تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

حیدرپور و فرج مشایخی (1389) به بررسی نقش حسابداری مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در تصمیم گیری مدیران صنعت پرداختند. مدیران تصمیم گیرندگان اصلی در سازمان هستند و حسابداری مدیریت می تواند برای رسیدن به موفقیت به آنها کمک کند این کار با تهیه اطلاعات به موقع و قابل اتکا صورت می گیرد در محیط کسب و کار امروزی تهیه این اطلاعات برای اتخاذ استراتژی توسط مدیریت بسیار با اهمیت است. در این مقاله در مورد سیستم ERP و همچنین مدل REA بحث شده است. این سیستم ها به دلیل فراهم کردن اطلاعات یکپارچه برای مدیران بخصوص مدیران صنایع مختلف حائز اهمیت است سیستمهای توسعه یافته جدید نتایجی برای بهبودکارایی فرایند تجاری، جمع اوری به موقع وجه نقد و اطلاعات حسابداری برای تصمیم گییر توسط مدیران فراهم می کند.
سبزواری (1390) به بررسی حسابداری منابع انسانی و مدیریت پرداخت. از انجا که منابع انسانی بخش عظیمی از سرمایه شرکت ها را به خود اختصاص میدهند. لذا برنامه ریزی دقیق و توجه همه جانبه به این سرمایه عظیم می تواند سازمان ها رادر حرکت هرچه بهتر و بیشتر به سوی توسعه اجتماعی و اقتصادی پیش برده و دسترسی به اهداف والای سازمان را به دنبال داشته باشد از انجا که مدیریت منابع در دستور کار کلیه جوامع نهاده شده است مدیریت منابع انسانی نیز می تواند به اصلاح باورها و عقاید و درنتیجه کاهش هزینه های پرسنلی بیانجامد از طرفی با توجه به تدوین گزارشات عمده مدیریتی از طریق حسابداری به نظر می رسد گزارشگری منابع انسانی در صورت های مالی سهم مهمی در ارائه اطلاعات مطلوب مورد نیاز استفاده کنندگان ازاین صورت ها ایفا خواهدکرد. از این رو درمقاله حاضر سعی گردیده پس از تعریف منابع انسانی و ضرورت به کارگیری این منابع معیارهای اندازه گیری آن مطرح گردد. همچنین در ادامه به مدیریت منابع انسانی و نحوه گزارشگری آن ازطریق حسابداری اشاره شده است.
عباسی فرد و کریمی (1390) به بررسی تأثیر اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در تصمیم گیری مدیران و رفتار کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران امروزه منابع انسانی از باارزش‌ترین سرمایه‌های سازمان‌ها محسوب می‌شود. برای مدیریت‌ مطلوب این سرمایه باارزش، از ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود.سازمان‌ها با بکارگیری‌ حسابداری منابع انسانی درصد افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و اثربخشی مدیریت منابع‌ انسانی هستند.با توجه به اهمیت این عامل،مقاله حاضر که حاصل یک طرح پژوهشی‌ است،در این راستا پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام‌ مصاحبه‌های اکتشافی با خبرگان امر،با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی به شناسایی‌ مولفه‌ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونهء آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، فرضیه‌های پژوهش را در صنعت نفت ایران مورد سنجش قرار داده‌اند. براساس یافته‌های تحقیق،حسابداری منابع انسانی، مؤلفه‌های پژوهش‌ را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
امینی و همکاران (1390) به مقایسه مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری پرداختند. هدف اصلی این مقاله بررسی مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری است و از این طریق امکان مقایسه این مدلها را فراهم می کند سرمایه فکری منبعی برای ایجاد ثروت اقتصادی است که بیشتر مطالعات آن را به سه دسته ی سرمایه انسانی ، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری تقسیم نموده اند. پژوهشهای مختلف صورت گرفته نشان میدهد که چهار طبقهی عمده از رویکردها جهت اندازه گیری سرمایه فکری وجود دارد این رویکردها شامل روشهای مستقیم سرمایه فکری روشهای بازده داراییها روشهای کارت امتیازی و روشهای سرمایه گذاری بازار هستند نتیجه تحقیق نشان میدهد که هیچکدام از روشها بطور مستقل نمی تواند تمامی نیاز های یک سازمان را در اندازه گیری سرمایه فکری براورده نمایند و در عمل باید ترکیبی از این روشها به کار گرفت.
نظری پور و پرویزی (1389) به بررسی نقش حسابداری مدیریت استراتژیک در اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری پرداختند. آن‏ها بیان میکنند امروزه دارایی های نامشهود سهم قابل توجهی از دارایی های هر شرکتی را تشکیل داده و لذا اندازه گیری و گزارشگری پیش نیاز مدیریت صحیح اینگونه دارایی ها می باشد با توجه به اهمیت استراتژیک سرمایه فکری و قرار داشتن آن در حیطه حسابداری مدیریت می توان از تکنیکهای حسابداری مدیریت برای مدیریت کارامد آن استفاده کرد دراین مقاله پس از مرور ادبیات مرتب طبا حسابداری مدیریت استراتژکی و همچنین سرمایه فکری تلاش خواهد شد راه کار مناسبی برای اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری ارائه گردد.
نظری پور و پرویزی در سال 1390 نیز به بررسی اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری در سازمان ها بینشی کل نگر پرداختند. سرمایه فکری به عنوان یک پارادایم جایگزین با هدف شناسایی اندازه گیری گزارشگری و مدیریت دارایی های دانش بنیان ظهور کرده است این واقعیت جدید چالشها و فرصتهایی را برای رشته و حرفه حسابداری به وجود اورده است حرفه ای که به طور سنتی درمواجهه با شناسایی و اندازه گیری مسائل پیرامون دارایی های نامشهود با مشکل مواجه بوده است علیرغم اهمیت دارایی های فکری در اقتصادهای دانش بنیان و در استراتژی های شرکتی و نیاز برای چارچوبهای تنظیمی برای حرفه حسابداری این منابع و عوامل نامشهود ارزش آفرین در شرکت حسابداری آن در صورتهای مالی به دلایل مختلفی رشد زیادی نکرده است. این دلایل به طور کلی در رویکرد محافظه کارانه حرفه حسابداری و تفوق ویژگی کیفی قابلیت اتکا برویژگی کیفی مربوط بودن جای می گیرند این مقاله پس از مرور ادبیات سرمایه فکری در تلاش است که روشهای اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری هم در سطح اجزا تشکیل دهنده و هم در سطح سازمانی آن ارایه نماید در نهایت این مقاله تلاش خواهد کرد که یک مبنای جستجوگرانه ای را برای سیستمها و فرایندهای حسابداری ارائه کند که در مدیریت کارامد دارایی های فکری مفید باشد.
اسدی و همکاران (1392) به بررسی تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها پرداختند. در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز تحقیق از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1384 تا 1388 گردآوری شده است که در مجموع 649 سال-‌‌ شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه نشان می‌دهد که ضریب ارزش افزوده فکری به عنوان شاخص کارائی سرمایه فکری تأثیر مثبت روی ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها دارد. هم‌چنین تأثیر مثبت اجزای ضریب ارزش افزوده فکری شامل کارائی سرمایه به کار گرفته شده و کارائی سرمایه ساختاری به جز کارائی سرمایه انسانی، بر ارزش افزوده اقتصادی تأیید شد.
عباسی و صدقی(1389) به بررسی تأثیر کارایی عناصر سرمایه ی فکری بر عملکرد مالی در بورس تهران(1379-1382) پرداختند. سرمایه ی فکری با مدل پالیک محاسبه می شود نتایج این پژوهش نشان داد که ضریب کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.تآثیر ضریب کارایی سرمایه فیزیکی و انسانی بر سود هر سهم مثبت اما تأثیر ضریب کارایی سرمایه ساختاری منفی و معنادار است . ضریب کارایی سرمایه انسانی بر نرخ بازده سالانه تآثیر منفی و معناداری می گذارد اما ضریب کارایی سرمایه فیزیکی و ساختاری برآن تآثیر مثبت و معنادار می گذارد. هم چنین شرکتهایی که سرمایه فکری بالاتری دارند،عملکرد مالی بهتری دارند و میانگین ضریب سرمایه فکری بین هفت صنعت تفاوت معناداری دارد.
نمازی و ابراهیمی(1388) در تحقیقی به بررسی تأثیر سرمایه فکری را بر عملکرد مالی جاری و آینده پرداختند.سرمایه فکری بر اساس مدل پالیک محاسبه شد نتایج حاکی از این بود که صرف نظر از اندازه شرکت،ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده شرکت، هم در سطح کلیه شرکتها و هم در سطح صنایع، رابطه مثبت وجود دارد.افزون بر این، در سطح کلیه شرکتها و سطح کلیه صنایع، بین اندازه شرکت و عملکرد جاری و آتی رابطه منفی معنادار،و بین عملکرد گذشته و عملکرد جاری،و عملکرد گذشته و عملکرد آتی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.اما رابطه بین ساختار بدهی و عملکرد جاری و آتی در سطح کلیه شرکتها مثبت و معنادار و در سطح صنایع،در صنعت شیمیایی و دارویی مثبت و معنادار و در صنعت خودرو و فلزات و کانی غیرفلزی مشخص نبود.
قلیچ لی(1385)، به تبین نقش سرمایه های فکری و اجتماعی در مزیت رقابتی در دو شرکت ایران خودرو و پارس خودرو پرداخت و به این نتیجه رسید؛ که بین سرمایه اجتماعی و فکری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش سرمایه اجتماعی،سرمایه فکری افزایش می یابد.هم چنین تأثیر سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه فکری بر مزیت رقابتی بیشتر از تأثیر سرمایه اجتماعی بر مزیت رقابتی بود.
انواری رستمی و سراجی(1384)، رابطه سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از 5 روش مختلف کمی و ساده مورد بررسی قرار دادند.
2-4- خلاصه فصل
این فصل به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص داشت. در این فصل ابتدا مباحث مربوط به سرمایه فکری و سیستمهای حسابداری مدیریت تشریح شد و سپس پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت. موضوع فصل بعد، تشریح روش اجرای پژوهش است. بدین ترتیب که، ابتدا به بیان روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، سؤالها، فرضیه‌ها، متغیرها و قلمرو پژوهش پرداخته و سپس روش تجزیه و تحلیل دادهها و نحوه آزمون فرضیه‌های پژوهش تشریح میشود.
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
3-1- مقدمه
در فصل دوم، مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای قبلی ارائه شد. در ابتدا، مبانی نظری سرمایه فکری و سیستمهای حسابداری مدیریت و سپس پژوهشهای پیشین انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش حاضر ارائه شد. موضوعات این فصل به ترتیب شامل موارد زیر میگردد: تعریف پژوهش، طرح فرضیه‏های پژوهش، قلمرو انجام پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری دادهها و روش تجزیه و تحلیل داده‏ها. در قسمت روشهای آماری نیز کلیه موارد آماری، که جهت تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش مورد استفاده واقع شده است عرضه خواهد شد.
3-2- تعریف پژوهش
در فرهنگ لغت آکسفورد از پژوهش با عنوان “مطالعه دقیق یک موضوع، مخصوصا برای کشف یک حقیقت و یا اطلاعاتی درباره آن” و نیز “مطالعه چیزی به دقت جهت کشف حقایق جدیدی درباره آن” یاد شده است (هورن بای، 2001).
پژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گرد آوری و تحلیل داده استفاده می شود،‌ تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه را افزایش دهد. عبدالخلیق و آجین کیا درکتاب خود با عنوان “پژوهشهای تجربی در حسابداری: دیدگاه روش شناختی” گامهای یک پژوهش را به 8 قسمت تقسیم نموده اند که در زیر بدانها اشاره شده است (نمازی، 1379):
1- مساله پژوهش را شناسایی کنید.