تحقق مسئولیت اجتماعی و رگرسیون خطی چندگانه

دانلود پایان نامه

ب – روش تحلیلی و استنباطی : پس از نمره گذاری پرسشنامه و محاسبه شاخص های توصیفی برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق و همچنین تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه تحقیق ،از آزمونهای آماری استفاده می شود . نظر به اینکه محقق رابطه بین متغیر ها را مورد بررسی قرار داده است ، لذا ابتدا ضریب همبستگی بین متغیر های پیش بین و ملاک محاسبه و سپس معنی دار بودن این ضرایب همبستگی در جامعه آماری آزمون می گردد .برای سنجش رابطه متغیر وابسته (مسئولیت اجتماعی) با متغیر های مستقل (شایستگی مدیران) که همبستگی در سطح فاصله ای قرار دارند تنها آماره مناسب ضریب همبستگی پیرسون می باشد. زیراضریب همبستگی پیرسون آماره ا ی است برای تلخیص رابطه دو متغیر فاصله ای.(دواس،1376؛176).و همچنین در این پژوهش از رگرسیون گاه به گاه و چندگانه استفاده خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
در این فصل تحقیق، نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها ارائه می‌گردد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه شایستگی‌های مدیریتی مشتمل بر30 سؤال و پرسشنامه تحقق مسئولیت اجتماعی مشتمل بر 12 سؤال بسته پاسخ که در سال ۱۳۹۲-۱۳۹3 در بین مدیران مدارس استان اردبیل جمع آوری گردید. در تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا با استفاده از جدول فراوانی، توصیفی از ویژگی‌های عمومی مانند (جنسیت، تحصیلات، سابقه مدیریت، سابقه خدمت) مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس با استفاده از آزمون‌های رگرسیون خطی چندگانه با روش مکرر و روش گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
4-1-آمارهای توصیفی
با توجه به جدول (4-1) مسئولیت اجتماعی با میانگین 92/23 و انحراف استاندارد 11/5 و شایستگی بین فردی با میانگین 19/7 و انحراف استاندارد 58/1 و شایستگی رهبری و نظارتی با میانگین 46/8 و انحراف استاندارد 23/2 و شایستگی مدیریتی و دانش با میانگین 66/7 و انحراف استاندارد و 22/2 و شایستگی فنی با میانگین 63/12 و انحراف استاندارد 36/3 و شایستگی کسب و کار با میانگین 07/9 و انحراف استاندارد 66/2 و شایستگی اجتماعی با میانگین 07/11 انحراف استاندارد 70/2 می‌باشد (جدول 4-1).
4-1- 1-آمار توصیفی مسئولیت اجتماعی و مؤلفه های شایستگی مدیران
متغیرها
میانگین
انحراف استاندارد
مسئولیت اجتماعی
92/23
11/5
شایستگی بین فردی
18/7
58/1
شایستگی رهبری و نظارتی
46/8
23/2
شایستگی مدیریت و دانش
66/7
22/2
شایستگی فنی