تجزیه وتحلیل آماری و خصوصیات دموگرافیک

دانلود پایان نامه

برای ثبت برخی مشخصات فردی از پرونده پزشکی و برگه بستری نوزادان استفاده شد:
سن نوزاد برحسب هفته حاملگی بر اساس آخرین سونوگرافی مادر
سن نوزاد به روز هنگام ورود به مطالعه با احتساب تاریخ تولد نوزاد از روی پرونده پزشکی
جنس
وزن نوزاد به هنگام تولد بر حسب گرم
طول مدت بستری به روز
نوع زایمان
آپگار دقیقه اول و آپگار دقیقه پنجم با استفاده از برگه بستری نوزادان
فاصله بین تعبیه لوله بینی معدی در بار اول و دوم و باردوم وسوم با توجه به تاریخ فیلم ضبط شده از نوزاد
11 – 3 اعتبار علمی (روایی)
اعتبار عبارت است از اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه به طور واقعی. به عبارت دیگر اندازه گیریها زمانی دارای اعتبار است که آنچه را که مورد نظر است اندازه بگیرند و نه چیز دیگری را. منظور از اعتبار یک پرسشنامه آن است که موارد سنجش توسط پرسشنامه با موارد واقعی منطبق باشد. هر چه میزان تطابق این موارد با یکدیگر بیشتر باشد اعتبار سنجش انجام شده بیشتر خواهد بود (59 ) .
در این مطالعه، تعیین روایی ابزار به این صورت بود که به 10 نفر از صاحب نظران شامل 8 نفر اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و 2 نفر پزشک فوق تخصص نوزادان فرم جمع آوری داده‌ها داده شد و بر اساس نظرات آن‌ها اصلاحات لازم به عمل آمد.
12 – 3 اعتماد علمی (پایایی)
منظور از پایایی یک وسیله اندازه گیری آن است که چنانچه متغیر مورد سنجش را دو یا چند بار با همان وسیله و در شرایط مشابه اندازه بگیریم به نتایج مشابه و یکسان برسیم (59 ) .
جهت تعین پایایی ابزار در این مطالعه در ده مورد اول ارزیابی فیلمها توسط دو کمک پژوهشگر که از اهداف مطالعه و از تخصیص نمونهها به گروههای مربوطه اطلاعی نداشتند مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین توافق نمره بین دو پرستار از ضریب توافقی کاپا کوهن استفاده شد (63 ) ، توافق بالای 6/0، توافق خوب به حساب آمد. چون توافق در بین دو کمک پژوهشگر 85/0 بود، یکی از کمک پژوهشگران بقیه موارد را ارزیابی نمود.
13 – 3 روش انجام پژوهش
در این مطالعه پس از اخذ مجوز از کمیته اخلاق، نمونه‌های مورد نظر با توجه به معیارهای ورود به مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شده و پس از ملاقات با یکی از والدین و دادن توضیح به آنها و بیان هدف تحقیق و چگونگی اجرای آن، فرم رضایت آگاهانه از آنان کسب شد. سپس مشخصات فردی نمونه با استفاده از پرونده پزشکی در قسمت اول فرم جمع‌آوری داده‌ها ثبت شد.
هر نوزاد سه بار تحت پروسیجر جایگذاری لوله بینی ـ معدی با سه روش روتین، قنداق کردن و ساکاروز خوراکی قرار گرفت و بسته به اینکه به صورت تصادفی در کدام یک از گروههای تعریف شده ی زیر قرار می گرفت ترتیب درمان های فوق متفاوت بود.
جدول شماره 1: تعریف گروههای ارزیابی بر اساس ترتیب اقدام های درمانی حین جایگذاری لوله بینی معدی
گروه اول روش روتین روش قنداق کردن ساکاروز 24 درصد
گروه دوم ساکاروز 24 درصد روش روتین روش قنداق کردن
گروه سوم روش قنداق کردن ساکاروز 24 درصد روش روتین
در صورتی که نوزاد از قبل لوله بینی ـ معدی داشت قبل از درآوردن آن، پرستار اجرایی پارامترهای فیزیولوژیکی نوزاد ( تعداد ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن ) را با استفاده از دستگاه پالس اکسیمتری کنترل می کرد و سپس اقدام به در آوردن لوله بینی معدی میشد. وقتی پارامترهای فیزیولوژیکی نوزاد به میزان پایه رسید لوله بینی ـ معدی جدید تعبیه شد (رعایت فاصله زمانی یک ساعت). سه روش درمانی با فاصله 72 ساعت اجرا شد و در مواردی که نوزاد خود اقدام به درآوردن لوله بینی ـ معدی می کرد این زمان به 72 ـ 24 ساعت می رسید، ولی هرگز در یک روز (کمتر از 24 ساعت) دو بار لوله بینی ـ معدی گذاشته نشد (دوره پاک سازی).
فردی که پرستار بخش مراقبت ویژه نوزادان باشد و مهارت کافی در جایگذاری لوله بینی ـ معدی داشت، مسئول جایگذاری لوله بینی ـ معدی در نوزادان بود. در روش روتین جایگذاری لوله بینی ـ معدی طبق روتین بخش انجام شد و نوزاد قبل یا حین جایگذاری هیچ مداخله ی اضافی را دریافت نکرد. در روش قنداق نوزاد بر روی پارچه سه گوشه بر سطح صاف قرار گرفت به طوری که سر و تنه و پاها در یک راستا قرار گرفتند، سپس دست ها در حالت فلکسیون بر روی سینه قرار گرفته و ابتدا یک طرف و سپس طرف دیگر پارچه به دور نوزاد پیچانده شد و سپس در حالتی که پاها صاف بودند گوشه پایین پارچه به صورت عمود بالا اورده شده و فیکس می شد. لازم به ذکر است که نوزاد از دو دقیقه قبل از انجام پروسیجر تا پنج دقیقه پس ار آن در این حالت می ماند. و در نهایت در گروه ساکاروز خوراکی، چهار دهم سی سی از محلول ساکاروز 24 درصد دو دقیقه قبل از تعبیه لوله بینی ـ معدی ازطریق سرنگ و به آرامی از گوشه داخلی لب در حالی که سر نوزاد 30 درجه بالاتر از بدن قرار داشت، داده شد. جهت تشویق نوزاد به بلع ساکاروز گونه نوزاد به آرامی مالش داده میشد. در این مطالعه از دو ویدئو وب کمHD 6000) (Microsoft Life Cam با کیفیت بالا جهت ثبت پاسخ رفتاری و فیزیولوژیک (شامل تعداد ضربان قلب و اشباع اکسیژن خون شریانی) نوزاد نسبت به درد ناشی از جایگذاری لوله بینی ـ معدی استفاده شد. یک ویدئو وب کم به دستگاه پالس اکسیمتری فیکس شده و پاسخ های فیزیولوژیک نوزاد را ثبت کرد و ویدئو وب کم دوم بر روی صورت نوزاد فیکس شده و پاسخ رفتاری نوزاد را ضبط نمود. زمان ضبط اقدامات از دو دقیقه قبل از جایگذاری شروع و پنج دقیقه پس از پروسیجر به اتمام رسید.
سپس تفسیر و نمره گذاری بر اساس ابزارPIPP دو دقیقه قبل، حین و پنج دقیقه بعد از جایگذاری توسط دو پرستار مجرب که به ابزار PIPP تسلط کامل داشتند و از اهداف مطالعه هیچ آگاهی نداشتند، انجام شد.
14 – 3 روش تجزیه وتحلیل آماری:
دادهها پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزار آماری13/SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. خصوصیات دموگرافیک با استفاده از شاخصهای آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی) تعیین شد و با استفاده از آزمون طرح اندازه گیری های مکرر روند تغییرات در زمانهای مختلف ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً مقایسه نمره درد در سه زمان ارزیابی با استفاده از آزمون آماری ویلکاکسون انجام شد. سطح معنی داری تمامی آزمون ها (05/.>p) در نظر گرفته شد.