تاکید بر کیفیت و آبهای زیرزمینی

دانلود پایان نامه
منابع فارسی
– احمدزاده هروی، م.، هوشمندزاده، ع. نبوی، م. (1369). مفاهیم جدیدی از چینهشناسی سازند هرمز و مسئله دیاپیریسم در گنبدهای نمکی جنوب ایران. مجموعه مقالات سمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران. جلد اول. وزارت معادن و فلزات.
– اسفندیاری، بیژن. برزگر، فرخ. (1358). بررسی گنبدهای نمکی جنوب ایران بر مبنای تفسیر ماهواره لندست.نشریه دانشکده علوم دانشگاه تهران. جلد یازدهم. شماره 1و2.
– افشارحرب، ع. (1312). زمینشناسی ایران. تهران. سازمان زمینشناسی کشور.
– آقانباتی، سیدعلی.، (1383). زمین‌شناسی ایران.
– تنگستانی، مجید.، (1372). گنبدهای نمکی زاگرس. گزارش کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
– توکلی قلعهتکی، حمید. (1385). مقایسه داده‌های TMو ASTER در بارزسازی واحدهای سنگ‌شناختی گنبدهای نمکی منطقه فیروزآباد. پایان نامه کارشناسی ارشد. بخش علوم زمین. دانشگاه شیراز.
– جعفریصدر، ع.، (1370). زمینشناسی و پترولوژی مجموعه سنگهای آذرین و دگرگونی گنبدنمکی گچین، بندرعباس. دانشگاه تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد.
– حلمی، فریده. (1379). شرحی بر نمک طعام-پتاس و پراکندگی آن در ایران.
– درویشزاده، ع. (1370). زمینشناسی ایران. انتشارات امیرکبیر.
– زبیری، محمود. مجد، علیرضا.، (1388). آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد آن در منابع طبیعی. انتشارات دانشگاه تهران.
– سبزهای، م.، نبوی، م. (1366). گزارش پایداری و پایایی موجشکنها و شیبهای حفاظتی. وزارت صنایع سنگین.
– سبزهای، م.، نبوی، م. (1367). نگرشی تازه بر سازند هرمز و الگویی نو برای تشکیل گنبدهای نمکی جنوب ایران.
– قائد رحمتی، رضا. فتحیان پور، نادر. امیری، حمزه. (1386). تفکیک واحدهای سنگی ناحیه ایران کوه اصفهان با الگوریتم تهیه تصاویر طبقهبندی شده داده‌های ماهواره‌ای ناحیه. نشریه زمین‌شناسی مهندسی. جلد دوم. شماره 2. ص 412-395.
– قنبریان، محمدعلی.، (1386). مطالعه تکتونیکی و ژئوالکتریکی گنبدهای نمکی جنوب ایران با تاکید بر کیفیت آبهای زیرزمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
– معیری، مسعود. احمدینژاد، یعقوب. (1385). پدیده دیاپیریسم و تاثیر آن بر آلودگی رودخانه شور دهرم. مجله پژوهشهای جفرافیایی. شماره 56. ص 45-33.
– وینسنت، رابرت کی.، (1388). ترجمه مجید هاشمی تنگستانی. مبانی دورسنجی زمینشناختی و زیست محیطی. انتشارات دانشگاه شیراز.
منابع انگلیسی
Ala, M.A., (1974). Salt Diapirism in Southern Iran. Bull. AAPG, vol.58, No.9.
Baldridge, A.M. Hook, S.J. Grove, C.I. Rivera, G. (2009). The ASTER spectral library version 2.0. journal of Remote Sensing of Environment 113. 711-715.
Bosak, P. Jaros, J. Spudil, J. Sulovsky, P. Vaclavek, V., (1998). Salt Plugs in the Eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance. Geolines (Praha), 7.
file:///F:/ASD.picture/USGS Spectroscopy Lab Spectroscopy of Rocks and Minerals, and Principles of Spectroscop.
Gomes, C. Delacourt, Ch. Allemand,P. Ledru, P. Wackerle,R., (2004). Using ASTER remote sensing dataset for geological mapping, in Namibia. Physics and Chemistry of the Earth 30. 97-108.
Gussow, W.C., (1968). Salt Diapirism: Importance of Temperature and Energy Source of Emplacement Reprinted from Diapirism and Diapirs. Memoir No.8. AAPG.