تحلیل واریانس یکطرفه و نقد و بررسی کتاب

دانلود پایان نامه

در پاسخ به سئوال سوم پژوهش همانطور که در جدول 4-13 آمده است به ترتیب بیشترین میزان استفاده از واژههای مرتبط با کتاب و کتابخوانی مربوط به برنامههایی با ساختار کلامی پیامی(22229 مرتبه)، مسابقه(17770 مرتبه)، روایی آوایی(15360 مرتبه) و پیامی(11547 مرتبه) است.
پرسش چهارم. میزان تولید برنامههای شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت اجرای برنامه چقدر است؟
در پاسخ به سئوال چهارم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت برنامهی اجرا شده مورد بررسی قرار گرفته همانطور که در جدول 4-15 آمده است بیش از 61 دقیقه (19451مرتبه)، بین 31 تا 60 دقیقه (15516 مرتبه)، بین 16 تا 30 دقیقه (8481 مرتبه) و کمتر از 15 دقیقه (2039 مرتبه).
پرسش پنجم. میزان تولید برنامههای شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک گروههای برنامه. چقدر است؟
در پاسخ به سئوال پنجم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک گروه ها ی برنامه مورد بررسی قرار گرفته همانطور که در جدول 4-8 آمده است 7/29 درصد از برنامههای مورد مطالعه از جهت گروه برنامه ای، در گروه فرهنگ و دانش، 7/25 درصد در گروه مطالعات فرهنگی، 23 درصد در گروه فرهنگ و ادب، 5/9 درصد در گروه فرهنگ و هنر، 5.4 درصد در گروه فرهنگ و جامعه، 1/4درصد گروه فرهنگ و اندیشه، 4/1 درصد در گروه اداره کل نمایش، 4/1 درصد در گروه پخش قرار می گیرند.
پرسش ششم. میزان تولید برنامههای معرفی کتاب در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 چقدر است؟
در پاسخ به سئوال ششم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع معرفی کتاب مورد بررسی قرار گرفته همانطور که در جدول 4-18 آمده است حداقل واژه های مرتبط برای یک سال 27 مرتبه و حداکثر 2498 مرتبه بوده است که میانگین هم 9286/818 بوده است و یافته دیگر اینکه، در مجموع 11465 مرتبه در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ از واژه های مرتبط با معرفی کتاب استفاده شد.
پرشس هفتم. میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع نقد و بررسی کتاب چقدر است؟
در پاسخ به سئوال هفتم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع نقد و بررسی کتاب مورد بررسی قرار گرفته همانطور که در جدول 4-17 آمده است تنها 2 برنامه دارای واژه های مرتبط با نقد کتاب بوده است و 72 برنامه هیچ واژه مرتبط با نقد کتاب نداشته است. حداقل واژه های مرتبط برای یک سال 1285 مرتبه و حداکثر 1421 مرتبه بوده است که میانگین هم 1353 بوده است و یافته دیگر اینکه، در مجموع 2706 مرتبه در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ از واژه های مرتبط با نقد کتاب استفاده شد.
پرسش هشتم. میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع قصهگویی و قصهخوانی چقدر است؟
در پاسخ به سئوال هشتم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع قصهگویی و قصهخوانی مورد بررسی قرار گرفته همانطور که در جدول 4-19 آمده است 23 برنامه دارای واژههای مرتبط با قصهگویی بوده است و 51 برنامه هیچ واژه مرتبط با قصهگویی نداشته است. حداقل واژههای مرتبط برای یک سال 95 مرتبه و حداکثر 8905 مرتبه بوده است که میانگین هم 6522/1748 بوده است و یافته دیگر اینکه، در مجموع 40219 مرتبه در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ از واژه های مرتبط با قصهگویی استفاده شد.
پرسش نهم. تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 در زمینه کتاب و کتابخوانی بر حسب جنسیت و همکاران برنامه ساز چگونه است؟
در پاسخ به سئوال نهم پژوهش: همکاران برنامه ساز در تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی بر حسب جنسیت مورد بررسی قرار گرفته همانطور که در جدول 4-20 آمده است به ترتیب بیشترین میزان استفاده از واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی مربوط به برنامههایی است که تهیهکنندگان آنها به شرح زیر است: زن (17984 مرتبه)، مرد (7131 مرتبه)، هم مرد و هم زن (5105 مرتبه).
4-25 آزمون فرضیهها
4-25-1 فرضیه اول: « بیش از 40% برنامههای رادیویی به مفاهیم کتاب، کتابخوانی و ترویج کتابخوانی اشاره نشده است».
جدول 4-21. نتایج آزمون دوجمله ای برای فرضیه اول پژوهش
وضعیت اشاره به کتاب و کتابخوانی تعداد نسبت مشاهده شده نسبت مورد انتظار معناداری
اشاره شده 67 91/0 50/0 000/0
اشاره نشده 7 09/0
جمع 74 00/1
از آزمون دو جمله ای استفاده شد و همانطور که از نتایج جدول 4-21 مشاهده می‌شود باید گفت ضمن وجود معناداری بین نسبت های برنامههای اشاره شده به موضوع کتاب و کتابخوانی و برنامههای اشاره نشده به این موضوع با توجه به مقدار آلفای 01/0 در ادامه با مشاهده نسبت این دو دسته برنامهها باید اشاره داشت که 91 درصد برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ که در طی سال 1391 در طول ساعات مختلف شبانه روز پخش میشد به موضوع کتاب و کتابخوانی اشاره داشتهاند و تنها در 09/0 درصد برنامهها به این موضوع اشاره ای نداشتهاند. این یافتهها نشاندهنده اهمیت موضوع کتاب و کتابخوانی در بین برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 بوده است و بدین ترتیب فرضیه اول پژوهش مورد تایید قرار نگرفت.
4-25-2 فرضیه دوم: «بین جنسیت سازندگان برنامهها از جهت میزان پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی تفاوت معنیداری وجود دارد».
جدول 4-22. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای فرضیه دوم پژوهش
متغیر گروهها مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات مقدار F سطح معنی‌داری (P)
میزان پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی میان گروهی 773/1958947435 2 886/979473717 392/1 256/0