تحلیل اثرات متقابل و آنالیز واریانس

دانلود پایان نامه

21.783
19.957
3
11.607
10.180
Delta
1
2
Rank
برای نمایش اثر نسبی هر فاکتور روی مقدار سطح پاسخ از آنالیز واریانس استفاده میشود به عبارت دیگر پارامترهای تاثیر گذار مساله شناسایی میشوند. برای این منظور برای فاکتورهای مورد آزمایش در الگوریتم NSGA-، آنالیز واریانس نسبت به مقادیر SN و میانگین پاسخها صورت گرفته و نتایج در جدولهای (4-5) و (4-6) نمایش داده شدهاند. با توجه به آنالیز واریانس صورت گرفته همانطور که انتظار میرفت، هر دو فاکتور با ارزش P-value کمتر از 0.05 دارای اثر معنی داری بر روی پاسخها میباشند. از طرفی دیگر با آنالیز درصد سهم هر فاکتور و سهم درصدی خطا میتوان استنباط کرد که فاکتور مهمی از آزمایش حذف نشده است. معمولاً آنالیز درصد سهم یعنی ستون Percent X به این صورت میباشد که اگر سهم درصدی خطا کمتر از 15% باشد به معنای عدم حذف فاکتور مهمی از آزمایش میباشد و چنانچه این سهم 40% یا بیشتر باشد، به معنای حذف قطعی تعدادی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر نتیجه آزمایش میباشد.
به منظور تعیین اولویت یا درجه اهمیت هر کدام از فاکتورها، سطوح پاسخ با توجه به شاخصهای میانگین پاسخها و نسبتهای SN بررسی شده و فاکتورها رتبهبندی میشوند. این جدولها نشان دهندهی مقدار متوسط پاسخ برای هر سطر از هر فاکتور میباشند. جدولهای (4-7) و (4-8) رتبهبندی فاکتورها را با توجه به تحلیل پاسخ نسبت به ضرایب SN و میانگینها نمایش میدهند. با توجه به این جدولها مشخص میگردد که فاکتور جهش رتبه بالاتری نسبت به فاکتور تقاطع دارد. برای یافتن سطوح بهینه هر یک از فاکتورها از تحلیل اثرات متقابل آنها استفاده میشود. این اثرات در نمودارهای (4-8) و (4-9) نمایش داده شداند. شکل (4-8) نشان میدهد که فاکتور تقاطع Crدرسطح دوم خود یعنی 0.8 و فاکتور جهش Mr در سطح دوم خود یعنی 0.2 شاخص SN را کمینه میکنند و در شکل (4-9) هم همین موارد صادق میباشد. بدین ترتیب، مقادیر پارامترهای کنترل کننده الگوریتم NSGA- بصورت میباشند.
شکل (4-8)- میانگین نرخ SN برای الگوریتم NSGA-
شکل (4-8)- میانگین نرخ SN برای الگوریتم NSGA-
شکل (4-9)- پاسخ میانگین ها برای الگوریتم NSGA-
شکل (4-9)- پاسخ میانگین ها برای الگوریتم NSGA-
به منظور انجام طراحی آزمایشات چند عاملی برای فاکتورهای الگوریتم MOACO بطور مشابه الگوریتم NSGA- عمل میکنیم. در الگوریتم MOACO با توجه به اینکه برای این الگوریتم سه فاکتور با سه سطح و یک فاکتور با دو سطح در نظر گرفته شده است بنابراین ماتریس اورتوگونالی که این وضعیت را تامین می کند می باشد. جهت رعایت اختصار آزمایشات مورد نیاز برای بررسی ترکیبات مختلف آن ها و پاسخ های نهایی مرتبط با هر آزمایش در جدول (4-9) آورده شده است.
جدول (4-9)- سطوح پاسخ مربوط به آزمایشات در الگوریتم MOACO
جدول (4-9)- سطوح پاسخ مربوط به آزمایشات در الگوریتم MOACO
Response
Trial
25.06
0.1