تجزیه واریانس و عملکرد گندم

دانلود پایان نامه

6433b-f 3440g 10219cde 6713d-g 7376c-f 6004cd 206/3c-f 197/8bc 205/4b-g 288/5b-e 244/5d-h ارگ
4788d-g 4366fg 15842b 3090ijk 10107abc 10802a 127/2efg 170/2bcd 309/9a 331/6abc 303/5cd بک کراس
4255fg 5563c-g 4027hij 10868b 7370c-f 5307c-f 146/4a-e 174/7bcd 145/8gh 242/6b-e 232/5d-i چمران
6605b-f 4894d-g 7793d-h 14013a 4606fgh 4623def 241/9a-e 235/6ab 189/2d-h 223/0cde 223/2d-i امید
5722c-f 4680efg 5175hij 8018cd 8206cde 11216a 190/3d-g 174/8bcd 180/6e-h 308/7a-d 302/4cde پیشتاز
4958c-f 7663bcd 2771j 4177h-k 5344e-h 3773efg 222/0b-f 211/8abc 120/0h 331/1abc 208/7e-i روشن
9044b 3660g 4294hij 2706jk 8027cde 3556efg 185/7d-g 157/1cd 162/0gh 356/3abc 148/0ij S78
5869 c-f 5995b-g 6777e-i 5389e-h 11691ab 11372a 247/8a-e 175/0bcd 279/8ab 397/8ab 345/7bc شیراز
5639 c-f 4091fg 4994hij 2298k 5309e-h 5344c-f 182/7d-g 179/8bc 144/5gh 245/1b-e 260/9c-h یاواروس
5025 c-f 5129c-g 7225d-h 7301de 4210fgh 6940bc 238/8a-e 202/0bc 209/3b-g 232/1cde 280/6c-g الوند تنش خشکی
5519 c-f 10460a 10720cd 3927h-k 3269gh 5530cde 237/3a-e 271/0a 196/6c-h 147/2de 245/3d-h ارگ
12629a 5649c-g 9244def 5663e-h 12134a 8280b 319/1ab 176/2bcd 268/9abc 313/9abc 295/1c-f بک کراس
8144bc 7512bcd 3241ij 7099def 6655def 5102c-f 277/2a-d 277/1a 173/4e-h 342/5abc 206/1f-i چمران
7730b-e 7890bc 6298f-j 5035f-i 5039e-h 1777g 243/5a-e 233/6ab 262/1a-d 213/9cde 114/7j امید
4590efg 8525ab 13171bc 4846g-j 6353d-g 4987c-f 165/0efg 197/6bc 241/8a-f 239/8b-e 206/3f-i پیشتاز
4551efg 3963g 21464a 4923f-i 6827def 8630b 178/5d-g 186/4bc 165/5fgh 272/1b-e 416/0ab روشن
5182c-f 3401g 4108hij 9498bc 5661e-h 7125bc 166/0efg 145/9cd 176/1e-h 279/9b-e 272/6c-g S78
1840g 3311g 5721f-j 4071h-k 2779h 3225fg 97/0g 109/7d 250/0a-e 131/6e 177/1hij شیراز
12602a 6805b-f 8903d-g 3991h-k 9018bcd 11019a 299/0abc 214/3abc 207/0b-g 461/5a 455/8a یاواروس
در هر ستون داشتن حرف مشترک بیانگر عدم اختلاف معنیدار براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال 5% میباشد.
4-2- عملکرد و اجزای عملکرد گندم
4-2-1- تعداد سنبله در بوته
اثر تنش خشکی بر تعداد سنبله در بوته معنیدار نبود (جدول 5) که میتواند بهدلیل زمان تنش خشکی در این مطالعه باشد، زیرا تعداد سنبله در بوته تا زمان تنش خشکی؛ که پس از سنبله دهی اعمال گردید، برای هر ژنوتیپ تعیین گردیده است و تنش خشکی در این زمان نمیتواند بر تعداد سنبله تأثیری داشته باشد. نتایج مشابهی توسط اسکندری و کاظمی (2010) گزارش شده است. امام و همکاران (1386)، معاونی و همکاران (1388) و دستفال و همکاران (1390) نیز اثر تنش خشکی پس از گلدهی را بر تعداد سنبله در متر مربع غیرمعنیدار گزارش کردند. همچنین در مطالعه میری (1389) نیز نتایج مشابهی گزارش شده است.
این در حالی است که اثر متقابل آبیاری در رقم معنی داری برای تعداد سنبله در بوته مشاهده گردید که بیانگر واکنش متفاوت ارقام مورد مطالعه به اعمال تنش خشکی برای این صفت بود (جدول 5). تنش خشکی در مرحله سنبلهدهی در ارقام چمران و یاواروس سبب کاهش معنیدار تعداد دانه در سنبله گردید (بهترتیب با 5/22 و 4/31 درصد کاهش) درحالیکه در سایر ارقام، تنش خشکی اثر معنیداری بر این صفت نداشت و کمترین درصد کاهش تعداد سنبله در بوته در رقم شیراز بود که هیچ کاهشی نشان نداد در مقابل تنش خشکی در برخی ارقام مانند الوند، روشن و 78 Sعملکرد سبب تولید تعداد سنبله بیشتری نسبت به نرمال گردید که قابل ملاحظه نیست (شکل 1). در شرایط آبیاری رقم پیشتاز بیشترین تعداد سنبله در بوته را دارا بود و در شرایط تنش خشکی رقم شیراز برتری معنیداری نسبت به سایر ارقام نشان داد (شکل 1). واکنش متفاوت ارقام مختلف گندم به تنش خشکی توسط قندی و جلالی (1392) گزارش شده است.
در بین ارقام مختلف تفاوت معنیداری مشاهده نگردید (جدول 5) که نشان دهندهی پتانسیل ژنتیکی یکسان این ارقام از نظر صفت مذکور بود. در مطالعه معاونی و همکاران (1388) نیز بین ارقام مختلف گندم از نظر تعداد سنبله در متر مربع اختلاف غیرمعنیدار گزارش شده است.
جدول 5- مقادیر میانگین مربعات در تجزیه واریانس داده های مربوط به عملکرد و برخی اجزای عملکرد ارقام مختلف گندم تحت تیمارهای نرمال و تنش خشکی
وزن دانه در بوته وزن سنبله در بوته تعداد دانه در بوته تعداد سنبله در بوته درجه آزادی منابع تغییر