تحصیلات تکمیلی و منابع خاکستری

دانلود پایان نامه

26
13
درصد فراوانی
25
50
25
همان‌طور که در جدول 4-20 نشان داده شده است 32 کتابخانه (5/61 درصد) تا حدودی به همه منابع خاکستری دسترسی دارند، 12 کتابخانه (1/23 درصد) به همه منابع خاکستری موجود در کتابخانه دسترسی ندارند و 8 کتابخانه (4/15درصد) به همه منابع خاکستری موجود در کتابخانه دسترسی دارند. 20 کتابخانه (5/35 درصد) تا حدودی فقط مجاز هستند منابع خاکستری را در کتابخانه مورد استفاده قرار دهند، 17 کتابخانه (7/32 درصد) امکان استفاده از منابع خاکستری را در بیرون از کتابخانه نیز دارند و 15 کتابخانه (8/28 درصد) فقط مجاز هستند منابع خاکستری را در کتابخانه مورد استفاده قرار دهند. 31 کتابخانه (6/59 درصد) تا حدودی مجاز به کپی‌برداری از منابع خاکستری هستند، 12 کتابخانه (1/23 درصد) مجاز به کپی‌برداری از منابع خاکستری در کتابخانه‌ها هستند و 9 کتابخانه (3/17 درصد) مجاز به کپی‌برداری از منابع خاکستری در کتابخانه‌ها نیستند. 26 کتابخانه (50 درصد) از کتابخانه‌ها تا حدودی مراجعه‌کنندگان را در جریان منابع خاکستری جدید از طریق اشاعه گزینشی اطلاعات و آگاهی‌رسانی جاری قرار می‌دهند، 13 کتابخانه (25 درصد) از کتابخانه‌ها مراجعه‌کنندگان را در جریان منابع خاکستری جدید از طریق اشاعه گزینشی اطلاعات و آگاهی‌رسانی جاری قرار می‌دهند و 13 کتابخانه (25 درصد) از کتابخانه‎‌‌ها مراجعه‌کنندگان را در جریان منابع خاکستری جدید از طریق اشاعه گزینشی اطلاعات و آگاهی‌رسانی جاری قرار نمی‌دهند.
4-3-5-2 عمده استفاده‌کنندگان از منابع خاکستری
نمودار 4-2 عمده استفاده‌کنندگان از منابع خاکستری را در کتابخانه‌ها نشان می‌دهد.
نمودار 4- 2. عمدهاستفادهکنندگانازمنابعخاکستریدرکتابخانه‌هایموردبررسی
همان‌طور که در نمودار 4-2 مشهود است اعضاء هیات علمی سازمان بیشترین (5/86 درصد) استفاده را از منابع خاکستری در کتابخانه‌ها دارند.
4-3-5-3 سایر استفاده‌کنندگان از منابع خاکستری
پرسش 29 پرسشنامه مربوط به سایر استفاده‌کنندگانی است که به کتابخانه‌ها مراجعه می‌کنند که به‌ترتیب زیر آمده است:
دانشجویان از جمله: دانشجویانی که از همکاران هیأت علمی به عنوان مشاور یا راهنما استفاده می‌کنند؛ دانشجویانی که به عنوان کارآموز معرفی می‌شوند؛ دانشجویان سایر دانشگاه‌ها در شهرستان؛ دانشجویان و بهره‌برداران بخش کشاورزی؛ دانشجویان سایر دانشگاه‌های استان‌ مربوط؛ دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛
سربازانی که به ادارات معرفی می‌شوند؛
محققینی که خارج از مرکز در زمینه موضوعی مرکز فعالیت دارند؛
کشاورزان؛
کارکنان مزارع مرغداری و دامداری- پرورش ماهی؛
اعضای وابسته به سازمان؛
شرکت‌های مهندسین مشاور؛
برخی از مدیران؛
اساتید؛
اعضای سازمان نظام مهندسی کشاوررزی؛
در برخی موارد شرکت‌ها و مکان‌های خصوصی با تایید واحد حراست مرکز- در داخل محیط کتابخانه می‌توانند استفاده کنند؛