عامل پایین است دارای ثبات عاطفی بوده و قادرند با موقعیت‌های تنیدگی‌زا و بدون آشفتگی روبرو شوند. اما هر چه به سمت نمرات بالای این مقیاس پیش می‌رویم عقاید غیرمنطقی بیشتر می‌شود و فرد در مقابل استرس مقاومت کمتری دارد (گروسی فرشی، 1380).
برونگرایی: برونگرایی در ارتباطاتی که در آن شخص احساس آرامش می‌کند اشاره دارد. نمره بالا در این عامل با برقرای ارتباطات زیاد و احساس لذت از آن مشخص می‌شود و نمره پایین بیانگر درونگرایی می‌باشد (هاوارد و هاوارد، 1995؛ به نقل از خیل‌جو، 1380).