تجزیه وتحلیل آماری و ملاحظات اخلاقی

دانلود پایان نامه

1 – 2 -2 جایگذاری لوله بینی ـ معدی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
3 – 2 روشهای تسکین درد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
1 – 3 – 2 روشهای دارویی تسکین درد ……………………………………………………………………………………………………………………………… 25
1 – 3 – 2 روشهای تسکین درد غیر دارویی …………………………………………………………………………………………………………………….. 27
الف) روشهای حسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
الف – 1) ساکارز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
ب) روشهای محیطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
ج) روشهای رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
ج – 1) قنداق کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
B) مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
فصل سوم:
1 – 3 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2 – 3 نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
3 – 3 جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
4 – 3 محیط پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
5 – 3 نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
6 – 3 حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47
7 – 3 روش نمونهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
8 – 3 معیارهای ورود به مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
9 – 3 معیارهای خروج از مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
10 – 3 ابزارها و روش جمعآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
11 – 3 اعتبار علمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
12 – 3 اعتماد علمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
13 – 3 روش انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
14 – 3 روش تجزیه وتحلیل آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
15 – 3 فلوچارت کار آزمایی بالینی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
16 – 3 ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   معیارهای سود و اقلام تعهدی و عدم تقارن زمانی سود