تاکتیک های بازاریابی رابطه مند و مدل سازی معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

8-3-روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات :
در این تحقیق، برای تحلیل دادههای بدست آمده از نمونهها, هم از روشهای آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی استفاده شده است . برای بررسی سوالات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان از آمار توصیفی استفاده گردیده است و برای توصیف وضعیت متغیرها از آزمون tتک نمونهای استفاده شده است. همچنین از تحلیل عاملی تاییدی برای اطمینان از برازش داده های حاصل از تحقیق و متغیرها به همراه مولفههای مربوط به آن استفاده شده است. نهایتاً برای آزمون فرضیات، از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. برای انجام این تحلیلها از نرم افزارهای آماری SPSS و PLS استفاده شده است.
9-3- مدل معادلات ساختاری
بر خلاف علوم طبیعی، علوم اجتماعی و رفتاری به ندرت از فرصت آزمایشهای دقیق در شرایط کنترل شده برخوردارند. در این علوم، استنباط روابط علی باید بر اساس مطالعاتی صورت گیرد که در آنها مدلهای علی و فرضیهها، از نظر آماری مورد ارزیابی قرار میگیرند. بیشتر نظریهها و مدلها در علوم اجتماعی و رفتاری در قالب مفاهیم یا سازههای نظری بیان میشود که مستقیما ً قابل مشاهده و اندازهگیری نیستند. در چنین مواقعی معمولا ً از تعدادی معرف یا نشانگر برای اندازه گیری و مطالعه این متغیرهای نظری استفاده میشود. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک سرمایه می باشد. یک از قویترین و مناسب ترین روشهای تجزیه و تحلیل، تجزیه و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت اینگونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری( که هربار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود)، حل نمود. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روشهای تجزیه و تحلیل اطلاق می شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه وتحلیل همزمان K متغیر مستقل و N متغیر وابسته است. تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدل سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری یک از اصلی ترین روشهای تجزیه وتحلیل ساختارهای پیچیده است. با توجه به کاربرد مدل معادلات ساختاری در تجزیه و تحلیل همزمان k متغیر مستقل و N متغیر وابسته، از آنجا که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که می بایستی اثر آنها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد، استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت یافته است. برای تحلیل در راستای برازش مدل و بدست آوردن میزان تاثیر متغیرها از نرم افزار PLS استفاده می شود. مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل ساختارهای کوواریانس، مدل سازی علی و تحلیل ساختارهای گشتاوری مجموعه اصطلاحاتی هستند که همگی یک رویکرد خاص به تحلیلهای آماری مرتبط با متغیرهای پنهان دارند و این نرم افزار قابلیت اجرای این تحلیلها را دارا می باشد
10-3-قاعده رد فرضیات
در این تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری جهت بررسی فرضیات استفاده شده است. به منظور تصمیم گیری درباره تایید یا رد فرضیات از خروجی های نرم افزار استفاده می شود. بدین منظور قبل از قضاوت در این رابطه باید از برازش مدل اطمینان حاصل نمود، چرا که مدلی که شاخص های برازش آن نامناسب باشد، معرف اختلاف میان مدل پژوهش و داده های جمع آوری شده است و در نتیجه آن قضاوت درباره داده های حاصل از نمونه آماری از صحت برخوردار نخواهد بود. برای بررسی برازش مدل از شاخص های ذکر شده در فصل پیشین می توان استفاده کرد. پس از اطمینان از برازش مدل، دو خروجی مهم از نرم افزار استخراج خواهد شد که بر اساس آن می توان فرضیات و روابط میان متغیرها را تایید یا رد کرد، مبنای تایید فرضیات بزرگتر بودن بارهای عاملی از میزان 0.4 می باشد.
11-3-چهارچوب کلی تحقیق:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قانون حمایت از خانواده و تعیین زمان و مکان

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها