تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و روش های ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

اعتباردهندگان نیز راضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی ازنظرسورآوری دارد نخواهند بود، چون احتمال این را می دهند که طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد. البته باید یادآوری شود کــه قدرمطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگراینکه این سود درقیاس بامنبع ایجاد آن (میزان سرمایه گذاری ) مورد ارزیابی قرارگیرد.
در حقیقت هر یک از نسبت های فوق بر اساس دیدگاه های مرتبط با خود، وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد انتفاعی را مشخص می کند.نمودار (2ـ1) چهارچوب طبفه بندی نسبت های مالی را به همراه یکدیگر نشان می دهد:

نمودار(2ـ1) چهارچوب طبقه بندی نسبت های مالی به همراه یکدیگر
نیکومرام و همکاران(1386)، در مطالعات خود در مبحث تجزیه و تحلیل صورت های مالی (تحلیل وضعیت و عملکرد مالی)، مفروضات و اهداف دیدگاه های کلی تحلیلگری را به صورت زیر تبیین نمودند:
جدول مفروضات و اهداف دیدگاه ها (2ـ1)
دیدگاه اهمیت اهداف
نقدینگی وجوه نقد، مدیریت دارایی هاو بدهی های کوتاه مدت و سرمایه در گردش تعیین و سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
فعالیت(کارایی) سنجش عملکرد، سنجش کارایی و اثربخشی، تداوم فعالیت اندازه گیری درجه کارایی استفاده از منابع
اهرمی سرمایه گذاری، ترکیب ساختار مالی، هزینه تأمین مالی، تأمین ریسک تجاری، مالی و ورشکستگی، توان پرداخت بهره سنجش ترکیب سهم سهامداران و بستانکاران در منابع، نحوه تأمین منابع مالی و سنجش توان پرداخت بهره
سودآوری سودآوری، تداوم فعالیت، سنجش عملکرد اقتصادی، ارزش سهام، بازدهی فروش، بازده صاحبان سهام اندازه گیری وضعیت سودآوری، بازدهی فروش و بازدهی دارایی ها
از دیگر نسبت های مالی، نسبت های ارزش بازار (P/E و P/B) می باشد:
این دو، شاخص های مهم مالی هستند که از تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار بدست می آیند به نحوی که از تقسیم آخرین قیمت سهام بر آخرین درآمد برآورد شده یا ارزش دفتری هر سهم حاصل می شوند و یکی از ارقام مهم و مورد توجه سرمایه گذاران در تجزیه و تحلیل ها در اخذ تصمیمات می باشند.
نسبت P/E اولین بار در 3 اکتبر 1972 در مجله وال استریت بیان شد. در سه دهه اخیر این نسبت بیشترین استفاده را از لحاظ معیار سنجش در جهان سرمایه گذاری داشته است. فهم سطحی از P/E بسیار خطرناک است چرا که نسبت P/E می تواند معانی متفاوتی داشته باشد و اگر تفاوت ها بیان نشود ممکن است بیشترین آسیب ها به سرمایه گذار وارد شود. نسبت های P/Eو P/B برای شرکت ها و صنایع در طول زمان بسیار متفاوت است. دلیل آن این است که این نسبت ها تحت تأثیر چرخه های تجاری و نرخ های بهره و سرمایه گذاری ها قرار می گیرند(چارلز پی جونز، 2006).
اهمیت این شاخص ها در ارزیابی عملکرد به دلایل زیر نمود بیشتری پیدا می کند:
با توجه به اینکه نسبت P/E از تقسیم قیمت بازار بر درآمد سالانه شرکت به دست می آید بنابراین سرمایه گذار می تواند محاسبه نماید ظرف چه مدتی درآمد حاصل از سود سهام، سرمایه گذاری وی را مستهلک می نماید.
نوسانات P/E می تواند مورد تجزیه و تحلیل سرمایه گذاران قرار گرفته تا بتواند سرمایه گذاری را در بهترین مواقع انجام دهد.
مقایسه P/E و P/B سهام شرکت های مختلف نیز برای سرمایه گذاری اهمیت خاصی دارد در صورتی که تفاوتی بین P/E و P/B سهام شرکت های مشابه وجود داشته باشد، سرمایه گذار علاقمند خواهد بود که دلایل مربوطه را کشف نماید و سپس اقدام به سرمایه گذاری در شرکت مزبور نماید(تقوی و پورعلی، 1389).
2ـ5ـ شاخص های مالی ارزیابی عملکرد شرکت
روش های مختلفی از جهات متفاوت برای ارزیابی عملکرد مالی وجود دارد . در یکی از این طبقه بندی ها، روش های ارزیابی عملکرد مالی را به چهار دسته ذیل تقسیم می کنند (اصغری،1385).
2ـ5ـ1ـ روش هایی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود(نسبت های مالی همچون(ROA) و (ROE)):
یکی از پیامدهای سیر تحول حسابداری، استفاده از نسبت های مالی جهت ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورتها مالی است که پیدایش آنها مربوط به اواخر قرن نوزدهم میلادی می باشد. اطلاعات حسابداری مهم ترین بخش اطلاعاتی در یک ارزیابی عملکرد محسوب می شود و در تمام معیارها و مبانی، اصلی اساسی و انکارناپذیر است. یکی از انواع تجزیه و تحلیل ها، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی است که خود نوعی معیار ارزیابی عملکرد می باشد و بنیان آن به طور کامل به صور تهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد بستگی دارد(مهرانی وکرمی،1383).
2ـ5ـ2ـ روش هایی که ترکیبی از اطلا عات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می دهند مانند نسخه های مختلف Q توبین و یا نسبت P/E :
کلیه نسبت هایی که به نسبت های ارزشیابی مشهور هستند در این دسته قرار دارند. این نسبت ها با ترکیب معقول ریسک و بازده از طریق اطلاعات بازار و نیز ترکیب آن با اطلاعات حسابداری مبنای ارزشیابی مناسبی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ما را فراهم می آورند. نسبت ها به این شرح می باشند:
ـ نسبت قیمت به درآمد هر سهم
یکی از رایج ترین و پرکاربردترین نسبت ها برای تجزیه و تحلیل ارزش یک شرکت چه از سوی سرمایه داران جهت سرمایه گذاری و چه از سوی سهامداران از بعد مالکیت شرکت می باشد. این نسبت از تقسیم قیمت بازار سهام شرکت به درآمد هر سهم بدست می آید. یکی از نکات قابل توجه این نسبت، استفاده به روز از اطلاعات بازار می باشد(صالحی،1380).
ـ نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام