تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه
3-9 خلاصه فصل
در این فصل به روششناسی پژوهش پرداخته شد. نوع پژوهش کاربردی است و روش تحقیق در این پژوهش روش پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل برخی شرکتهای موجود در صنعت مواد غذایی و مشتریان آنها میباشد و برای جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه پژوهش برای بررسی فرضیات حاوی 38 سؤال است که در بین نمونه آماری توزیع گردید. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و صاحب‌نظران و مقدار آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در فصل بعد به تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده خواهیم پرداخت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
4-1 مقدمه
پس از آنکه اعتبار و روایی پرسشنامه را مورد تحلیل قرار دادیم و از آن اطمینان حاصل نمودیم، نوبت به آن رسید که پرسشنامهها یا ابزار گردآوری اطلاعات را درمیان افراد نمونه انتخابی توزیع کردیم و نظرات آنها را در چارچوب آن ابزار گردآوری نمودیم. در این فصل با توجه به دادههای گردآوری شده، به بررسی سوالات و فرضیههای تحقیق پرداختیم و درصدد دستیابی به اهداف تحقیق برآمدیم. تا به این وسیله به رسالت خویش از تحقیق پاسخ دهیم. در نهایت نیز، از آنجا که هر تحقیق میتواند به یافتههایی دست یابد که جزء اهداف آن نبوده، ولی میتواند محق یا سایر پژوهشگران را برای تحقیقات آتی و یا دلایل احتمالی بروز وقایع و پدیدهها یاری کند، به بررسی سایر یافتههای تحقیق پرداختیم و هرگونه تعبیر و تفسیر نتایج را به فصل بعد واگذار نمودیم.
طبقهبندی و تجزیه و تحلیل درست دادهها و استفاده صحیح از تکنیکهای آماری به تبع استفاده از روشهای مناسب پژوهش در نهایت منجر به دستیابی به نتایج قابل‌اتکا خواهد شد. پس از آنکه محقق دادهها را گردآوری، استخراج و طبقه‌بندی نمود و جدول توزیع فراوانی و نسبتهای توزیع را تهیه کرد، باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به تجزیه و تحلیل دادهها معروف است، آغاز شود. در واقع تجزیه و تحلیل دادهها فرایند چند مرحلهای است که طی آن دادهها از طریق ابزارهای جمع‌آوری که در اینجا پرسشنامه بود به دست آمد و دادههای به دست آمده بعد از نمرهگذاری و کد بندی، دستهبندی شده و در نهایت پردازش گردیدند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط بین دادهها فراهم آید.
در این فصل به تجزیه و تحلیل یافتههای حاصل از پرسشنامه در سطح استنباطی پرداختیم و شاخصهای آمار استنباطی مورد استفاده قرارگرفت. با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه از مقیاس بررسی شد و فرضیههای تحقیق با استفاده از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری آزمون گردید. لازم به ذکر است تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel انجام گرفت.
4-2 آمار توصیفی
برای تبیین و تشریح دادههای جمعآوری شده در تحقیق از آمار توصیفی استفاده میشود. در این بخش شاخصهای مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع هریک از متغیرها ارائه شده است. جدول 4-1 نتایج مربوط به سوالات متغیرهای مختلف این پژوهش را نشان میدهد. این جدول حداقل و حداکثر امتیازی که به هر سؤال اختصاص‌یافته، میانگین، انحراف معیار و واریانس مربوط به هر سؤال را نشان میدهد.
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
سؤالات
تعداد
حداقل مقدار
حداکثر مقدار
میانگین
انحراف معیار
واریانس
مسئولیت اجتماعی
199
1
5
137/4
365/0