تجزیه وتحلیل اطلاعات و مدل معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

به طور کلی،درهر تحقیقی پس از تعیین اهداف تحقیق وبررسی ادبیات و پیشینه موضوع،باید به دنبال روشی مناسب برای اجرای تحقیق بود چرا که لازم است روش علمی که طی آن بتوان هر چه سریعتر ودقیق تر به پاسخ های مناسب برای پرسشهای تحقیق دست یافت ،شناسایی شود.
بنابراین در این بخش،روش تحقیق به تفصیل شرح داده می شود. به دنبال آن جامعه آماری و حجم نمونه که مخاطبان اصلی پژوهش هستند معرفی وروش های گردآوری اطلاعات و ابزار لازم برای آن بیان می شود در نهایت، روایی و عتبار ابزار مذکور و روش اماری به کار گرفته شده جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ،مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2-3- روش تحقیق
روش تحقیق از دو بعد هدف و نوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
هدف پژوهش :
تحقیقات علمی را به دو منظور مختلف انجام می دهند :
تحقیق بنیادی یا پایه ای :هنگامی که اساسا برای بهبود درک خود درباره مسایل به خصوصی که به طور معمول در محیطهای سازمانی روی می دهد و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می شود آن را تحقیق بنیادی یا پایه ای می خوانند که تحقیق محض نیز نا میده می شود.
یافته های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه های مختلف مدیریت کمک می کند (دانایی فرد و دیگران،1383:27-28)بررسی وشناسایی عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری وارائه راهکارهای کاهش در بانک صادرات پرداخته به لحاظ هدف بنیادی است .
تحقیق کاربردی :هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسایل موجود در سازمان به تحقیق می شود،آن را تحقیق کاربردی می نامند. در واقع هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است(همان).
انواع پژوهش
تحقیقات علمی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
تحقیق آزمایشی : تحقیقاتی هستند که به منظور بررسی رابطه علی میان دو یا چند متغیر مورد استفاده قرار می گیرند. ا زجمله ویژگیهای مهم تحقیقات آزمایشی عبارتند از اینکه :متغیر مستقل مورد دستکاری قرار می گیرد، سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت وکنترل می شود .
تحقیق توصیفی(غیرآزمایشی): شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط با پدیده های مورد بررسی است هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر وبا دیدگاهی فردی ،سازمانی ،صنعتی ،نظایر آن. پژوهش های توصیفی که داده‌ها را به گونهای معنادار ارائه می کنند در موارد زیر سودمند است :شناخت ویژگیهای یک گروه در موقعیت مورد علاقه،کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت ،ارائه دیدگاههایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر و کمک به اخذ تصمیمهایی خاص. تحقیق توصیفی که در این پژوهش نیز از آن استفاده شده است را می توان به 5دسته تقسیم نمود:
تحقیق پیمایشی : وضعیت موجود را مورد مطالعه قرار دا ده و برای توضیح ویژگی های آن مورد استفاده قرار می گیرد/.
اقدام پژوهشی :این روش ابتدا برای پدیده های مربوط به نظام آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. طبق این روش موقعیت های نامعین ملموس مربوط به اقدام ها وعملیات آموزشی مشخص و برای بهبود آنها اقدام می شود این روش تحقیق امروزه در تمامی سازمانهای غیر آموزشی نیز تحت عنوان روش تحقیق مشارکتی عملی استفاده می شود.
بررسی موردی : هدف کلی از بررسی موردی مشاهده تفصیلی ابعاد موضوع است و یک موضوع واقعی را از تمام جنبه های ممکن مورد مطالعه قرار می دهد که می تواند یک فرد،یک واحد ویک سیستم با تمام حد ومرزهای مشخص باشد.
تحقیق پس رویدادی(علمی-مقایسه ای ) :در این روش محقق به شناخت متغیر وابسته با بررسی علل احتمال وقوع آن که درگذشته اتفاق افتاده است می پردازد. به عبارت دیگر در مواردی که متغیر وابسته قابل دستگاری کردن نباشد و حتی در برخی مواقع که دستکاری آن خارج از کنترل محقق باشد،از این روش استفاده می شود.
تحقیق همبستگی :این نوع تحقیق که در پژوهش حاضر نیز به کار گرفته شده است روابط میان متغیرها را مورد مطالعه قرار می دهد. این گونه از تحقیق به لحاظ روش به 3دسته قابل تقسیم است:
مطالعات همبستگی دو متغیره: درا ین نوع مطالعات بر حسب مقیاس اندازه گیری متغیرها، رابطه میان آنها مورد مطالعه قرار می گیرد .در واقع در این نوع مطالعات،هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در پژوهش است .
تحلیل رگرسیون: هنگامی که هدف محقق پیش بینی یک یا چند متغیر وابسته ملاک بر اساس یک یا چند متغیر مستقل پیش بینی باشد از این روش استفاده می شود.
تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس :زمانی که محقق بخواهد همبستگی مجموعه ای از متغیرها را بررسی و آنها را در عامل های کمتری خلاصه کند و یا اینکه خصیصه های زیر بنایی مجموعه ای از داده ها را تعیین کند از این روش استفاده می کند از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می شود تحلیل عاملی ومدل معا دلات ساختاری است در تحلیل عاملی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها و یا رسیدن به متغیرهای مکنون (عامل یا سازه )ودر مدل معادلات ساختاری ،هدف آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها و یافته های تحقیقاتی موجود است(سرمد و دیگران،1381:81-91)در این پژوهش از فن مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است.
3-3- قلمرو تحقیق