تاب آوری و سبک های مقابله و پنج عامل بزرگ شخصیت

دانلود پایان نامه

– مهم ترین محدودیت این پژوهش (تعمیم) پذیری آن است زیرا پژوهش بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کارشناسی ارشد انجام گرفت پس باید در تعمیم آن به سایر دانشگاه ها و شهر ها دقت بیشتری لحاظ شود.
– عدم پژوهش کافی در این زمینه و مشکل همسو کردن بعضی از یافته ها با نتایج مطالعات دیگر.
– ضعف کتابخانه های در دسترس در زمینه ی پژوهشی.
5-3- پیشنهادات
5-3-1- پیشنهادات پژوهشی
– در پژوهش های آتی از ابزار های دیگری که می توانند این متغیر ها را مورد سنجش قرار دهند، جهت جایگزینی استفاده شود.
پیشنهاد می گردد محققین این پژوهش را در جوامع بزرگ تر، استان های دیگر انجام دهند و همچنین پیشنهاد می شود در بین تیپ های مختلف اجتماعی مثل مشاغل مختلف و جنسیت های مختلف، رده های سنی مختلف و … نیز اجراء می گردد.
– عملکرد خانواده تنها از یک عضو خانواده پرسیده شده، در تحقیق های آتی بهتر است نظر سایر اعضای خانواده نیز پرسیده شود.
– رابطه ویژگی های پنج عامل بزرگ شخصیت با عوامل دیگری سنجیده شود و نتایج با پژوهش حاضر مقایسه گردد.
– با توجه به اینکه پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت باتاب آوری و سبک های مقابله ای انجام شد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به رابطه ی علت و معلولی این متغیر ها در قالب طرح های آزمایشی توجه شود.
– اثرات بافت های فرهنگی بر روی تاب آوری و سبک های مقابله ای افراد بررسی شود.
5-3-2- پیشنهادات کاربردی
– از نتایج پژوهش می توان در جهت ارتقاء و بهبود تاب آوری و سبک های مقابله ای دانشجویان استفاده شود.
– همچنین ازنتایج پژوهش در مراکز مشاوره و در زمینه ی آموزش به خانواده ها می توان بهره برد.
– با توجه به اینکه امروزه در دنیای پر آشوبی به سر می بریم و تاب آوری و سبک های مقابله ای هم از موضوعات جدید در زمینه ی روانشناسی می باشد پیشنهاد می شود تمام افراد را در زمینه ی تاب آوری و مقابله با شرایط اترس زا آگاه کرد تا خود را در شرایط پر تنش و به خوبی کنترل کنند تا به حالت اول خود بازگردند.
منابع و مأخذ
1- ابراهیمی، امر الله… . بوالهری، جعفری. ذوالفقاری، فضلیه. (1381). بررسی رابطه شیوه های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جانبازان قطع نخاعی. فصلنامه اندیشه رفتاری.شماره ی 2، صص: 48-40.
2- اتکینسون، ریتال؛ اتکینسون، ریچارد، هیلگارد، ارنست(1388). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمد نقی براهنی. چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات رشد.
3- آقا یوسفی، علیرضا(1388). تحلیل شخصیت بر اساس دست نوشته. نصر قم.
4- بشارت، محمد علی (1386). تاب آوری، آسیب پذیری و سلامت روانی. مجله علوم روانشناختی، 6(24)؛ 383-373.
5- پور افکاری، نصرالله(1373). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی، جلد اول، ص؛ 495-328.