تجزیه واریانس و همبستگی

دانلود پایان نامه

نیمروز 9/3b-e 0/0b 9/7a-d 2/3c 2/7cd 0/0c 3/0b-e 112/7bcd 79/0cd 211/4b 134bc 3254b-e 2825b
نصرت 8/0b-e 6/7a 8/3a-e 1/7cd 2/3cd 2/7a 2/7b-e 121/0abc 111/3b 199/5b 281ab 3027b-e 4565ab
یوسف 6/3c-f 0/0b 6/3b-e 1/7cd 3/0cd 0/0c 2/7b-e 109/3bcd 79/3cd 245/3b 160abc 4355bcd 3011b
در هر ستون داشتن حرف مشترک بیانگر عدم اختلاف معنیدار براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال 5 % میباشد. 4-3-4- طول سلول اپیدرمی
طول سلول اپیدرمی در ریشک و لمای جو تحت اثر اعمال تنش خشکی و اثر متقابل اعمال تنش خشکی در رقم قرار نگرفت. در بین ارقام نیز تنها برای صفت طول سلول اپیدرمی بالای لما اختلاف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد مشاهده گردید (جدول 8).
لاین 4 با 2/186 بیشترین طول سلول اپیدرمی بالای لما را دارا بود و از این نظر افزایش معنیداری نسبت به سایر ارقام نشان داد. در بین سایر ارقام از این نظر تفاوت آماری معنیداری دیده نشد (جدول 9).
4-3-5- مساحت سلول اپیدرمی
اثر اعمال تنش خشکی بر مساحت سلول اپیدرمی بالای ریشک در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود. در بین ارقام مختلف جو از این نظر اختلاف معنیداری مشاهده نشد و اثر متقابل آبیاری در رقم نیز بر این صفت معنیدار نبود (جدول 8). در تیمار آبیاری نرمال حداکثر مساحت مشاهده گردید (4/2059 ) و مساحت سلول اپیدرمی در تنش خشکی 6/1687 بهدست آمد. تنش خشکی در مرحله سنبله دهی سبب کاهش 18 درصدی در مساحت سلولها گردید (شکل 6).
از نظر مساحت سلول اپیدرمی پایین ریشک، بالای لما و پایین لمادر بین تیمارهای آزمایش هیچ اختلاف معنیداری مشاهده نگردید (جدول 8).

شکل 6- مقایسه میانگین مساحت سلول اپیدرمی بالای ریشک در سطوح مختلف آبیاری
4-3-6- طول سلول بالیفورمی
اثر متقابل آبیاری در رقم بر طول سلول با لیفورمی بالای ریشک و لما معنی دار بود اما بر طول سلول بالیفورمی پایین ریشک و لما اثر معنیداری نداشت. در بین ارقام مورد مطالعه تنها از نظر طول سلول با لیفورمی بالای ریشک اختلاف معنیداری وجود داشت و از نظر دیگر صفات اختلافی مشاهده نشد. در بین اعمال تنش خشکی نیز از نظر هیچکدام از صفات اختلاف معنیداری مشاهده نگردید (جدول 8).
رقم بهمن در شرایط نرمال (7/422میکرومتر ) افزایش معنیداری نسبت به سایر ارقام در اعمال تنش خشکی نشان داد. تفاوت سایر ارقام در اعمال تنش خشکی معنیدار نبود و اعمال تنش خشکی تنها در رقم بهمن سبب کاهش معنیدار طول سلول با لیفورمی بالای ریشک گردید (جدول 10).
لاین 4 و 10D بهترتیب با 300 میکرومتر و 288 میکرومتر بیشترین و نصرت در همین شرایط با 93 میکرومتر کمترین طول سلول با لیفورمی بالای لما را دارا بودند. با تغییر شرایط آبیاری تنها رقم نصرت تفاوت معنیداری نشان داد؛ این رقم در تنش خشکی نسبت به شرایط نرمال، بهطور معنیداری طول سلول بالیفورمی بیشتری داشت. در سایر ارقام تفاوت بین شرایط آبیاری معنیدار نبود (جدول 10).
4-3-7- مساحت سلول بالیفورمی
مساحت سلول بالیفورمی در سطح رو و پایین ریشک تحت تاثیر اثر متقابل رقم در آبیاری قرار گرفت در حالیکه اثر آبیاری و رقم برای این صفت معنیدار نگردید (جدول 8). رقم بهمن در شرایط نرمال که بیشترین طول سلول بالیفورمی را داشت، بیشترین مساحت را بهخور اختصاص داد ( 6908 میکرومترمربع). در شرایط تنش خشکی رقم 12UH بود که بیشترین مساحت را دارا بود (با 5128 میکرومترمربع). کمترین مساحت نیز از لاین 4 در شرایط تنش بهدست آمد. شرایط نرمال آبیاری فقط در رقم بهمن موجب افزایش معنیدار مساحت سلول بالیفورمی بالای ریشک گردید در مقابل در رقم نصرت، تنش خشکی سبب افزایش معنیدار در مساحت شد. سایر ارقام واکنش معنیداری به اعمال تنش خشکی نشان ندادند (جدول 10).
ارقام فجر و 12UH در تنش خشکی به ترتیب با 6161 میکرومترمربع و 5898 میکرومترمربع بیشترین مساحت سلول بالیفورمی پایین ریشک را دارا بودند. تفاوت در شرایط آبیاری تنها برای همین ارقام متفاوت بود و سایر ارقام واکنش قابل ملاحظه ای به تغییر در اعمال تنش خشکی نشان ندادند (جدول 10).
اثر اعمال تنش خشکی، رقم و اثر متقابل مابین، بر مساحت سلول بالیفورمی در سطح رو و پایین لما در جو معنیدار نبود (جدول 8).
در شرایط نرمال تعداد روزنه با تعداد ردیف روزنه همبستگی مثبت و معنیداری در اکثر موارد نشان داد. تعداد کرک با تعداد روزنه در ریشک همبستگی منفی و در لما همبستگی مثبت نشان دادند. همچنین همبستگی تعداد کرک در لما و ریشک با هم منفی و در برخی موارد معنیدار بود (جدول 12).
در اکثر موارد همبستگی مثبت و معنیداری برای طول سلول اپیدرمی با مساحت آن یافت شد. که برای سلول های بالیفورمی، بین طول و مساحت در تمام موارد همبستگی مثبت و معنیدار بود. بین مساحت سلول اپیدرمی و بالیفورمی در تمام موارد همبستگی مثبت و معنیدار بود (جدول 12).
در شرایط تنش خشکی همبستگی بین تعداد روزنه رو و پایین ریشک همچنین برای تعداد ردیف روزنه رو و پایین ریشک، مثبت و معنیدار بود. بین تعداد کرک در سطح رو و پایین ریشک نیز همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت (جدول 13).
طول سلول اپیدرمی با مساحت سلول اپیدرمی، همبسستگی مثبت و در برخی موارد معنیدار نشان دادند. اما در مورد سلولهای بالیفورمی در تمام موارد همبستگی مثبت و معنیدار بود. همچنین بین مساحت سلولهای بالیفورمی و مساحت سلول اپیدرمی همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت (جدول 13).
4-4- عملکرد و اجزای عملکرد جو
4-4-1- تعداد سنبله در بوته
اثر اعمال تنش خشکی بر تعداد سنبله در بوته در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود اما در بین ارقام مورد مطالعه از این نظر تفاوت معنیداری مشاهده نگردید. همچنین اثر متقابل آبیاری در رقم معنیدار نبود (جدول 11). اعمال تنش خشکی سبب کاهش 7/22 درصدی تعداد سنبله در بوته گردید (شکل 6). باقری و حیدری شریف آباد (1386) نیز نتایج مشابه را گزارش کردند. شفیعی و همکاران (1389) نیز تنش آبی انتهای فصل (تنش خشکی پس از ظهور سنبله) را سبب کاهش معنیدار تعداد سنبله جو گزارش کردند.
جدول 11- تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد و برخی اجزای عملکرد ارقام مختلف جو تحت تیمارهای آبیاری مختلف