تاریخچه سازمان تامین اجتماعی و مدل کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

لانکومیت
مدل کارت امتیازی متوازن را یکی از معروف ترین سیستم اندازه گیری و سنجش عملکرد در آمریکا و اروپا تلقی نموده است.
4
2010
ریچرت و همکارن
این محققین توانستند با بکارگیری سالانه روش BSC عملکرد کل گروه ممتاز را با شاخصهای اصلی عملکرد شناسایی و مقایسه کنند و در راستای مدیریت استراتژیک گروه ممتاز آنها را مورد تحلیل قرار دهند تا فعالیتهای نوآوری را از طریق مقیاسهای جامع تسهیل سازند.
5
2010
لی هوی
یافته هاحاکی ازاین است که پروژه های مهندسی یک پروژه سیستماتیک بوده که بعدازیکپارچه سازی هزینه ها، برنامه زمانی وکیفیت کلی،اجرامی شودوهمچنین یک فرآینددینامیک بوده که نه شماعملکردپروژه،بلکه چگونگی ایجادتعدیل واصلاح برای محیط،جهت گیری بین اهداف وعملکردپروژه های مهندسی، بایدعوامل مدیریت رامنعکس کرده وکیفیت شاخص های فرآیندونتایج رابه عهده بگیرد.
6
2010
بارنی و سوانسون
نتایج این مطالعه نشان می دهدکه یک رابطه ی مثبتی بین رضایت شغلی ومعیارواستراتژی سازمانی وجوددارد.شایدمدیرانی که ازBSCاستفاده می کنند،یک رابطه قوی رابااستراتژی ایجادکنندوبدین ترتیب باابهام کاری کمتری مواجه شدنددرنتیجه مدیران سطوح رضایت کاری بیشتری راتجربه می کند.ثانیاً این مطالعه دریافت که اشاعه ی معیارهای غیرمالی درمقوله یBSC به طور مثبت بارضایت کاری مدیران مرتبط است وبه تمرکز روی تصمیم گیری بلندمدت کمک می کند.رهیافت دیگراین مطالعه ،رشدقوانین تصمیم گیری برای استفاده درروش طی تحقیق سازمانی بااستفادهBSC ازمی باشد.
2-20.تاریخچه سازمان تامین اجتماعی
با وقوع انقلاب صنعتی (در حدود سال 1870) و اختراع ماشین بخار دگرگونی قابل توجهی در وضع اقتصادی بشر پدید آمد . اهمیت این اختراع ،جانشین کردن بازوی مکانیکی و ماشین با بازوی انسانی بود . که موجبات چند برابرکردن کارایی و بهره وری در تولید را فراهم میساخت که ثمرات آن بیشتر نصیب صاحبان بازوی مکانیکی و ماشینی میگردید تا صاحبان بازوی انسانی . در فرآیندی این گونه ،طبقات غنی و فقیر شکل گرفت که اغنیا را صاحبان بازوی مکانیکی و ماشینی و فقرا را صاحبان بازوی انسانی تشکیل می داد.
فقرو بدبختی طبقه کارگر و اختلاف فاحش بین آنها با سرمایه گذاران و تاجران باعث شد که هر روز تضاد در جامعه صنعتی تشدید گردد. دستاورد اولیه انقلاب صنعتی حاکی از بی توجهی به وضعیت کارکنان بود که سرانجام به تعارض و درگیری ،اعتصاب، از بین بردن ماشین آلات، عدم احساس تعلق خاطر کارگران،کاهش تولید و افزایش ضایعات … منجر گردید و تداوم چنین وضعیتی ضرورت تامین اجتماعی را باعث شد . که انجام اصلاحات در قرار دادهای کار ،توجه به سطح دستمزد ها ،چگونگی حمایت و صیانت از نیروی کار ،از جمله دستاورد های آن است . رفته رفته توجه به مسائل معیشتی و تامینی کارکنان به مقوله ملی تبدیل گردید و دولت ها به وضع قوانین پرداخته و راهبردهای لازم در ارتباط با اصلاح دستمزدها ،حمایت بازنشستگی ،اوقات بیکاری پرداختند. با شکل یافتن نظامات تامین اجتماعی ،امور مربوط به مراقبت های پزشکی و بهداشتی و درمان ،بیکاری ،از کارافتادگی ،بازنشستگی و… به تدریج از شکل جزایر پراکنده ، اختیاری،غیر پایدار و غیر فراگیر در ساختارها و کارکردهای مختلف در منظومه ای به هم پیوسته ،پایدار و منسجم به نام “نظام تامین اجتماعی “گرد آوری و به یک مقوله ملی ، جهانی و توسعه ای تبدیل شد(معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی ،1380،ص68).نظام تامین اجتماعی که اغلب در برگیرنده و یا مترادف با مفاهیم و واژه هایی نظیررفاه اجتماعی ، بیمه های اجتماعی ،خدمات اجتماعی است به مجموعه ای از اقدامات همگانی و تدابیر دولت اطلاق میشود که برای مقابله با تنگناهای اقتصادی و اجتماعی و رویارویی افراد جامعه (به طور مشخص نیروی کار)به کار گرفته میشود. این نظام پدیده ای است که با رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،کرامت انسان و سرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد. (ایمانی ،1378،ص9).
نظام تامیناجتماعی درکشورهای مختلف مشتمل برسه گروه راهبردهای بیمهای ،حمایتی وامدادی است اما با بررسی و مطالعه تاریخی– اجتماعی کم و بیش روشن میشود که در کشورهای مختلف هرچه بر میزان رشد اقتصادی و صنعتی ،شکل گیری اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به طور کلی پیشرفت اجتماعی ،گسترش طبقه متوسط و قدرت گرفتن نهادهای مدنی ، افزوده شده وجه حمایتی تامین اجتماعی تدریجا به طور نسبی کاهش یافته و توجه عمده به راهبرد های بیمه ای معطوف شده است(موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ،1378،ص10) .
2-21.چارچوب و مدل پژوهش
چارچوب نظری اساس و پایه انجام یک پژوهش را تشکیل می دهد .چارچوب نظری این مطالعه که از مدل کاپلان و نورتون(2000) اقتباس گردیده است ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی استان زنجان از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری را تشکیل میدهد که درشکل شماره 2-8 منعکس گردیده است.
شکل2-8 :چارچوب روش ارزیابی متوازن (نجفی حقی ،1383،ص147)
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1.مقدمه
پایه و اساس روشهای علمی برای شناخت پدیده های جهان براین اصل استوار است که این پدیده ها اتفاقی، دمدمی و بی نظم نبوده و قابل پیش بینی هستند. زیرا در غیر این صورت انجام پژوهش علمی غیر ممکن می باشد. تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن ها پدیدۀ خاصی رخ می دهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آن ها این پدیده رخ نمی دهد. پژوهش های علمی در علوم فیزیک و زیستی در مقایسه با علوم انسانی و اجتماعی با سهولت بیشتری انجام می شود،زیرا موضوع اصلی در این علوم انسان است. پژوهش عبارت است از فرایندی که از طریق آن می توان درباره «ناشناخته» به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. روش شناسی پژوهش عبارت است از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها.روش تحقیق طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزارۀ تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد یا رد می شود.
در این فصل ابتدا روش تحقیق این پژوهش توضیح داده شده و سپس ضمن بیان جامعه آماری ، روشها و ابزار اندازگیری داده ها توضیح داده شده است.در ادامه اعتبار اندازه گیری دادها مورد سنجش قرار گرفته و روش تجزیه و تحلیل داده ها و قلمرو موضوعی و زمانی تشریح گردیده است و سرانجام واحد تجزیه و تحلیل پژوهش بیان شده است.