تجزیه واریانس و مرحله رشد

دانلود پایان نامه

لارو
شفیره
حشراتکامل تازه ظاهر شده
1389
a10/0±63/0
a45/0±28/3
a57/0±02/4
a49/0±88/1
a05/0±43/0
1390
b01/0±48/0
a42/0±62/2
a47/0±46/3
a19/0±49/1
a08/0±39/0
حروف غیر مشابه در هر ستون نشاندهندهی اختلاف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد با استفاده از آزمون توکی است.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تراکم جمعیت حشرات کامل زمستانگذران سرخرطومی L. affinis روی گیاه میزبان E. aucheri در بین پنج مرحله مختلف رشدی گیاه میزبان (152 و 4df= ، 61/49F= ، 0001/0P=) اختلاف معنیداری را داشت. همچنین، تراکم جمعیت تخمها (152 و 4 df=، 76/68F=، 0001/0P=)، لاروها (152 و 4 df=، 02/72 F=، 0001/0P=)، شفیرهها
(152 و 4df= ، 71/70 F=، 0001/0P=) و حشرات کامل تازه ظاهر شده (152 و 4 df=، 77/67 F=، 0001/0P=) در بین پنج مرحله مختلف رشدی گیاه میزبان اختلاف معنیداری را نشان داد. در هر دو سال مورد مطالعه حشرات کامل زمستانگذران سرخرطومی از مرحله جوانهدهی تا اوایل رسیدگی
طبقهای گیاه میزبان مشاهده شدند. جمعیت حشرات کامل زمستانگذران در هر دو سال مورد مطالعه در مراحل جوانهدهی و رشدونمو جوانهها در مقایسه با مراحل گلدهی و اوایل رسیدگی طبقهای گیاه میزبان به طور معنیداری بیشتر بود (جدول 3-8). تخمهای این حشره در هر دو سال مورد مطالعه از مرحله جوانهدهی تا گلدهی گیاه میزبان مشاهده شدند. در سال 1389 جمعیت تخمها در مرحله جوانهدهی در مقایسه با مراحل رشدونمو جوانهها و گلدهی به طور معنیداری بیشتر بود؛ در صورتیکه در سال 1390 جمعیت تخمها در مرحله جوانهدهی و رشدونمو جوانهها در مقایسه با مرحله گلدهی به طور معنیداری بیشتر بود (جدول 3-8). لاروهای این سرخرطومی در سال 1389 از مرحله رشدونمو جوانهها تا اوایل رسیدگی طبقهای گیاه میزبان مشاهده شدند. در این سال جمعیت لاروها در مرحله گلدهی در مقایسه با مراحل رشدونمو جوانهها و اوایل رسیدگی طبقهای گیاه میزبان به طور معنیداری بیشتر بود. در سال 1390 لاروها از مرحله جوانهدهی تا اوایل رسیدگی طبقهای گیاه میزبان مشاهده شدند. در این سال جمعیت لاروها در مراحل رشدونمو جوانهها و گلدهی در مقایسه با مراحل جوانهدهی و اوایل رسیدگی طبقهای گیاه میزبان به طور معنیداری بیشتر بود (جدول 3-8). شفیرههای این سرخرطومی در هر دو سال مورد مطالعه از اوایل تا اواخر رسیدگی طبقهای گیاه میزبان مشاهده شدند که در هر دو سال مورد مطالعه جمعیت شفیرهها در مرحله اوایل رسیدگی طبقها در مقایسه با اواخر رسیدگی طبقها به طور معنیداری بیشتر بود (جدول 3-8). حشرات کامل تازه ظاهر شده این سرخرطومی در هر دو سال مورد مطالعه از اوایل تا اواخر رسیدگی طبقهای گیاه میزبان مشاهده شدند که در هر دو سال مورد مطالعه جمعیت حشرات کامل تازه ظاهر شده در مرحله اواخر رسیدگی طبقها در مقایسه با اوایل رسیدگی طبقها به طور معنیداری بیشتر بود (جدول 3-8).
جدول 3-8- مقایسه میانگین (SE±) تراکم جمعیت مراحل مختلف زیستی سرخرطومی L. affinis در مراحل مختلف رشدی گیاه میزبان E. aucheri در دو سال مورد مطالعه
سال
مرحله رشدی