تجزیه واریانس و مقایسه

دانلود پایان نامه
پایین گلوم بالای گلوم پایین لما بالای لما پایین ریشک بالای ریشک پایین گلوم بالای گلوم پایین لما بالای لما پایین ریشک بالای ریشک
124446 ns 2943255 ns 1482010ns 1470512ns 2206211ns 525175ns 478/9ns 907/3ns 698ns 1693/2 ns 33/8 ns 1945/4ns 2 تکرار
202610 ns 5818957 ns 246479ns 6938952ns 34937630ns 10027414** 1909ns 906/8ns 162/5ns 1051/6 ns 42744** 5416/5ns 1 تنش
300138 611821 3283123 1904191 1966930 49733 450/6 305/8 2639/8 209/1 43/2 459/9 2 خطای a
6603604** 8968222** 8630257** 9503717** 3609907* 2597763** 2728** 3358* 4032** 4109/5** 1839/7* 7054/4** 9 رقم
11930058** 12246479** 13175576** 9380008** 3723669* 8006015** 4582** 1181ns 3342** 1260/4 ns 5213/8** 10130** 9 تنش×رقم
1156102 1888679 1400166 1058841 1431898 881402 566/7 1472 999/9 982/5 824/4 669/8 36 خطا
ns، ** و * بهترتیب غیرمعنیدار، معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد
ادامه جدول 1-
مساحت سلول بالیفورمی (میانگین مربعات) طول سلول بالیفورمی (میانگین مربعات) درجه آزادی منابع تغییر
پایین گلوم بالای گلوم پایین لما بالای لما پایین ریشک بالای ریشک پایین گلوم بالای گلوم پایین لما بالای لما پایین ریشک بالای ریشک
208013 ns 2042771 ns 2438179 ns 6061427 ns 1873803 ns 2184802 ns 2996 ns 3380 ns 3388 ns 1192 ns 8579 ns 1313 ns 2 تکرار
6645803 ns 17912894 ns 78626787 ns 5798975 ns 26403745 ns 5753539 ns 2777 ns 1489 ns 2775 ns 6139 ns 24277 ns 6605 ns 1 تنش
659229 4965241 11452305 1661102 3840273 2132515 3034 1149 2208 864/1 6194 859/8 2 خطای a
16508604** 6808611** 57646199** 24363244** 18040054** 19937765** 7800* 6604** 13763** 5407* 11414 ns 18077** 9 رقم
27213703** 16648870** 71277284** 28444489** 19549098** 30770840** 16921** 3814** 3571* 1834 ns 25387** 25069** 9 تنش×رقم
2707545 2133789 3797954 1334759 2800328 1296794 3080 1236 1578 1923 6896/5 2337/4 36 خطا
ns، ** و * بهترتیب غیرمعنیدار، معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد جدول 2- مقایسه میانگین خصوصیات مختلف آناتومیکی ریشک گندم در اعمال تنش خشکی مختلف
مساحت سلول اپیدرمی بالای ریشک طول سلول اپیدرمی پایین ریشک تعداد کرک پایین لما تعداد کرک پایین ریشک تعداد ردیف روزنه پایین ریشک تعداد روزنه بالای گلوم اعمال تنش خشکی
4140 a 204/0 a 5 a a 53/33 43/20 b 3/80 a 7/87a نرمال
3323 b 150/6 b 45 b 45/2 56/40 a 3/13 b 5/83 b تنش خشکی
در هر ستون داشتن حرف مشترک بیانگر عدم اختلاف معنیدار براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال 5 % میباشد.
4-1-4- طول سلول اپیدرمی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در بین ارقام گندم از نظر طول سلول اپیدرمی در ریشک، لما و گلوم تفاوت معنیداری وجود دارد. از بین خصوصیات مورد مطالعه طول سلول اپیدرمی سطح بالای لما و گلوم تحت تاثیر اثر متقابل قرار نگرفت و در سایر صفات اثر متقابل معنیداری مشاهده گردید. اثر اعمال تنش خشکی تنها بر طول سلول اپیدرمی پایین ریشک معنی دار گردید (جدول 1).
در بین ارقام، رقم امید بیشترین طول سلول اپیدرمی بالای لما را بهخود اختصاص داد (177 میکرومتر) و رقم یاواروس از این نظر دارای کمترین مقدار بود (7/90میکرومتر). از نظر طول سلول اپیدرمی بالای گلوم نیز ارقام شیراز و امید حائز کمترین مقادیر شناخته شدند (بهترتیب 2/104 میکرومترو 2/165 میکرومتر) (جدول 3).
ارقام بک کراس در شرایط نرمال و یاواروس در شرایط تنش خشکی بهترتیب با 2/269میکرومتر و 5/268میکرومتر بیشترین طول سلول اپیدرمی بالای ریشک و رقم امید در شرایط تنش خشکی دارای کمترین طول بودند (1/82 میکرومتر). ارقام بک کراس چمران، امید و پیشتازدر شرایط نرمال بهطور معنیداری نسبت به تنش خشکی طول بیشتری در سلولهای اپیدرمی بالای ریشک داشتند در مقابل روشن، 78 Sو یاواروس در شرایط تنش خشکی دارای طول بیشتری در سولهای اپیدرمی بالای ریشک بودند. سایر ارقام واکنش معنیداری از این نظر در اعمال تنش خشکی نشان ندادند (جدول 4).
از نظر طول سلول اپیدرمی سطح پایین ریشک ارقام روشن و ارگ در شرایط نرمال (بهترتیب با 8/238میکرومتر و 4/235 میکرومتر) دارای بیشترین طول بودند که فقط ارقام چمران و امید در شرایط نرمال کاهش معنیداری نسبت به این ارقام نشان دادند و دیگر ارقام تفاوت معنیداری با ارقام مذکور نشان ندادند. رقم ارگ از این نظر در شرایط تنش خشکی کمترین مقدار را بهخود اختصاص داد (3/77 میکرومتر). در ارقام ارگ بک کراس، روشن و شیراز اعمال سطوح مختلف آبیاری سبب تفاوت معنیدار در طول سلول اپیدرمی پایین ریشک گردید و شرایط نرمال سبب افزایش در طول سلولهای اپیدرمی پایین ریشک در این ارقام گردید. سایر ارقام تفاوت معنیداری در اعمال تنش خشکی نشان ندادند (جدول 4).