تاب آوری و سبک های مقابله و پنج عامل بزرگ شخصیت

دانلود پایان نامه
4/0
164/0-
241/2-
026/0
جدول 4-10، اطلاعاتی در رابطه با متغیرهای پیش بینی که در مدل وارد شده است، ارائه می دهد. با توجه به جدول برون گرایی، انعطاف پذیری، سازگاری، وظیفه شناسی، مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی پیش بینی کننده معناداری برای تاب آوری بوده است (05/0p<). اما روان رنجور خویی پیش بینی کننده معناداری نبوده است (05/0p>).
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
در این فصل به بحث ونتیجه گیری در مورد فرضیه های پژوهشی می پردازیم. رد یا تأیید فرضیه ها با توجه به سطح معنا داری آنها بررسی می شود و پیشناهاد هایی برای محققان دیگر که قصد انتخاب این موضوع را به عنوان پژوهش دارند عنوان کرده و محدودیت های پژوهشی را بیان نموده ایم.
5-1- یافته ها
به طور کلی هدف از این پژوهش بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با تاب آوری و سبک های مقابله ای دانشجویان که در قالب 2 فرضیه مطرح شد و نتایج به صورت زیر تبیین شدند.
فرضیه پژوهشی بررسی رابطه ی بین متغیر پیش بین پنج عامل بزرگ شخصیت با متغیر های ملاک تاب اوری و سبک های مقابله ای بود که فرضیه های فرعی پژوهشی نیز در ذیل همین فرضیه اصلی بررسی گردیده است.
فرضیه اول: بین روان رنجور خویی با تاب آوری دانشجویان رابطه وجود دارد.
در این پژوهش رابطه ی معنا داری بین روان رنجور خویی با تاب آوری دانشجویان مشاهده شده است با توجه به منفی بودن مقدار همبستگی، این ربطه منفی معنا داری می باشد و منفی بودن رابطه حاکی از این است که بین دو متغیر رابطه ی عکس برقرار است. این یافته ها با یافته های پیشین همسو می باشد.
شفیع زاده (1391) در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت با تاب آوری در همه ی ساکنان شهرستان مبارکه استان اصفهان انجام داد. نتایج نشان داده است که بین روان رنجور خویی با تاب آوری رابطه ی منفی معنا دار وجود دارد.
کمپل و همکاران (2006) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت با تاب آوری پرداختند، نتایج نشان داده است که بین روان رنجور خویی با تاب آوری رابطه ی منفی معنا دار وجود دارد.
تبیینیی که می توان ارائه داد این است که هر چه عامل روان رنجور خویی در افراد بالاتر باشد تاب آوری افراد پایین تر است و برعکس .کلیمه، کاون و ویمان (2000) معتقدند که روان رنجورخویی با تاب آوری رابطه ی عکس دارند. به طور کلی روان رنجور خویی در بر گیرنده ی عاطفه ی منفی از مجله اصای غمگینی، خشم و ناراحتی است و افرادی که از نظر عاطفه ی منفی ارزیابی می شوند به احتمال کمتری در رویا رویی با موقعیت های سخت و مصیبت بار ناسازگاری و تاب آوری پایینی را نشان می دهند . یافته های این پژوهش در همین راستا نشان داده اند که رابطه ی بین روان رنجور خویی با تاب آوری افراد معنا دار و منفی است بدین معنا هر چه مقدار افراد از نظر عاطفه ی منفی بالا ارزیابی شوند میزان تاب آوری افراد در حد پاییت تری قرار می گیرند.
فرضیه دوم: بین برون گرایی با تاب آوری دانشجویان رابطه وجود دارد.
در این پژوهش رابطه ی معنا داری بین برون گرایی با تاب آوری دانجویان مشاهده شده است. این یافته ها با یافته های پیشین همسو می باشد.
شفیع زاده (1391) در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت با تاب آوری در همه ی ساکنان شهرستان مبارکه استان اصفهان انجام داد. نتایج نشان داده است که بین برون گرایی با تاب آوری رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.
کمپل و همکاران (2006) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت و تاب آوری پرداختند ، نتایج نشان داده است که بین برون گرایی با تاب آوری رابطه ی مثبت معنا دار وجود دارد.
تبینی که می توان ارائه داد این است که با توجه به نتایج پژوه های قبلی نتیجه ی این پژوهش حاکی از این است که به طور کلی یکی از عواملی که رابطه ی مثبت با تاب آوری دارد ، برون گرایی است. هیجان های مثبت، که یکی از زیر مجموعی های برون گرایی می باشد، تلاش های فعالانه را برای رویارویی با تنش افزایش می دهد و می تواند این اعتقاد که تلاش ها موفقیت آمیز هستند را ارتقاء بخشد. یافته های این پژوهش در همین راستا نشان داده اند که رابطه ی بین برون گرایی با تاب آوری افراد معنا دار مثبت است بدین معنا هر قدر افراد برون گرا تر باشند ، سبک عاطفی مثبت تری دارند، روابط بین فردیشان صمیمی تر است و سطوح بالای تعامل و فعالیت اجتماعی را دارن در نتیجه با تنش ها بهتر مقابله می کنند و میزان تاب آوری آنها در حد بالایی قرار دارد.