تامین مالی خارجی و صورت سود و زیان

دانلود پایان نامه

شاخص سوم: نسبت بدهی کوتاه مدت به فروش
داده های “جمع بدهی های جاری” از ترازنامه بدست امده است که با استفاده از این داده و میزان فروش می توانیم شاخص نسبت بدهی کوتاه مدت به فروش را محاسبه نماییم که در نهایت برای اختصاص یک داده به هر طبقه در دوره 11 ساله همانند محاسبه شاخص های قبل عمل می کنیم.
شاخص چهارم: وابستگی به تامین مالی خارجی
برای محاسبه این شاخص می توان از معادله زیر استفاده نمود:
(3-8)
به منظور محاسبه صورت کسرلازم است سرمایه گذاری و جریان نقدی ناشی از عملیات را محاسبه نماییم که با استفاده از معادلات (3-4) و (3-5) می توانیم این کار را انجام دهیم. در معادله (3-4)، ایتم جمع کل
دارایی ها از ترازنامه با همین نام استخراج شده است و به منظور محاسبه جریان نقدی، داده های “آورده شرکت قبل از کسر بهره و مالیات” و میزان مالیات را از صورت سود و زیان و میزان استهلاک را از ترازنامه استخراج کردیم و به منظور بدست اوردن یک داده که معرف این شاخص در طول دوره 11 ساله باشد از مجموعه داده ها میانگین گیری می کنیم و در نهایت مطابق با معادله (3-8)، جریان نقدی ناشی از عملیات را محاسبه نمودیم.
3-2-1-2-3- متغیر و
این متغیر نشان دهنده توسعه مالی است. با توجه به تعریف شاخص های اندازه گیری این متغیر در زیر بخش های قبلی، شاخص مورد استفاده در این مطالعه، شاخص اعتبار دهی به بخش خصوصی است که به صورت اعتبارات داده شده به شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی (خصوصی) تقسیم بر GDP است که اندازه توسعه مالی را اندازه گیری می کند. علاوه بر آن، ما از شاخص حجم نقدینگی بر GDP نیز استفاده کردیم. این متغیرها برای هر سال محاسبه شده است و به منظور محاسبه نوسان توسعه مالی از الگوی گارچ استفاده نمودیم.
3-2-1-2-4- متغیر و
این متغیر توسعه بازار سهام را نشان می دهد که در این مطالعه ما از شاخص ارزش سهام معامله شده به GDP استفاده نمودیم و همانند متغیر توسعه مالی از الگوی گارچ به منظور محاسبه نوسان این متغیر استفاده نمودیم.
3-2-1-2-5- متغیر
این متغیر نشان دهنده مجموعه ای از عوامل اضافی تعیین کننده نوسانات است. مطابق با کار راجان و زینگلاس (1996) و راداتز (2006) در این مطالعه ما از مفهوم سهم اولیه صنعت از کل ارزش افزوده ایجاد شده در کشور به عنوان متغیر کنترلی استفاده می کنیم. به منظور محاسبه این متغیر در ابتدا ازرش افزوده هر شرکت را از صورت سود و زیان استخراج کرده و سپس از ارزش افزوده شرکت های عضو در یک طبقه در هر سال، میانگین گیری می کنیم که با این کار مجموعه ای از 11 داده داریم که هر کدام از این اعداد را به میزان ارزش افزوده تولید شده در کشور در سال مورد نظر تقسیم کردیم. در این مطالعه متغیر کنترلی دیگری، به عنوان رشد تعداد شرکت های اولیه صنعت تعریف کردیم که به منظور محاسبه این متغیر در ابتدا تعداد
شرکت های فعال در هر صنعت را در طول 11 سال استخراج کرده و مطابق معادله زیر رشد تعداد شرکت ها در هر سال محاسبه گردید.
(3-9)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعریف مالکیت فکری

با این کار مجموعه متشکل از 11 داده، ایجاد می شود.
3-3- داده ها
بورس ایران شامل 43 صنعت (بدون احتساب موسسات مالی) می باشد که هر کدام دارای چند زیر گروه (که طبقه نامیده می شوند) هستند. در این کار ما از هر کدام از صنایع زیر گروه هایی را با توجه به
محدودیت های ذکر شده انتخاب نمودیم که هر زیر گروه 5 شرکت را شامل می شود اما برخی از این زیر
گروه ها ممکن است تعدادی کمتر از 5 شرکت را نیز دارا باشند، البته لازم است ذکر گردد که روند انتخاب 5 شرکت و یا کمتر از این تعداد در برخی از طبقات، مطابق با کار راداتز (2006) می باشد. در جدول (3-1) به طور کامل نام صنعت، زیر گروه و تعداد شرکت های شامل نیز ارائه شده است.
با توجه به انکه در این تحقیق از داده های سازمان بورس استفاده شده است و در انتخاب شرکت های فعال در بورس محدودیت هایی وجود دارد که موجب می گردد حجم داده ها کاهش یابد، از این رو به منظور عبور از این مشکل دوره زمانی مطالعه سال1380 الی 1391 انتخاب گردیده است. لیکن برای افزایش تعداد مشاهدات و امکان استفاده از تحلیل های سری زمانی، داده ها به کمک یکی از معتبرترین روش ها در زمینه تبدیل داده های سالانه به داده های فصلی که توسط لیسمن و ساندی ( 1964) معرفی گردیده به داده های فصلی تبدیل شده است. بنابراین بازه زمانی نهایی 1390:4-1382:1 در نظر گرفته شده است. جدول (3-2) اطلاعات مفید و مختصری در رابطه با منابع جمع آوری شده و علامت اختصاری آن ها ارائه می نماید. نام صنعت طبقه تعداد شرکت های مشمول
نام صنعت طبقه تعداد شرکت های مشمول
کاشی وسرامیک کاشی وسرامیک 5
محصولات فلزی محصولات فلزی 3