تحلیل واریانس یکطرفه و روش تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه

جدول 4-11: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک تولید پخش در هفته 72
جدول 4-12: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک تولید پخش در سال 73
جدول 4-13: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک ساختار برنامه 75
جدول 4-14: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک روزهای پخش 76
جدول 4-15: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت برنامه 77
جدول 4-16: توزیع فراوانی برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک زمان پخش برنامه 78
جدول 4-17: توزیع فراوانی برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب از جهت پرداختن به موضوع نقد کتاب 79
جدول 4-18: توزیع فراوانی برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب از جهت پرداختن به موضوع معرفی کتاب 80
جدول 4-19: توزیع فراوانی برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب از جهت پرداختن به موضوع قصه گویی 80
جدول 4-20: توزیع فراوانی برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک جنسیت تولیدکنندگان برنامه 82
جدول 4-21. نتایج آزمون دوجمله ای برای فرضیه اول پژوهش 86
جدول 4-22. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای فرضیه دوم پژوهش 87
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1: وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک تولید پخش در هفته 73
نمودار 4-2: وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک تولید پخش در سال 74
نمودار 4-3: وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت برنامه 78
نمودار 4-4:توزیع فراوانی برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک زمان پخش برنامه 79
نمودار 4-5: وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک جنسیت تولیدکنندگان برنامه 82

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مفاهیم کتاب، کتابخوانی در برنامههایی رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل 74 (6875برنامه) عنوان برنامه رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 بوده است. در ابتدا یک سیاهه وارسی از مفاهیم کتاب و کتابخوانی و مفاهیم مرتبط با آن تهیه شد و به تایید اساتید راهنما، مشاور و صاحبنظران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی رسید. گردآوری داده ها با شنیدن محتوای برنامهها صورت گرفت و اطلاعات هر برنامه در کاربرگ های طراحی شده وارد گردید. دادههای استخراج شده با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت است.
یافته ها نشان داد از تعداد 74 عنوان (6875 برنامه) برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391، در مجموع تکرار واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی 716313 و جمع واژه‌ها نسبت به هر بار تولید 62857 بوده است. یافته ها همچنین نشان داد بیشترین میزان استفاده از واژههای مرتبط با کتاب و کتابخوانی مربوط به برنامههایی با ساختار کلامی پیامی(22229 مرتبه)، مسابقه(17770 مرتبه)، روایی آوایی(15360 مرتبه) و پیامی(11547 مرتبه) بوده است و 7/29 درصد از برنامههای در گروه فرهنگ و دانش، 7/25 درصد در گروه مطالعات فرهنگی، 23 درصد در گروه فرهنگ و ادب، 5/9 درصد در گروه فرهنگ و هنر، 5.4 درصد در گروه فرهنگ و جامعه، 1/4درصد گروه فرهنگ و اندیشه، 4/1 درصد در گروه اداره کل نمایش، 4/1 درصد در گروه پخش قرار داشتند. یافته ها نشان داد که در مجموع 17984 برنامه را زنان 7131 برنامه را مردان و 5105 برنامه به صورت مشترک تهیه شده است. آزمون فرضیه اول پژوهش مورد تایید قرار نگرفت و نشان داد در بیش از 40% از برنامههای رادیویی به مفاهیم کتاب، کتابخوانی و ترویج کتابخوانی اشاره شده است. بین جنسیت سازندگان برنامهها از جهت میزان پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی تفاوت معنیداری وجود نداشت.
کلیدواژهها: کتاب، کتابخوانی، مطالعه، رادیو، شبکه فرهنگ، رسانه