تحلیل جمعیت شناختی نمونه و ویژگی‌های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

شکل 3-1- انتخاب رویکرد مناسب SEM برای تحلیل داده‌ها
نکته جالب و مهم این است که در روش PLS حتی می‌توان از یک سؤال برای سنجش یک سازه استفاده نماییم. این موضوع به‌خصوص در مواردی که یک سازه مفهوم رسا و واضحی دارد و مخاطب تنها با یک سؤال می‌تواند به معنای آن سازه پی ببرد، حائز اهمیت می‌گردد. چراکه در این موارد به کار بردن سؤالات اضافی برای سنجش آن سازه کاری عبث و بیهوده است و درواقع سؤالات بیشتر، نقش زائد و اضافی در مدل ایفا می‌کنند که برای برازش مدل مناسب نمی‌باشد (داوری و رضازاده، 1392).
با توجه به موارد مطرح‌شده در این فصل، ما برای تحلیل پژوهش حاضر از روش PLS، و از نسخه دوم نرم‌افزار Smart PLS استفاده‌شده است.
3-7- جمع‌بندی
در این فصل تلاش گردید تا با بیان اهمیت داشتن روش پژوهش مناسب در مطالعات و پژوهش‌های مختلف، به روش پژوهش مناسبی برای پژوهش حاضر دست یابیم. در این راستا بیان گردید که از دو روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای (میدانی) برای بررسی پژوهش استفاده‌شده است. همچنین دلایل انتخاب رویکرد معادلات ساختاری (SEM) و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه بیان گردید. ضمن آنکه نرم‌افزارهای SPSS و Smsrt PLS، مناسب برای تحلیل پژوهش حاضر با ویژگی‌هایش مطرح گردید.
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه
تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده با ابزارهای معتبر جمع‌آوری اطلاعات، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است. پس از گردآوری داده‌ها، مرحله جدیدی از فرآیند پژوهش که به مرحله تجزیه‌وتحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‌شود. این مرحله در پژوهش اهمیت بسیاری دارد، چراکه این مرحله نشان‌دهنده تلاش‌ها و زحمات فراوان محقق در طی پژوهش است. محقق پس‌ازاینکه مسئله پژوهش خود را تعیین کرده و حول آن دانش نظری خود را ارتقا و مبانی نظری مربوط را جمع‌آوری نمود، روش مناسب را برای به سرانجام رساندن پژوهش خود انتخاب می‌نماید. بدین ترتیب محقق با مشخص‌سازی ابزار مناسب جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش به دنبال انتخاب روش مناسب به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده می‌باشد. با تجزیه‌وتحلیل مناسب داده‌ها، تکلیف فرضیه‌های پژوهش را که گزاره‌های احتمالی و غیر یقینی بودند معین می‌گردد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده و تبدیل آن‌ها به اطلاعاتی که با آن‌ها بتوان فرضیه‌ها را آزمود باید مجموعه‌ای از قواعد را رعایت کرد و تکنیک‌ها و فنون آماری مناسب با داده‌ها را برگزید. در این فصل تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی ارائه می‌شود. در آمار توصیفی با استفاده از فنون آمار توصیفی همچون شاخص‌ها و درصدهای فراوانی، جداول و نمودارها به تجزیه‌وتحلیل جمعیت شناختی نمونه آماری پرداخته و در قسمت آمار استنباطی با استفاده از آزمون‌های آماری به بررسی فرضیه‌های پژوهش می‌پردازیم.
4-2- آمار توصیفی
آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسئله یا موضوع موردمطالعه مورداستفاده قرارگرفته و طی آن ویژگی‌های موضوع موردمطالعه به زبان آمار تصویرسازی و توصیف می‌شود (حافظ نیا، 1384). در این نوع تجزیه‌وتحلیل، پژوهشگر داده‌های جمع‌آوری‌شده را با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی خلاصه و طبقه‌بندی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر در تجزیه‌وتحلیل توصیفی، پژوهشگر ابتدا داده‌های جمع‌آوری‌شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آن‌ها را نمایش می‌دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخص‌های آمار توصیفی آن‌ها را خلاصه می‌کند. معروفترین و پرمصرف‌ترین شاخص‌های آمار توصیفی عبارت‌اند از؛ اندازه‌های مرکزی و پراکندگی می‌باشند (خاکی، 1378).
لذا به‌منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ای که در پژوهش موردمطالعه قرارگرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری، لازم است که این داده‌ها توصیف شوند. با توجه به نتایج بخش اول پرسشنامه (ویژگی‌های جمعیت شناختی)، اطلاعات مرتبط با پاسخ‌دهندگان نمونهی آماری موردبررسی در این بخش تبیین می‌گردند.
4-2-1- فراوانی داده‌ها
همان‌طوری که در جدول (4-1) و نمودار (4-1) ملاحظه می‌گردد، جدول فراوانی و نمودار درصد افراد برحسب جنسیت پاسخ‌دهندگان مشخص‌شده است.
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
مرد
134
6/80
6/80