تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه

 

 

جدول ۱۷ـ۳٫ تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس رفتار خشن

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانس تبیین شده
۸۸۷/۰۱۸۳/۲۱۲۰۰۰۱۰>P۸۷۰/۴۴۳۹/۳۰
سؤالات۳۸۱۰۱۱۱۲۱۷۲۰۲۳
بار دلیلی۵۳۶/۰۳۶۴/۰۴۹۶/۰۳۶۸/۰۳۲۸/۰۵۸۳/۰۳۹۴/۰۴۷۸/۰
سؤالات۲۴۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۴
بار دلیلی۶۳۱/۰۴۸۱/۰۴۱۶/۰۶۴۳/۰۶۱۷/۰۶۴۵/۰۵۷۹/۰۴۳۷/۰

 

جدول ۱۷ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۱۲۰ معنادارند.   مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها، اندازه بالاتر از ۷/۰ رو واسه این زیرمقیاس نشون دادن. اینجوری براساس این سه شاخص، امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش خاص در تحلیل دلیلی، یه عامل با بار ارزشی بالاتر از ۴ رو نشون داد و براساس یافته های جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۴۴/۳۰ درصد از واریانس رفتار خشن رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤالات رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎طور که یافته های جدول ۱۶ـ۳ نشون می‎دهد، کمترین بار دلیلی به سؤال ۱۲ و بالاترین به سؤال ۳۱ اختصاص داره.

۳ـ الف) تحلیل دلیلی کشف زیر اندازه رفتار نقض قانون

در مورد زیرمقیاس نقض قانون، سه سؤال دارای چولگی و کشیدگی بسیار زیاد بودن (سؤال‎هایی در مورد دزدی در خونه و غیرخانه و ترک مدرسه )، به خاطر همین از اول از دایره سؤالات حذف شدن.

با بهره گرفتن از راه تحلیل دلیلی اصلی، ساختار دلیلی زیرمقیاس نقض قانون با هشت سؤال بررسی شد. یافته های این تحلیل در جدول ۱۸ـ۳ ارائه شده.

جدول ۱۸ـ۳٫ تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس رفتار نقض قانون

 

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانستبیین شده
۸۳۸/۰۸۸/۸۰۷۲۸۰۰۱۰>P۹۵۶/۲۹۴۸/۳۶
سؤالات۱۳۱۴۱۶۱۸۱۹۲۲۲۵۳۳
بار دلیلی۵۲۱/۰۵۶۷/۰۶۷۶/۰۵۱۹/۰۵۸۵/۰۳۶۳/۰۴۹۱/۰۴۷۷/۰

 

جدول ۱۸ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۲۸ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه بالاتر از ۸/۰ رو واسه این زیرمقیاس نشون دادن. اینجوری براساس این سه شاخص، امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش خاص در تحلیل دلیلی، یه عامل با بار ارزشی بالاتر از ۲ رو نشون داد و براساس یافته های جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۹۵/۳۶ درصد از واریانس نقض قانون رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤال‎ها رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎طور که یافته های جدول ۱۷ـ۳ نشون می‎دهد، کمترین بار دلیلی به سؤال ۲۲ و بالاترین به سؤال ۱۶ اختصاص داره.

۴ـ الف) تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس مشکلات توجه

مشکلات

با بهره گرفتن از راه تحلیل دلیلی اصلی، ساختار دلیلی زیرمقیاس مشکلات توجه بررسی شد.

یافته های  این تحلیل در جدول ۱۹ـ۳ گزارش شده.

 

جدول ۱۹ـ۳٫ تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس مشکلات توجه

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانس تبیین شده
۸۵۲/۰۸۰۶/۸۰۳۳۶۰۰۱۰>P۰۱۲/۳۴۷۱/۳۳
سؤالات۱۲۴۵۶۷۹
بارهای دلیلی۴۰۶/۰۳۸۲/۰۵۴۲/۰۵۹۸/۰۴۶۶/۰۵۵۴/۰۵۵۴/۰
سؤالات۲۱۲۶     
بارهای دلیلی۳۹۳/۰۵۸۴/۰

 

جدول ۱۹ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی۳۶ معنادارند.  مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها، اندازه بالاتر از ۸/۰ رو واسه این اندازه نشون دادن. اینجوری براساس این سه شاخص، امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش خاص در تحلیل دلیلی، یه عامل با بار ارزشی بالاتر از ۳ رو نشون داد و براساس یافته های جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۴۷/۳۳ درصد از واریانس مشکلات توجه رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤال‎ها رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎طور که یافته های جدول ۱۸ـ۳ نشون می‎دهد، کمترین بار دلیلی به سؤال ۲ و بالاترین به سؤال ۵ اختصاص داره.