تحلیل واریانس یکطرفه و دو گروه مستقل

دانلود پایان نامه
گروه های آزمودنی تعداد
فراکتال با کاغذ 10
کتاب سازی 10
موزاییک کاری با کامپیوتر 9
فراکتال با کامپیوتر 10
اوریگامی 11
موزاییک کاری با کاغذ 12
مجموع 62
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش و همچنین نوع داده ها، با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های آماری در روان شناسی و علوم تربیتی (Spss) و در قالب آزمون های آماری در دو بخش صورت می گیرد. در بخش آمار توصیفی به منظور توصیف و تشریح داده ها و ساده سازی فهم آن‌ها از (میانگین، انحراف معیار و انحراف معیار برآورد میانگین) و در بخش آمار استنباطی نیز به منظور بررسی فرضیات پژوهش و تأیید یا عدم تأیید فرضیات پژوهش از آزمون های (تحلیل واریانس یکطرفه به منظور مقایسه ی میانگین های بیش از دو گروه مستقل و آزمون تحلیل کوواریانس) استفاده می گردد.

مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل دادههای آماری و شاخصهای مربوطه پرداخته میشود. برای توصیف و ساده سازی داده‌ها در این فصل از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و انحراف معیار برآورد میانگین) و از روش‌های آمار استنباطی (تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل کوواریانس) استفاده گردیده. در پایان نیز با جمع بندی نتایج تحلیل داده‌ها، نتایج کل بررسی داده‌ها به صورت خلاصه ارائه گردیده است.
فرضیه شماره 1:
بین میزان یادگیری مفاهیم ساده شناختی هندسی در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد.
جدول (1-4). نتایج تحلیل واریانس یکطرفه میزان یادگیری مفاهیم ساده شناختی دانش آموزان 6 گروه
گروه ها میانگین انحراف معیار انحراف معیار برآورد میانگین مقدار F معناداری
فراکتال با کاغذ 29/37 9/14 71/4 444/2 045/0
کتاب سازی 69/39 15/14 47/4
موزاییک کاری با کامپیوتر 31/27 84/20 94/6
فراکتال با کامپیوتر 33/23 24/18 77/5
اوریگامی 81/24 3/12 71/3
موزاییک کاری با کاغذ 49/20 5/16 76/4
مجموع 51/28 18/17 18/2
نتایج یافته های این پژوهش همان گونه که در جدول (1-4) دیده می شود نشان می دهد که بین دانش آموزان شش گروه از نظر سطح نمرات یادگیری مفاهیم ساده شناختی (تفاضل سطح نمرات پیش آزمون از پس آزمون) تفاوت معنادار وجود دارد (045/0=Sig ؛ 444/2=F). به عبارتی حداقل یکی از گروه ها به طور معناداری از سایر گروه ها متفاوت است.
جدول (2-4). نتایج تحلیل کوواریانس میزان یادگیری مفاهیم ساده شناختی بعد از تعدیل اثر پیش آزمون