تجزیه وتحلیل آماری و تجزیه وتحلیل

دانلود پایان نامه

شکل (3-10): دو فاز رنگی فنول و اسید سولفوریک در اندازه گیری قند گیاه
شکل (3-10): دو فاز رنگی فنول و اسید سولفوریک در اندازه گیری قند گیاه
3-12 رنگبری، رنگ آمیزی و تعیین کلونیزاسیون ریشه ها :
ریشه های نمونه برداری شده با آب بخوبی شسته شدند، بطوریکه تمامی خاک و باقیمانده گیاهی از ریشه ها حذف گردیدند. بعد از نمونه برداری از ریشه های شسته شده، ریشه ها بداخل ظروف شیشه ای شفاف به حجم 50 میلی لیتر منتقل شدند. سپس محلول KOH 10% به ریشه ها اضافه شده و در درجه حرارت اتاق بمدت 5-3 روز نگهداری شدند (مدت زمان نگهداری در محلول KOH به قطر ریشه ها بستگی دارد). جهت خنثی کردن محیط قلیائی ریشه های رنگبری شده حاصل از روش قبل، ریشه ها با آب مقطر شسته شده و بمدت 2-1 دقیقه در محلول HCL 1 مولار قرار داده شدند.
جهت رنگ آمیزی ریشه ها از روش تغییر یافته فیلیپس و هایمن، (1970) استفاده گردید. در این روش ریشه های رنگبری شده بمدت 12-6 ساعت در محلول رنگ آمیزی Trypan blue 01/0% در درجه حرارت اتاق نگهداری شدند. ریشه ها پس از خارج کردن از محلول رنگ و شستشو با آب مقطر اماده تعیین میزان کلونیزاسیون بودند. برای نگهداری ریشه ها تا زمان اندازه گیری میزان کلونیزاسیون از محلول اسید لاکتیک، گلیسرول و آب استفاده گردید.
برای تعیین میزان کلونیزاسیون قارچ میکوریزا با ریشه گیاهان مورد بررسی از روش جیووانتی و موس،(1980) استفاده گردید. بر اساس این روش ریشه های رنگ آمیزی شده به قطعات یک سانتیمتری تقسیم شده و در سطح یک پتری دیش مشبک پخش گردیدند. سپس با استفاده از میکروسکوپ با بزرگنمائی 40 تعداد برخورد
هر یک از اندام قارچی( شامل ریسه، ارباسکول، کویل و وزیکل) با خطوط شبکه پتری دیش شمارش و بر حسب درصد محاسبه گردید.
شکل (3-11): مراحل رنگبری، رنگ آمیزی و تعیین کلونیزاسیون ریشه ها
شکل (3-11): مراحل رنگبری، رنگ آمیزی و تعیین کلونیزاسیون ریشه ها
3-13 تجزیه وتحلیل آماری داده ها :
تجزیه و تحلیل آماری داده های آزمایش با استفاده از نرم افزاز SAS و MSTATC انجام شد. برای رسم شکل ها از نرم افزار Excel استفاده شد و مقایسه میانگین ها با آزمون حداقل اختلاف معنی دار(LSD) و در سطح احتمال 5 و 1 درصد انجام گرفت
نکته:
نمونه های ازمایش دچار قارچ سفیدک پودری شدند که گلدانهای دارای میکوریزا از مقاومت بیشتری برخوردار بودند در این شرایط با استفاده از قارچ کش بنومیل برگها اسپری شدند و بعد از چند روز بیماری خنثی گردید.
شکل (3-12): بیماری سفیدک پودری برگ ها
شکل (3-12): بیماری سفیدک پودری برگ ها
شکل (3-13): استفاده از قارچ کش بنومیل برای مبارزه با سفیدک پودری
شکل (3-13): استفاده از قارچ کش بنومیل برای مبارزه با سفیدک پودری
فصل چهارم
نتایج و بحث
فصل چهارم
نتایج و بحث