تجزیه واریانس و مرحله رشد

دانلود پایان نامه

نمودار مربوط به شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای گونههای Larinus در مراحل مختلف رشدی گیاه میزبان E. aucheri نشان میدهد که در هر دو سال 1389 و 1390 شاخص تنوع و یکنواختی شانون با پیشرفت مرحله رشدی گیاه میزبان روند کاهشی داشت، به طوریکه کمترین مقدار شاخص تنوع و یکنواختی شانون در مرحله رشدی رسیدگی طبقها مشاهده گردید (شکلهای 3-28 و 3-29).
شکل3-28- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه
E. aucheri در سال 1389
شکل3-29- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. aucheri در سال 1390
نمودار مربوط به شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای گونههای Larinus در مراحل مختلف رشدی گیاه میزبان E. lalesarensis نشان میدهد که در هر دو سال 1389 و 1390 شاخص تنوع شانون با پیشرفت مرحله رشدی گیاه میزبان روند افزایشی داشت، به طوریکه بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون در مرحله رشدی رسیدگی طبقها مشاهده گردید (شکلهای 3-30 و 3-31). شاخص یکنواختی شانون برای گونههای Larinus در چهار مرحله رشدی این گیاه میزبان تفاوت چندانی را نشان نداد (شکلهای 3-30 و 3-31).
شکل3-30- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. lalesarensis در سال 1389
شکل3-31- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. lalesarensis در سال 1390
نمودار مربوط به شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای گونههای Larinus در مراحل مختلف رشدی گیاه میزبان E. longipenicillatus نشان میدهد که در هر دو سال 1389 و 1390 شاخص تنوع و یکنواختی شانون با پیشرفت مرحله رشدی گیاه میزبان روند افزایشی داشت، طوریکه بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون در سال 1389 در مرحله رشدی گلدهی و در سال 1390 در مرحله رشدی رسیدگی طبقها مشاهده گردید (شکلهای 3-32 و 3-33).
شکل3-32- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. longipenicillatus در سال 1389
شکل3-33- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. longipenicillatus در سال 1390
نمودار مربوط به شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای گونههای Larinus در مراحل مختلف رشدی گیاه میزبان C. stocksii نشان میدهد که در هر دو سال 1389 و 1390 شاخص تنوع و یکنواختی شانون با پیشرفت مرحله رشدی گیاه میزبان روند کاهشی داشت، به طوریکه کمترین مقدار شاخص تنوع شانون در مرحله رشدی رسیدگی طبقها مشاهده گردید (شکلهای 3-34 و 3-35).
شکل3-34- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه C. stocksii در سال 1389
شکل3-35- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه C. stocksii در سال 1390
نمودار مربوط به شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای گونههای Larinus در مراحل مختلف رشدی گیاه میزبان C. oxyachantha نشان میدهد که در هر دو سال 1389 و 1390 شاخص تنوع شانون با پیشرفت مرحله رشدی گیاه میزبان روند افزایشی داشت، به طوریکه بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون در مرحله رشدی رسیدگی طبقها مشاهده گردید (شکل های 3-36 و 3-37). شاخص یکنواختی شانون برای گونههای Larinus در چهار مرحله رشدی این گیاه میزبان تفاوت چندانی را نشان نداد (شکل 3-36 و 3-37).
شکل3-36- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه C. oxyachantha در سال 1389
شکل3-37- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه C. oxyachantha در سال 1390
نمودار مربوط به شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای گونههای Larinus در مراحل مختلف رشدی گیاه میزبان O. leptolepis نشان میدهد که در هر دو سال 1389 و 1390 شاخص تنوع شانون با پیشرفت مرحله رشدی گیاه میزبان روند افزایشی داشت، به طوریکه بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون در مرحله رشدی رسیدگی طبقها مشاهده گردید (شکلهای 3-38 و 3-39). در سال 1389 شاخص یکنواختی شانون برای گونههای Larinus تا مرحله رشدی گلدهی روند کاهشی داشت ولی، در مرحله رشدی رسیدگی طبقها افزایش یافت. در سال 1390 شاخص یکنواختی شانون برای گونههای Larinus در چهار مرحله رشدی این گیاه میزبان تفاوت چندانی را نشان نداد (شکلهای 3-38 و 3-39).
شکل3-38- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه O. leptolepis در سال 1389
شکل3-39- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه
O. leptolepis در سال 1390
3-6- شاخص تنوع شانون کل برای گونههای Larinus روی شش گونه گیاه میزبان
بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، شاخص تنوع شانون روی شش گونه گیاه میزبان در سال 1389 (5 و 18df=، 84/26 F=، 0001/0 P=) و 1390 (5 و 18df=، 73/19 F=، 0001/0 P=) اختلاف معنیداری را نشان داد (جدول3-1).