تجزیه واریانس و مقایسه

دانلود پایان نامه

تعداد کرک رو و پایین ریشک تحت تاثیر آبیاری، رقم و اثر متقابل آبیاری در رقم قرار گرفت. برای تعداد کرک رو و پایین لما، اثر اعمال تنش خشکی و همچنین اثر متقابل آبیاری در رقم معنیدار نبود. در مقابل در بین ارقام تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد مشاهده گردید (جدول 8).
در تمام ارقام مورد مطالعه بهجز نصرت و نیمروز، اعمال تنش خشکی سبب افزایش در تعداد کرک بالای ریشک گردید که البته این افزایش تنها در ارقام فجر 30، لاین 4 و 12UH معنیدار بود. افزایش تعداد کرک در نصرت و نیمروز در شرایط نرمال، نیزمعنیدار نبود. 10D در تنش خشکی بیشترین (3/152 کرک) و رقم فجر 30 در شرایط نرمال (3/52) کمترین تعداد کرک را دارا بودند (جدول 10).
از نظر تعداد کرک پایین ریشک نیز نتایج مشابه بود. رقم 10D در تنش خشکی بیشترین و فجر 30 در نرمال کمترین تعداد کرک را بهخود اختصاص دادند (بهترتیب با 144 و 7/33 کرک). تغییرات تعداد کرک پایین ریشک در اعمال تنش خشکی، فقط در ارقام 10D و فجر 30 از نظر آماری معنیدار بود که در شرایط تنش خشکی، در این ارقام تعداد کرک افزایش یافت (جدول 10).
بیشترین تعداد کرک بالای لما از رقم فجر 30 شمارش شد که تفاوت معنیداری از این نظر با ارقام افضل، 10D و نصرت نشان داد و با سایر ارقام تفاوت معنیداری نداشت. تعداد کرک در پایین لما در لاین 4 و یوسف (به ترتیب با 2/120 و 8/110 کرک) بهطور معنیداری بیشتر از سایر ارقام بود و در بین سایرین تفاوت معنیداری از این نظر مشاهده نگردید (جدول 9).
جدول 8- تجزیه واریانس (میانگین مربعات) خصوصیات مختلف آناتومیکی ریشک در ارقام مختلف جو تحت تیمارهای آبیاری مختلف
منابع تغییر DF تعداد روزنه (میانگین مربعات) تعداد ردیف روزنه (میانگین مربعات) تعداد کرک (میانگین مربعات) طول سلول اپیدرمی (میانگین مربعات)
بالای ریشک پایین ریشک بالای لما پایین لما بالای ریشک پایین ریشک بالای لما پایین لما بالای ریشک پایین ریشک بالای لما پایین لما بالای ریشک پایین ریشک بالای لما پایین لما
تکرار 2 37/35ns 101/7 ns 17/24ns 41/06ns 0/72 ns 1/85 ns 2/46 ns 4/06ns 203/9 ns 334/1 ns 287/2ns 66/17ns 525/4 ns 6369* 358/1ns 1961ns
تنش 1 71/19 ns 34/2 ns 4/17 ns 56/02ns 10/67 ns 0/07 ns 0/167ns 9/8ns 7728* 4091* 90/7 ns 1271 ns 2059 ns 405/0 ns 89/5 ns 5283ns
خطای a 2 4/80 65/0 5/39 3/13 0/72 1/41 0/389 2/02 261/2 120/1 1214 1932 146/7 290/6 3233 4809
رقم 8 75/45 ** 47/4 ns 16/95** 15/00ns 6/38** 8/21** 2/53** 1/79ns 1954** 2662** 2957** 4857** 1084 ns 4518 ns 4996* 6162ns
تنش×رقم 8 42/48* 42/8 ns 11/63** 24/52** 4/29** 3/07* 1/46* 4/67** 1774** 1645** 1163 ns 1350 ns 2394 ns 1757 ns 3171 ns 2531ns
خطا 32 14/01 23/8 2/58 7/26 0/83 1/30 0/488 1/29 337/4 159/7 774/7 855/4 1836 2617 1929 5067
ادامه جدول 8-
منابع تغییر DF مساحت سلول اپیدرمی (میانگین مربعات) طول سلول بالیفورمی (میانگین مربعات) مساحت سلول بالیفورمی (میانگین مربعات)
بالای ریشک پایین ریشک بالای لما پایین لما بالای ریشک پایین ریشک بالای لما پایین لما بالای ریشک پایین ریشک بالای لما پایین لما
تکرار 2 1160693 ns 707333 ns 610062 ns 5158283 ns 4487 ns 17586 ns 926/9 ns 3547 ns 2321664 ns 3152155 ns 1993749 ns 46504600 ns
تنش 1 1865521* 957 ns 221773 ns 3706645 ns 41/15 ns 1833 ns 2/49 ns 17290 ns 736377 ns 2309249 ns 105435 ns 108526891 ns
خطای a 2 89471 614831 8183475 12402620 2054 10625 3564 13230 339044 1268226 9072003 54220581
رقم 8 1752289 ns 1173538 ns 8585693 ns 1438402 ns 10659* 9315 ns 9212 ns 11256 ns 2597748 ns 2861798 ns 12938144 ns 19032156 ns
تنش×رقم 8 1694318 ns 617261 ns 3862188 ns 7320778 ns 13981* 9770 ns 13207* 10140 ns 7591579** 4682316** 2403868 ns 5 4209536 ns 6
خطا 32 802036 541072 4753399 4580793 4856 6400 5580 14463 1652747 1330903 12498338 37693902
ns، ** و * بهترتیب غیرمعنیدار، معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد
جدول 9- مقایسه میانگین بین ارقام مختلف جو از نظر خصوصیات مختلف آناتومیکی ریشک
طول سلول بالیفورمی بالای ریشک طول سلول اپیدرمی بالای لما تعداد کرک تعداد ردیف روزنه تعداد روزنه رقم
پایین لما بالای لما پایین ریشک بالای ریشک بالای لما پایین ریشک بالای ریشک بالای لما بالای ریشک
173/9b 117/2b 61b 111/3c 70/3bc 91/5d 0c 2d 1/67b 0c 6/50c افضل