تحلیل مجموعه و هم نیروزایی

دانلود پایان نامه

در این بخش از ماتریس کالاهایی در قسمت رشد قرار دارند جای میگیرند به نسبت رشد زیاد آنها دارای سهم بازار زیادی هستند . در این واحدها هیچگونه نیازی به تامین نقدینگی ازطرف موسسه ندارند و خودشان آن را تامین میکنند .
ج : واحدهای سودآور یا گاوهای شیرده :
این واحدها با نسبت رشد کم دارای سهم بازار بزرگ و وسیع میباشند .این واحدها دوره رشد خود را طی کرده و هزینه آنها کم وسودآوریشان بیشتر میباشد و عاملی برای پس انداز نقدینگی برای افزایش بنیه و توان موسسه در محیط رقابتی هستند .
د : واحدهای تصفیه یا سگان :
بخشی از ماتریس بستن است که هم دارای سهم بازار کم و نیز نسبت رشد کم میباشند .در این بخش کالاهایی که رشدشان ضعیف و یا اندک شده قرار میگیرند ، در این نوع واحدهای استراتژیک بازرگانی ورود و خروج نفدینگی باهم برابر بوده و برای حفظ سهم بازار و مقدار آن باید این واحدها را بوسیله انجام دادن برنامه ریزی ، ابداعات و نوآوریها در سازمان و تزریق اندازه نقدینگی تقویت نمود .
اما این فنون نیز دارای یکسری محدودیتهایی میباشد که به انها میپردازیم :
الف : تعداد رده بندی زیاد – کم در ماتریس :
یک اصول کلی برای همه کالاها و فعالیتها در نظر میگیرد . یعنی کالاها و فعالیتهایی که در این تقسیم بندی نیز جایی ندارند نیز شامل این نوع طبقه بندی میشوند .
ب : توجه نکردن به عوامل دیگر محیطی و سازمانی :
در این نوع روش فقط در تجزیه تحلیل آن دو روش بکار رفته است ک عبارتند از :
سهم نسبی بازار و وضعیت رقابت ودیگر عوامل موثر در بازار را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار نمیدهد . بعنوان مثال مواردی ازقبیل : میزان برتری رقبا هم نیروزایی کالاها در یک بازار و …..
ج : نبودن رابطه مقایسه ای بین واحدهای موجود در ماتریس مورد نظر :
برای بررسی واحدهایی که با مقیاس موجود در ماتریس سنجیده میشوند ، هیچگونه عامل مقایسه ای میان این واحدها وجود ندارد . تا بتوان میان این واحدها با یکدیگر مقایسه برقرار نمود .
اما بطور کلی میتوان گفت روشی را که گروه مشاوران بستن آنرا پیشنهاد کرده اند هر چند یک تصویر کلی از فعالیتهای واحدهای مختلف استراتژیک در موسسه را در اختیار مدیران ارشد قرار میدهد اما :
اولاً : بهم واحدهای استراتژیک موجود در موسسه به یک اندازه و میزان می نگرد .
ثانیاً : میزان همپوشانی فعالیتهای این واحدها را با یکدیگر در فعالیتهای موسسه مشخص نمیکند .
2-الف-2- تجزیه تحلیل مجموعه ای از استراتژی ها :
این تجزیه و تحلیل براساس روش تامپسون واسترکیلند برمبنای اندازه سرعت رشد بازار ، وضعیت رقابت در رشته صنعت مورد فعالیت موسسه بوجود آمده است . در این ماتریس استراتژی های منطقه ای به دو قسمت تقسیم شده است :
الف : میزان رشد بازار
ب : وضعیت رقابت در یک رشته صنعت
که وضعیت رقابت به چهار قسمت تقسیم میشوند :
در این تجزیه و تحلیل مجموعه استراتژیکی که در منطقه یک باتوجه به رشد بازار کم و رقابت ضعیف ، استراتژی هایی چون تخصصی شد یکپارچگی افقی در موسسه ، عقب نشینی نسبت به سطح بازار و تصفیه پیشنهاد شده است 1
البته مدیران باید قبل از اتخاز تصمیم میزان توانایی واحد استراتژیک و نیز تاثیرات محیطی بر روی آن اعم از فرصتها و تهمیداتشان را سنجیده و آنگاه به موارد یاد شده بالا عمل نمایند .
——————–