تجزیه واریانس و مرحله رشد

دانلود پایان نامه
شاخص تنوع شانون یکی از شاخصهای معروف غیر پارامتریک است که برای محاسبه تنوع
گونهای سرخرطومی جنس لارینوس روی هر گیاه میزبان استفاده شد. در محاسبه این شاخص دو عامل اصلی تعداد گونههای لارینوس و فراوانی هر کدام از گونههای لارینوس در هر مرحله رشدی گیاه میزبان دخیل هستند. به این معنی که هر چه این شاخص کمتر باشد نشان میدهد که یا تعداد گونههای لارینوس روی گیاه میزبان کمتر است یا اینکه فراوانی یکی از گونههای لارینوس خیلی بیشتر از سایر گونهها است. در مقابل هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد نشان میدهد که یا تعداد گونههای لارینوس روی گیاه بیشتر است و یا اینکه فراوانی نسبی گونههای لارینوس تقریبا یکنواخت است. این شاخص با فرمول زیر محاسبه شد (مگیوران، 2004):
H‘ = -∑piln pi
H’ = شاخص تنوع شانون
pi = نسبت افرادی است که درگونه i ام (ni/N) وجود دارند.
شاخص یکنواختی شانون تابعی از شاخص تنوع شانون و تعداد گونه میباشد. طوریکه که هر چه شاخص تنوع بیشتر و تعداد گونه کمتر باشد، شاخص یکنواختی افزایش مییابد. این شاخص بر اساس فرمول زیر محاسبه شد (مگیوران، 2004):
E = H‘/lnS
E = شاخص یکنواختی شانون
H‘= شاخص تنوع شانون
S = تعداد گونه در نمونه
2-2-3- شاخص تنوع شانون کل برای هر کدام از گیاهان میزبان
در تحقیق حاضر شاخص تنوع شانون کل و نیز شاخص یکنواختی کل برای گونههای لارینوس روی هر کدام از گیاهان میزبان نیز محاسبه شد. این کار در چهار تکرار انجام شد. دادههای حاصله در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار تجزیه واریانس شدند. برای مقایسه میانگینها از آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد استفاده گردید.
2-2-4- شاخص شباهت تنوع گونهای موریسیتا- هورن در بین گیاهان میزبان
شاخص شباهت تنوع گونهای موریسیتا-هورن بین صفر تا یک متغیر است. عدد صفر نشان دهندهی نبود شباهت تنوع گونهای بین دو گونه گیاه میزبان است و عدد یک نشان میدهد که تنوع گونهای بین دو گونه گیاه میزبان کاملا شباهت دارد. به عبارت دیگر، هر چه مقدار این شاخص از عدد صفر به عدد یک نزدیکتر میشود، شباهت تنوع گونهای بین دو گونه گیاه میزبان بیشتر میشود. شاخص شباهت تنوع گونهای موریسیتا- هورن بین شش گیاه میزبان بر اساس فرمول زیر محاسبه شد (مگیوران، 2004):
CMH = 2 ∑ (ai bi)/(da+db)*(Na*Nb)
Na = تعداد کل افراد در گیاه A
Nb = تعداد کل افراد در گیاه B
ai = تعداد افرادگونه i ام در گیاه A
bi = تعداد افراد گونه i ام در گیاه B
da و db از فرمولهای زیر محاسبه میشوند:
db = ∑bi2/Nb2
da = ∑ ai2/Na2