تحلیل های توصیفی و روش کتابخانه ای

دانلود پایان نامه

این متغیر به عنوان رابط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته قرار می‌گیرد. برای نمونه در رابطه بین نقدینگی و تورم، متغیر قدرت خرید یک متغیر میانجی است.
3-11 روش تحقیق
روش به معتای نحوه انجام کار و یا رویه انجام کاری است. روش های تحقیق را می توان به انواع زیر تقسیم کرد.
3-11-1 روش تحقیق از نظر هدف
پژوهش از نظر هدف به سه نوع بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم می شود.
روش بنیادی: به ساخت الگوهای نظری جهت تبیین پدیده ها می پردازد و پژوهشگر عمدتا به ارضای کنجکاوی خود و اصول و قواعد کلی حاکم بر پدیده ها می پردازد.
روش کاربردی: به بررسی ساخت های نظری در یافت ها و موقعیت های عملی و واقعی می پردازد.
روش عملی: به بهره برداری عملی از یافته های نظری و کاربردی بر می گردد. این پژوهش در زمینه مطالعات مربوط به آموزش زبان، روان شناسی اجتماعی و آموزش و پرورش مورد توجه قرار می گیرد.
3-11-2 روش تحقیق از نظر مسیر
برای پژوهش از نظر مسیر دو نوع تقسیم بندی وجود دارد. در روش اول پژوهش به سه مدل تحقیق کیفی، توصیفی و آزمایشی تقسیم می شود.
پژوهش کیفی: روش های پژوهش کیفی اساسا از جامعه شناسی و مردم شناسی سرچشمه می گیرد. در پژوهش کیفی از طرح پرسش نامه ها یا فرضیه های از پیش تعیین شده یا شناسایی پیشاپیش متغیری خاص برای تمرکز مطالعه اجتناب می شود.
پژوهش توصیفی: پژوهش توصیفی به پدیده هایی می پردازد که به صورت طبیعی رخ می دهد و در آن هیچ دستکاری آزمایشی صورت نمی گیرد.
پژوهش آزمایشی: در این مدل پژوهشگر تلاش می کند محرک رفتار با شرایط محیطی و چگونگی تاثیر دستکاری خود بر تغییر وضعیت را آزمایش کند.
در نوع دوم پژوهش به هشت مدل پیمایشی، برآوردی و ارزیابی، روش علی و مقایسه ای، روش همبستگی، تاریخی، تک نگاری، مطالعه موردی و روش دلفی تقسیم می شودو در اینجا ما فقط به بررسی روش همبستگی می پردازیم.
روش همبستگی: بسیاری همبستگی را یک روش تحلیل آماری به حساب می آورند تا یک روش پژوهش. اگر همبستگی را یک روش پژوهش به حساب آوریم. آن را نیز می توانیم در قالب پژوهش های توصیفی طبقه بندی کنیم. همبسگی یکی از ساده ترین و پر کاربرد ترین روش هاست که از نظر ادبی به معنای ارتباط متقابل است و به سنجش رابطه بین دو یا چند متغیر می پردازد. همبستگی سه هدف را دنبال می کند. شناسایی و بررسی همبستگی بین دو یا چند متغیر، پیش بینی یک متغیر از روی متغیرهای دیگر که در این حالت متغیر های مستقل را متغیر پیش بین و متغیر وابسته را متغیر پیش بینی شونده می نامند، تعیین شدت یا قوت بین رابطه متغیرها.
3-11-3 روش کتابخانه ای
برای تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق از اسناد و مدارک، کتاب ها و مقالات موجود در کتابخانه ملی و پایگاه های علمی اینترنتی شده است.
3-11-4 روش میدانی
داده ها و آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق داده های بدست آمده از پرسش نامه های تکمیل شده توسط کارمندان و مدیران در تمامی سطوح سازمانی بدست آمده است.
3-11-5 روش تحقیق مورد استفاده
این پژوهش از نظر شیوه گردآوری و جمع آوری اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد و از آنجا که به دنبال تعیین رابطه بین دو متغیر می باشد از نوع همبستگی می باشد و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. لذا پس از طرح نظری تحقیق با استفاده از مطالعات متعدد در منابع داخلی و خارجی، مدل تحلیلی پژوهش آماده شد. سپس پرسش نامه تهیه شده در بین کارکنان بانک سپه توزیع و جمع آوری شد و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات پرداخته شد.
3-12 روش های تجزیه و تحلیل داده ها
تفسیر یعنی توضیح و تبیین و یافتن معنای یافته ها و بدون تحلیل آماری این امر مشکل و ناممکن است. در مواردی که داده های حاصل از انجام تحقیق به صورت کمی یعنی اعداد و رقم جمع آوری شود (مانند: پرسش نامه ها و چک لیست ها) تحلیل کمی روی داده ها صورت می گیرد. در داده های حاصل از ارزیابی که به وسیله پرسش نامه به دست می آید.نتایج را پس از استخراج از پرسش نامه ها می توان با استفاده از میانگین، در صدها و….تحلیل نمود.
و از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها و تحلیل واریانس جهت بررسی معنی داربودن تفاوت متغیر ها بهره گرفته می شودهمچنین با توجه به ماهیت پژوهش که به دنبال تعیین ارتباط بین متغیر ها می باشد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. به منظور افزایش سرعت و دقت از نرم افزارهای آماری SPSS استفاده خواهد شد. همچنین به منظور ارائه تفسیر مناسبی از داده ها با استفاده از تحلیل های توصیفی به بررسی جامعه آماری مورد مطالعه پرداخته می شود. هدف از این تحلیل ارزیابی طیف جنسیتی، تحلیلی و جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه است به طوری که بتوان در نگاهی توصیفی نمایی کامل از آزمودنی ها بدست آورد. پس از بررسی توصیفی نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش های استنباطی به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات بدست آمده برای آزمون فرضیه ها مبادرت می شود.